Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktyviųjų medžiagų vežimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktyviųjų medžiagų vežimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo

SANTRAUKA

Nuo 1993 m. sausio 1 d. panaikinus pasienio kontrolės postus tarp Europos Sąjungos (ES) šalių, nacionalinėms institucijos reikėjo tokio pat lygio informacijos apie radioaktyviųjų medžiagų vežimą, kokią gaudavo anksčiau, kad galėtų toliau vykdyti apsaugos nuo radiacijos kontrolę.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu sukuriama ES mastu taikoma radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp ES šalių deklaravimo sistema.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Turėtojo įsipareigojimai

Veždamas radioaktyviąsias medžiagas, turėtojas* privalo pateikti išankstinę gavėjo* deklaraciją, kuria patvirtinama, kad gavėjas laikosi visų ES teisės aktų reikalavimų dėl privalomojo pranešimo apie veiklą, susijusią su gamtinėmis bei dirbtinėmis radioaktyviosiomis medžiagomis. Ši deklaracija turi būti pateikta paskirties ES šalies kompetentingai nacionalinei institucijai.

Turėtojai taip pat turi laikytis nacionalinių teisės aktų reikalavimų dėl saugaus radioaktyviųjų medžiagų saugojimo, panaudojimo ar laidojimo.

Turi būti atlikti tokie veiksmai:

gavėjas pateikia deklaraciją institucijai;

institucija oficialiu spaudu patvirtina, kad atkreipė dėmesį į deklaraciją, ir grąžina ją gavėjui;

tada gavėjas siunčia deklaraciją turėtojui.

Deklaracija galioja iki trejų metų.

Kelios siuntos

Išduota deklaracija gali būti taikoma daugiau negu vienai siuntai, jei:

radioaktyviosios medžiagos turi tas pačias fizines ir chemines savybes;

joje minimi sandarieji šaltiniai* neviršija nurodytų deklaracijoje aktyvumo ribų;

siuntas veža tas pats turėtojas tam pačiam gavėjui, o vežant dalyvauja tos pačios kompetentingos institucijos.

Informacija

Turėtojai per 21 dieną nuo bet kokio vežimo turi pateikti institucijoms:

gavėjų pavadinimus ir adresus;

bendrą kiekvienos pristatytos siuntos radioaktyvumą;

pristatymų skaičių kiekvienam gavėjui ir kiekvienam gavėjui pristatytą kiekį; medžiagos tipą (sandarusis šaltinis arba kitas šaltinis).

ES šalys turi pranešti apie bet kokią veiklą, susijusią su jonizuojančios spinduliuotės keliamu pavojumi.

Radioaktyviosios atliekos

Vežant radioaktyvias atliekas tarp ES šalių ir į ES arba iš ES taikomos Direktyvoje 2006/117/Euratomas nustatytos konkrečios priemonės.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 1993 m. liepos 9 d.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

*Turėtojas – bet koks fizinis asmuo arba organizacija, kurie rūpinasi radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto kuro gabenimo planavimu ir teisiškai už tai atsako prieš išsiunčiant siuntą.

*Gavėjas – šalis, kuri gauna siuntą.

*Sandarusis šaltinis – jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kurį sudaro radioaktyviosios medžiagos, tvirtai įterptos į kietas ir veiksmingai neaktyvias medžiagas arba laikomos sandarioje talpykloje, kuri yra pakankamai stipri, kad įprastomis naudojimo sąlygomis būtų išvengta bet kokio radioaktyviosios medžiagos pasklidimo.

DOKUMENTAS

1993 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo tarp valstybių narių

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93

1993 7 9

OL L 148, 1993 6 19, p. 1–7

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (OL L 337, 2006 12 5, p. 21–32)

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai, siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, p. 1–73)

paskutinis atnaujinimas 22.10.2015

Top