Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių dujiniai teršalai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių dujiniai teršalai

Siekdama sumažinti oro taršą, kurią sukelia žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių varikliai, Europos Sąjunga (ES) nustato šiems varikliams taikomus standartus dėl priimtinų išmetamų teršalų.

DOKUMENTAS

2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 74/150/EEB (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Šia direktyva nustatomi veiksmai, kurių bus imtasi siekiant sumažinti žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sukeliamą oro taršą. Jos tikslas - sumažinti teršalų išmetimą , tuo pačiu užtikrinant vidaus rinkos sklandų funkcionavimą.

Susijusios transporto priemonės

Šia direktyva nustatomi reikalavimai žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių teršalų išmetimams . Jie visų pirma yra susiję su sudėtinės dalies tipo patvirtinimo procedūrų, taikomų varikliams, kuriuos ketinama dėti į traktorius, apibrėžimu bei tipo patvirtinimo procedūrų, taikomų tokioms transporto priemonėms dėl teršalų išmetimo, apibrėžimu.

Įsipareigojimai

Transporto priemonės gamintojas pateikia paraišką patvirtinti tipo teršalų išmetimo lygį. Jis turi pateikti tam tikrą su transporto priemone susijusią informaciją, pavyzdžiui, variklio tipą.

Gamintojas taip pat turi atitikti tam tikras specifikacijas dėl bandymų, variklio žymėjimo ir gamybos atitikties.

Pakaitinis variklis turi atitikti ribines vertes, kurios buvo taikomos pakeistam varikliui tuo metu, kai pastarasis buvo pateiktas į rinką.

Lankstumo mechanizmas

Galima eksploatuoti ribotą skaičių traktorių su varikliu, kuris neatitinka reikalavimų dėl tuo etapu galiojančių išmetalų kiekio ribinių verčių, bet yra patvirtintas kaip atitinkantis etapo, einančio iš karto prieš taikomą etapą, reikalavimus.

Tokių traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo mechanizmą, skaičius negali viršyti 40 % gamintojo pateiktų rinkai traktorių metinio skaičiaus.

Ribinės vertės

Direktyva numatomi tokie patys bandymų reikalavimai kaip ir ne kelių mobiliosioms mašinoms bei atitinkamos išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės.

Direktyva taip pat taikoma žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimo procedūroje, nustatytoje pagal Direktyvą 2003/37/EB.

Atskirdama keturis cheminius teršalus - anglies monoksidas (CO), nesudegę angliavandeniliai (HC), azoto oksidas (NOx) ir kietosios dalelės (KD) - direktyva papildo Direktyvą 77/537/EEB dėl priemonių, kurių reikia imtis dėl traktoriuose naudojamų dyzelinių variklių išmetamų teršalų.

Ši direktyva panaikinama Reglamentu (ES) Nr. 167/2013, kuris įsigalios 2016 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2000/25/EB

2000 7 12

2000 12 31

OL L 173, 2000 7 12

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2005/13/EB

2005 3 21

2005 12 31

OL L 55, 2005 3 1

Direktyva 2006/96/EB

2007 1 1

-

OL L 363, 2006 12 20

Direktyva 2011/72/ES

2011 10 13

2011 9 24

OL L 246, 2011 9 23

Direktyva 2011/87/ES

2011 12 8

2012 12 9

OL L 301, 2011 11 18

Direktyva 2013/15/ES

2013 7 1

2013 7 1

OL L 158, 2013 6 10

Direktyva 2014/43/ES

2014 4 9

2015 1 1

OL L 82, 2014 3 20

Paskesni Direktyvos 2011/87/ES daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top