Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konvencija dėl Alpių apsaugos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konvencija dėl Alpių apsaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 96/191/EB dėl Konvencijos dėl Alpių apsaugos (Alpių konvencijos) patvirtinimo

Konvencija dėl Alpių apsaugos (Alpių konvencija)

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR KONVENCIJOS TIKSLAS?

  • Šis sprendimas yra susijęs su Konvencijos dėl Alpių apsaugos (Alpių konvencijos), kuri po to buvo patvirtinta Europos bendrijos vardu, patvirtinimu.
  • Alpių konvencijos tikslas yra užtikrinti Alpių natūralių ekosistemų ilgalaikę apsaugą, regiono darnų vystymąsi ir gyventojų ekonominių interesų apsaugą. Pagrindiniai konvencijos principai yra prevencija, principas „teršėjas moka“ ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Konvencijos šalys yra Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lichtenšteinas, Monakas, Slovėnija, Šveicarija ir Europos Sąjunga (ES).
  • Tam, kad veiksmingai pasiektų konvencijos tikslus, konvencijos šalys veikia regioninio planavimo, gamtos ir kaimo aplinkos apsaugos, ūkininkavimo kalnuose, kalnų miškų, dirvožemio apsaugos, turizmo ir rekreacijos, energetikos, transporto, oro taršos prevencijos, vandens išteklių valdymo, gyventojų ir kultūros, atliekų tvarkymo srityse.
  • Konvencijoje numatytas įgyvendinimo protokolų sudarymas ir priėmimas kiekvienoje iš šių sričių, taip pat šalių ginčų sprendimo tvarka.
  • Šalys privalo bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir regioninės stebėsenos srityse, taip pat teisiniais, moksliniais, ekonominiais ir techniniais klausimais.
  • Susitariančiųjų šalių konferencija (Alpių konferencija) rengia nuolatinius posėdžius (iš esmės kas dvejus metus), kuriuose nagrinėja susitariančiųjų šalių bendro intereso klausimus, priima sprendimus ir teikia rekomendacijas.

NUO KADA TAIKOMI ŠIS SPRENDIMAS IR KONVENCIJA?

  • Sprendimas taikomas nuo 1996 m. vasario 26 d.
  • Konvencija galioja Europos bendrijai nuo 1998 m. balandžio 14 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas 96/191/EB dėl Konvencijos dėl Alpių apsaugos (Alpių konvencijos) patvirtinimo (OL L 61, 1996 3 12, p. 31)

Konvencija dėl Alpių apsaugos (Alpių konvencija) (OL L 61, 1996 3 12 p. 32–36)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1997 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 98/118/EB dėl Monako Kunigaikštystės prisijungimo prie Konvencijos dėl Alpių apsaugos protokolo sudarymo (OL L 33, 1998 2 7, p. 21)

2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2005/923/EB dėl Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo, Energetikos protokolo ir Turizmo protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu (OL L 337, 2005 12 22, p. 27–28)

2006 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas 2006/516/EB dėl Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo, Energetikos protokolo ir Turizmo protokolo sudarymo Europos bendrijos vardu – Deklaracijos (OL L 201, 2006 7 25, p. 31–33)

2006 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/655/EB dėl 1991 metų Alpių konvencijos taikymo ūkininkavimo kalnų vietovėse srityje protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu (OL L 271, 2006 9 30, p. 61–62)

2006 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/799/EB dėl Protokolo dėl Alpių konvencijos įgyvendinimo transporto srityje (Transporto protokolo) pasirašymo Bendrijos vardu (OL L 323, 2007 12 8, p. 13–14)

2013 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimas 2013/332/ES dėl Protokolo dėl 1991 m. Alpių konvencijos įgyvendinimo transporto srityje (Transporto protokolas) sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 177, 2013 6 28, p. 13)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2017

Top