Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tam tikrų teršalų išmetimo nacionalinės ribos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tam tikrų teršalų išmetimo nacionalinės ribos

ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad visuomenė būtų apsaugota nuo oro taršos keliamos rizikos sveikatai, o esama tarša nedarytų žalos aplinkai.

DOKUMENTAS

2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų.

SANTRAUKA

ES yra įsipareigojusi užtikrinti, kad visuomenė būtų apsaugota nuo oro taršos keliamos rizikos sveikatai, o esama tarša nedarytų žalos aplinkai.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvoje nustatomi keturių teršalų - sieros dioksido, azoto dioksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako - išmetimo nacionalinės ribos. Šie teršalai gali sukelti rūgštėjimą (pvz., jūros cheminės sudėties rūgštėjimą), vandens bei dirvožemio taršą (eutrofikaciją) ir pažemio ozoną (ozoną, kuris susidaro dėl keturių teršalų reakcijos į šilumą ir saulės šviesą). ES ir toliau turi imtis veiksmų, nes šie teršalai yra tarpvalstybinio pobūdžio. Nustatytomis ribomis dedamas pamatas platesnio užmojo ir ilgesnės trukmės tikslams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • ES šalys turėjo užtikrinti, kad iki 2010 m. išmetamas keturių teršalų kiekis neviršytų teisės akte nustatytų ribų ir toks liktų ateinančiais metais.
  • Kiekviena šalis turėjo iki 2002 m. spalio 1 d. parengti nacionalinę programą šiems tikslams pasiekti. Programose turėjo būti nustatytos politikos kryptys, priemonės ir jų tikėtinas poveikis. Prireikus jas buvo galima atnaujinti 2006 m.
  • Visuomenė ir viešosios, aplinkos bei kitos organizacijos galėjo ir tebegali susipažinti su šiomis programomis.
  • Nacionalinės institucijos turi parengti metines išmetamų į atmosferą teršalų ataskaitas bei prognozes ir iki kiekvienų metų pabaigos pateikti jas Komisijai bei Europos aplinkos agentūrai.
  • 2012 m. Komisija turėjo įvertinti pasiektą pažangą ir informuoti apie ją Europos Parlamentą bei Tarybą.
  • Šis teisės aktas netaikomas iš jūrų laivyno transporto bei orlaivių išmetamiems teršalams ir teršalams, išmetamiems Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio departamentuose, Madeiroje ir Azorų salose.

Oro tarša yra tarptautinė problema, kuri peržengia nacionalines sienas, todėl 2003 m. birželio mėn. ES prisijungė prie 1979 m. tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo.

2013 m. Komisija pažymėjo, kad Europos oro kokybė labai pagerėjo, bet vis dar neatitinka nustatytų tikslų. Kartu su vertinimu, esančiu Komisijos komunikate „Europos švaraus oro programa“ , pateikiamas ir siūlomas teisės aktas.

Naujuoju teisės aktu siekiama pakeisti pradinį teisės aktą (Direktyvą 2001/81/EB), pratęsti teršalų išmetimo nacionalinių ribų taikymą iki 2020 m. ir nustatyti naujas ribas 2025 m.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie teršalų išmetimo nacionalines ribas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/81/EB

2001 11 27

2002 11 27

OL L 309, 2001 11 27, p. 22-30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Stojimo sutartis

2004 5 1

-

OL L 236, 2003 9 23, p. 703-707

Direktyva 2006/105/EB

2007 1 1

2007 1 1

OL L 363, 2006 12 20, p. 368-408

Reglamentas (EB) Nr. 219/2009

2009 4 20

-

OL L 87, 2009 3 31, p. 109-154

Direktyva 2013/17/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10, p. 193-229

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2003/507/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (Oficialusis leidinys L 179, 2003 7 17, p. 1-2).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos švaraus oro programa“ (COM(2013) 918 final, 2013 12 18).

Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB (COM(2013) 920 final, 2013 12 18).

paskutinis atnaujinimas 21.05.2015

Top