Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuotėkų dumblo naudojimas žemės ūkyje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nuotėkų dumblo naudojimas žemės ūkyje

Direktyva 86/278 - dirvožemio apsauga naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą

DOKUMENTAS

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ji nustato tręšimo nuotėkų dumblu taisykles, siekiant apsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir atsižvelgiant į tai, kad nenukentėtų dirvožemio ir paviršinio bei požeminio vandens kokybė.

Tuo tikslu nustatomos šių septynių sunkiųjų metalų, kurie gali būti nuodingi augalams ir žmonėms, koncentracijos dirvožemyje ribinės vertės:

kadmio,

vario,

nikelio,

švino,

cinko,

gyvsidabrio,

chromo.

Direktyva draudžia naudoti nuotėkų dumblą, jei jį panaudojus sunkiųjų metalų koncentracija dirvožemyje tampa didesnė už nustatytas ribines vertes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Konkrečios ribinės vertės yra nurodytos direktyvos prieduose:

I A priede - sunkiųjų metalų dirvožemyje vertės,

I B priede - sunkiųjų metalų dumble vertės,

I C priede - didžiausieji metiniai sunkiųjų metalų, kuriuos galima įterpti į dirvožemį, kiekiai.

Pirma dumblas turi būti išvalytas ir tik tada naudojamas žemės ūkyje. Tačiau kai kurios ES šalys leidžia naudoti nevalytą dumblą žemės ūkyje, jei jis yra įterpiamas ar įariamas į dirvožemį.

Tam tikrais atvejais dumblas žemės ūkyje apskritai negali būti naudojamas:

pievoms ar stambiųjų pašarų kultūroms tręšti, jei pievoje bus ganomi gyvuliai ar pašarai bus nuimami nepraėjus trijų savaičių laikotarpiui,

dirvoje, kurioje auga vaisiai ir daržovės, išskyrus vaismedžius,

dirvoje, skirtoje vaisinėms kultūroms ir daržovėms, kurios turi tiesioginį sąlytį su dirvožemiu ir yra valgomos žalios. Šiuo atveju dumblą draudžiama naudoti 10 mėnesių iki derliaus nuėmimo ir nuimant derlių.

Nacionalinės institucijos užtikrina, kad žemės ūkyje naudojamas dumblas neviršytų ribinių verčių, ima dumblo ir dirvožemio mėginius, atlieka jų analizę ir registruoja:

pagaminto dumblo ir pateikto naudoti žemės ūkyje dumblo kiekius,

dumblo sudėtį ir savybes,

atlikto valymo būdus,

dumblo gavėjus ir vietas, kur naudojamas dumblas.

Europos Komisija skelbia suvestinę ataskaitą apie dumblo naudojimą ES žemės ūkyje, parengtą pagal atskirų šalių pateiktus pranešimus šiuo klausimu.

KONTEKSTAS

Nuotėkų dumblas - ES taisyklės.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Nuotėkų dumblas yra dumblas iš nuotėkų valymo įmonių, valančių buitines ar komunalines atliekas, septinių valymo rezervuarų ir kitų panašių įrenginių, skirtų nuotėkoms valyti.

* Valytas dumblas yra biologiškai, chemiškai ar termiškai apdorotas, ilgai laikytas arba kitokiu tinkamu procesu apdorotas taip, kad jo savybė fermentuotis ir keliamas sveikatai pavojus jį naudojant yra gerokai sumažintas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 86/278/EEB

1986 6 18

1989 6 18

OL L 181, 1986 7 4, p. 6-12

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 91/692/EEB

1991 12 23

1993 1 1

OL L 377, 1991 12 31, p. 48-54

Reglamentas (EB) Nr. 219/2009

2009 4 20

-

OL L 87, 2009 3 31, p. 109-154

Paskesni direktyvos 86/278/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top