Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genetiškai modifikuotų žemės ūkio augalų reguliavimas. ES šalių teisės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genetiškai modifikuotų žemės ūkio augalų reguliavimas. ES šalių teisės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama užtikrinti veiksmingesnę ir skaidresnę sutikimų apgalvotai išleisti ir pateikti į rinką genetiškai modifikuotus organizmus (GMO)* išdavimo procedūrą.

Direktyva numatoma, kad sutikimas duodamas ne ilgesniam kaip dešimties metų laikotarpiui (atnaujinimas), ir nustatomas būtinas monitoringas, vykdomas po GMO pateikimo į rinką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva numatoma:

rizikos aplinkai, susijusios su GMO išleidimu, įvertinimo sistema kiekvienu konkrečiu atveju;

bendrieji GMO monitoringo tikslai po apgalvoto jų išleidimo į rinką;

GMO apgalvoto išleidimo sąlygų pakeitimo, sustabdymo arba nutraukimo mechanizmas, gavus informacijos apie su išleidimu susijusią riziką.

GMO ženklinimas ir konsultacijos su visuomene yra privalomi. Visais klausimais, susijusiais su žmonių sveikata ir aplinka, Europos Komisija privalo konsultuotis su kompetentingais moksliniais komitetais.

Turi būti sudaryti registrai, kuriuose registruojama informacija apie GMO genetines modifikacijas ir išleidimo į aplinką vietas. Šių registrų tvarkymo priemonės išdėstytos Sprendime 2004/204/EB.

Komisija privalo kas trejus metus skelbti ataskaitą apie patirtį, susijusią su GMO, kurie buvo pateikti į rinką, ir ES šalių priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti šios direktyvos nuostatas.

Nors ši direktyva leidžia ES šalims laikinai apriboti arba uždrausti GMO, keliančius pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, ji iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/412, kuri leidžia ES šalims uždrausti ar laikinai apriboti GMO remiantis papildomais pagrindais, kaip antai miesto ir kaimo planavimu, žemės naudojimu, socialiniais ir ekonominiais padariniais, sambūviu ir viešąja politika.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2001 m. balandžio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2002 m. spalio 17 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra viena iš ES GMO reglamentavimo teisinės sistemos sudedamųjų dalių. Kitos sudedamosios dalys yra direktyvos ir reglamentai (reglamentuojantys genetiškai modifikuoto maisto ar GMO tarpvalstybinio judėjimo klausimus), kurių tikslas yra saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, suderinti tvarką ir užtikrinti į rinką teikiamų GMO susekamumą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* GMO apgalvotas išleidimas šioje direktyvoje – GMO sąmoningas perkėlimas į aplinką netaikant jokių specifinių jų apribojimo priemonių.

* Genetiškai modifikuoti organizmai – modernios biotechnologijos (genų inžinerijos) metodai, kuriais galima pakeisti genetinę gyvų ląstelių ir organizmų medžiagą. Tai leidžia žmogui auginti didesnį derlių duodančius augalus ar veisti ligoms atsparius gyvūnus.

DOKUMENTAS

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1–39)

Paskesni Direktyvos 2001/18/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 18, p. 24–28). Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 287, 2003 11 5, p. 1–10)

2004 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas 2004/204/EB nustatantis išsamias registrų tvarkymo priemones, įrašant informaciją apie GMO genetinius pakeitimus, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB (OL L 65, 2004 3 3, p. 20–22)

paskutinis atnaujinimas 02.12.2015

Top