Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą

SANTRAUKA

ĮŽANGA

Pagal Kioto protokolą ES įsipareigojo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančią dujų (ŠESD) kiekį 2008–2012 m. laikotarpiu sumažinti 8 %, palyginus su 1990 m. lygiu.

Per antrąjį įsipareigojimo laikotarpį 2013–2020 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. į aplinką išmesti 20 % mažiau ŠESD lyginant su 1990 m.

Siekdama įvykdyti šiuos įsipareigojimus ES sukūrė ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Kiekvienas taršos leidimas suteikia teisę per nustatytą laiką išmesti į aplinką vieną toną anglies dioksido (CO2) arba anglies dioksido ekvivalento.

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS)* yra kertinis ES kovos su klimato kaita strategijos akmuo ir pagrindinė priemonė, padedanti mažinti pramonės išmetamą šiltnamio efektą sukeliančią dujų kiekį mažiausiomis sąnaudomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES ATLPS pirmą kartą įvesta 2005 m. Laikui bėgant ji buvo tobulinama, o pradinis teisės aktas – Direktyva 2003/87/EB – buvo keletą kartų iš dalies keista.

 • Dabartinis trečiasis ES ATLPS etapas prasidėjo 2013 m. ir tęsis iki 2020 m.
 • ES ATLPS taikoma elektrinėms ir gamybos įrenginiams, taip pat oro linijų bendrovių, kurios vykdo skrydžius tarp Europos oro uostų, išmetamiems teršalams.
 • Nuo 2005 m. sausio 1 d. minėtų įrenginių operatoriai, vykdantys veiklą, kuriai taikoma ši direktyva, turi turėti atitinkamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimą.
 • ES ATLPS sistema apima anglies dioksido (CO2) išmetimą iš elektrinių, įvairių daug energijos suvartojančių pramonės sektorių ir komercinių oro vežėjų. Taip pat įtraukiamas azoto suboksido išmetimas dėl tam tikrų rūgščių gamybos ir perfluorangliavandenilių išmetimas dėl aliuminio gamybos.
 • Nacionalinės kompetentingos institucijos leidimus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai išduoda tuomet, jeigu mano, kad operatorius yra pajėgus stebėti ir pranešti savo išmetamą teršalų kiekį.
 • Atsižvelgiant į bendrą visai ES nustatomą didžiausią taršos leidimų skaičių* (kuris kiekvienais metais mažinamas 1,74 %), operatoriai gauna arba įsigyja taršos leidimus, kuriuos prireikus gali parduoti kitiems. Taršos leidimų rinkoje jie taip pat gali keistis ribotomis tarptautinių teršalų išmetimo mažinimo projektų kreditų sumomis.
 • Operatoriai privalo stebėti išmetamą teršalų kiekį ir teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms. Ataskaitas tikrina nepriklausomi vertintojai.
 • Kiekvienų metų pabaigoje operatoriai turi grąžinti pakankamai leidimų, kad padengtų visą išmestą teršalų kiekį, nes priešingu atveju skiriamos baudos.
 • Nuo 2013 m. taršos leidimų prekyba aukcionuose yra numatyta paskirstymo taisyklė.
 • Taršos leidimų, nemokamai suteikiamų gamybos įrenginiams, skaičius 2020 m. sumažės iki 30 %. Taigi iš esmės nebeliks nemokamai paskirstomų taršos leidimų elektros energijos gamybai.
 • Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų už aukcionuose parduotus taršos leidimus, ES šalys privalo skirti kovos su klimato kaita priemonėms (pvz., mažinant pramonės taršos anglies dioksidu intensyvumą).
 • Kiekvienais metais ES šalys teikia Europos Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą.
 • 2015 m. liepos mėn. priimtas pasiūlymas peržiūrėti ES ATLPS 4 etapą (2021–2030 m.) pagal 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją. Pasiūlymu siekiama sumažinti ES ATLPS išmetamuosius teršalus 43 %, palyginti su 2005 m.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS DOKUMENTAS?

Direktyva 2003/87/EB įsigaliojo 2003 m. spalio 25 d., o į ES šalių nacionalinę teisę turėjo būti perkelta ne vėliau kaip 2003 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS)

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS) – pirmoji – ir kol kas didžiausia – tarptautinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema, kuri apima daugiau nei 11 000 elektrinių ir gamybos įmonių 28 ES šalyse, Islandijoje, Norvegijoje ir Lichtenšteine, taip pat aviacijos veiklą.

*Didžiausio leidžiamo išmetamo teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos principas – principas, pagal kurį veikia ES ATLPS. Didžiausias leidžiamas kiekis (arba riba) nustatomas bendram tam tikrų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, kurį gali išmesti gamyklos, elektrinės ir kiti sistemos įrenginiai. Didžiausias leidžiamas kiekis laikui bėgant mažinamas, taigi mažėja ir bendras išmetamas teršalų kiekis. Sistema leidžia prekiauti taršos leidimais, kad bendras įrenginių ir orlaivių operatorių išmetamas teršalų kiekis neviršytų didžiausio leidžiamo kiekio, o teršalų kiekio mažinimas pareikalautų mažiausių sąnaudų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32–46)

Paskesni Direktyvos 2003/87/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1–41). Žr. konsoliduotą versiją.

2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2772) (OL L 130, 2011 5 17, p. 1–45). Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 1–29)

2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30–104). Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimus Nr. 280/2004/EB ir Nr. 406/2009/EB įsteigiamas Sąjungos registras ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 920/2010 ir Nr. 1193/2011 (OL L 122, 2013 5 3, p. 1–59). Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1123/2013 dėl teisių naudotis tarptautiniais kreditais nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 299, 2013 11 9, p. 32–33)

2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2013/448/ES dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 3 dalies (OL L 240, 2013 9 7, p. 27–35)

2014 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 2014/746/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas 2015–2019 m. laikotarpio sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas (OL L 308, 2014 10 29, p. 114–124)

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 264, 2015 10 9, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 07.07.2016

Top