Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ženevos konvencija dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ženevos konvencija dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 81/462/EEB dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sudarymo

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tolimos oro teršalų pernašos – tai į atmosferą dėl žmogaus veiklos tiesiogiai ar netiesiogiai patenkančios medžiagos, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai kitoje šalyje, ir nebeįmanoma atskirti, kiek tos taršos yra sukėlę atskiri taršos šaltiniai ar jų grupės.

Pagal šią konvenciją iš viso parengti aštuoni protokolai:

Politinis bendradarbiavimas

Šia konvencija reikalaujama, kad susitariančiosios šalys kurtų ir įgyvendintų tinkamą politiką ir strategijas, visų pirma oro kokybės valdymo sistemas.

Susitariančiosios šalys susitaria reguliariai (bent kartą per metus) susirinkti įvertinti padarytą pažangą ir bendradarbiauti sprendžiant su konvencija susijusius klausimus.

Mokslinis bendradarbiavimas

Šalys susitaria imtis suderintų veiksmų mokslinių tyrimų ir vystymosi srityje, visų pirma siekiant sumažinti pagrindinių oro teršalų kiekį, stebėti ir matuoti išmetamų teršalų kiekį bei koncentraciją, taip pat geriau suprasti šių teršalų poveikį sveikatai ir aplinkai.

Keitimasis informacija

Šalys susitaria keistis informacija, ypač duomenimis, kurie susiję su:

 • pagrindinių oro teršalų (pradedant nuo sieros dioksido) išmetimu ir jų poveikiu;
 • aspektais, kurie gali lemti reikšmingus pokyčius oro teršalams sklindant per valstybių sienas (visų pirma nacionalinės politikos ir pramonės plėtros srityje);
 • kontrolės technologiją, skirtą oro taršai mažinti;
 • nacionalinę politiką ir strategijas pagrindiniams oro teršalams kontroliuoti.

Bendradarbiavimas taršos stebėjimo srityje

 • Šalys susitaria dalyvauti bendradarbiavimo programoje tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (EMEP). Šia programa, kurios veikla finansuojama pagal atskirą protokolą (EMEP protokolą), siekiama konvencijos šalims pateikti:
  • mokslinę informaciją, susijusią su atmosferos stebėsena;
  • teršalų vertinimą;
  • raidos prognozes.
 • Tam, kad šis bendradarbiavimas būtų sėkmingas, konvencija suteikia galimybę:
  • išplėsti programą, kuri iš pradžių apėmė sieros dioksido ir susijusių medžiagų stebėseną, kad ji apimtų kitus pagrindinius oro teršalus;
  • stebėti terpės, kuri gali būti užteršta šiais teršalais (vanduo, dirvožemis ir augalija), sudėtį bei poveikį sveikatai ir aplinkai;
  • generuoti meteorologinius ir kitus mokslinius duomenis apie pernašos metu vykstančius procesus;
  • naudoti, kada tik galima, palyginamuosius arba standartizuotus stebėsenos ir modeliavimo metodus;
  • integruoti EMEP į atitinkamas nacionalines ir tarptautines programas;
  • reguliariai keistis stebėsenos metu gautais duomenimis.

NUO KADA TAIKOMI SPRENDIMAS IR KONVENCIJA?

Sprendimas taikomas nuo 1981 m. birželio 11 d.

Konvencija įsigaliojo 1983 m. kovo 16 d., praėjus 90 dienų po to, kai buvo deponuotas dvidešimt ketvirtas ratifikavimo, pripažinimo, patvirtinimo ir prisijungimo dokumentas.

KONTEKSTAS

 • Ženevos konvencija dėl tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų nustatoma sistema, suteikianti galimybę vyriausybėms bendradarbiauti siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką nuo oro taršos, kuri gali pakenkti keletui šalių. Konvencija buvo pasirašyta 1979 m. Ženevoje, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) sistemoje. Ji įsigaliojo 1983 m.
 • Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1981 m. birželio 11 d. Tarybos direktyva 81/462/EEB dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sudarymo (OL L 171, 1981 6 27)

Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija – Rezoliucija dėl tolimos tarpvalstybinės oro teršalų pernašos (OL L 171, 1981 6 27)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/277/EEB dėl 1979 m. Jungtinių Tautų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo „Dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (EMEP) ilgalaikio finansavimo“ (OL L 181, 1986 7 4, p. 1)

1993 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 93/361/EEB dėl Bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Ženevos konvencijos protokolo, susijusio su išmetamų azoto oksidų emisijų arba jų tarpvalstybinių pernašų kontrole (OL L 149, 1993 6 21, p. 14–15)

1998 m. kovo 23 d. Tarybos direktyva 98/686/EEB dėl Europos bendrijos pasirašymo 1979 m. Konvencijos dėl tolimos tarpvalstybinės atmosferos teršalų pernašos protokolą, skirtą papildomai mažinti išmetamos sieros kiekį (OL L 326, 1998 12 3, p. 34)

1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (OL L 85, 1999 3 29, p. 1–22)

2001 m. balandžio 4 d. Tarybos sprendimas 2001/379/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl sunkiųjų metalų patvirtinimo Europos Bendrijos vardu (OL L 134, 2001 5 17, p. 40)

2003 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2003/507/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (OL L 179, 2003 7 17, p. 1–2)

2004 m. vasario 19 d. Tarybos sprendimas 2004/259/EB dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl patvarių organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 81, 2004 3 19, p. 35–36)

2016 m. balandžio 21 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/768 dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų priėmimo (OL L 127, 2016 5 18, p. 8–20)

2016 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/769 dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimo (OL L 127, 2016 5 18, p. 21–31)

paskutinis atnaujinimas 08.12.2016

Top