Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzino ir dyzelino kokybė: siera ir švinas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzino ir dyzelino kokybė: siera ir švinas

 

SANTRAUKA

ES nustatė taisykles, draudžiančias benziną su švinu ir ribojančias sieros kiekį dyzeliniuose degaluose. Tokiu būdu siekiama pagerinti oro kokybę ir sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Kartu su iš dalies keičiančiais aktais direktyva nustatomi techniniai benzino, dyzelino bei biokuro, naudojamų kelių transporto priemonėse, ir gazolio, naudojamo ne kelių mobiliosiose mašinose*, rodikliai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Benzinas

ES šalys gali teikti rinkai tik tokį benziną, kuris atitinka benzino kokybės rodiklius, taikomus ES parduodamam benzinui (išvardytus direktyvos I priede).

ES šalys gali prekiauti benzinu su labai mažu švino kiekiu, jei jis skirtas naudoti senose transporto priemonėse. Švino kiekis benzine turi būti ne didesnis kaip 0,15 g/l. Toks benzinas gali sudaryti ne daugiau kaip 0,03 % bendro parduodamo benzino kiekio.

Kai kurios ES šalys vasaros laikotarpiu gali teikti rinkai benziną su didesniu garų slėgiu, jei yra žema temperatūra arba jei benzine yra daugiau etanolio priemaišų (dėl ko sumažėja garų slėgis). Europos Komisija privalo įvertinti šių išimčių taikymo trukmę ir jų poreikį.

Dyzelinas

ES šalys gali teikti rinkai tik tokį dyzeliną, kuris atitinka II priede išvardytus kokybės rodiklius. II priede išvardyti kokybės rodikliai yra taikomi ES parduodamam dyzelinui.

Jei nepažeidžiami jokie II priede išvardyti reikalavimai, ES šalys gali leisti teikti rinkai dyzeliną su didesniu riebalų rūgščių metilesterio (RRME), kuris sudaro pirminę molekulinę biokuro struktūrą, kiekiu.

Sieros kiekis dyzeline negali būti didesnis kaip 10 mg/kg.

Atokiems regionams ir ES šalims, kuriose būna atšiaurios žiemos sąlygos, taikomos tam tikros šios taisyklės išimtys.

Išmetamo ŠESD kiekio mažinimas

ES šalys paskiria kuro tiekėjus kasmet stebėti kuro būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį* ir teikti ataskaitas.

Ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. kuro tiekėjai privalo laipsniškai sumažinti kuro būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį iki 6 %.

Ataskaitų teikimas

ES šalys iki kiekvienų metų birželio 30 d. pateikia ankstesnių kalendorinių metų nacionalinių degalų kokybės duomenų suvestinę. Šie duomenys turi būti surinkti naudojantis degalų kokybės kontrolės sistema, atitinkančia ES standartus.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Ne kelių mobiliosios mašinos – įvairios variklinės priemonės, naudojamos kitais nei prekių ar keleivių transportavimo tikslais, kaip antai buldozeriai, kompresoriai ir ekskavatoriai su galiniu ar priekiniu kaušu.

*Ataskaitos apie kuro būvio ciklo metu išmetamą ŠESD kiekį – ataskaitos apie kuro gavybos, perdirbimo ir skirstymo metu išmetamą teršalų kiekį.

DOKUMENTAS

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 98/70/EB

1998 12 28

1999 7 1

OL L 350, 1998 12 28, p. 58–68

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2000/71/EB

2000 12 4

2001 1 1

OL L 287, 2000 11 14, p. 46–50

Direktyva 2003/17/EB

2003 3 22

2003 6 30

OL L 76, 2003 3 22, p. 10–19

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

OL L 284, 2003 10 31, p. 1–53

Direktyva 2009/30/EB

2009 6 25

2010 12 31

OL L 140, 2009 6 5, p. 88–113

Paskesni direktyvos 98/70/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005/27/EB: 2005 m. sausio 12 d. Komisijos rekomendacija dėl to, kas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) sudaro bešvinio benzino ir dyzelinių degalų su didžiausiu sieros kiekiu pakankamumą tinkamai subalansuotoje geografinėje bazėje (OL L 15, 2005 1 19, p. 26–29)

2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1307/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės 7b straipsnio 3 dalies c punkto ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją 17 straipsnio 3 dalies c punkto taikymo tikslu nustatomi labai didelės biologinės įvairovės pievų kriterijai ir arealai (OL L 351, 2014 12 9, p. 3–5)

paskutinis atnaujinimas 06.10.2015

Top