Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miesto nuotekų valymas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Miesto nuotekų valymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šios direktyvos tikslas – apsaugoti Europos Sąjungos (ES) aplinką nuo miesto nuotekų žalingo poveikio (pavyzdžiui, eutrofikacijos*).
 • Joje nustatytos ES mastu taikomos nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo taisyklės. Ji taip pat taikoma įvairių pramonės šakų, kaip antai žemės ūkio produktų perdirbimo (pavyzdžiui, maisto produktų perdirbimo ir alaus darymo), nuotekoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys turi:
  • rinkti ir valyti nuotekas miestų gyvenvietėse, kuriose gyvena ne mažiau kaip 2 000 gyventojų, ir surinktoms nuotekoms taikyti antrinį valymą*;
  • naudoti pažangesnius valymo būdus miestų gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 10 000 gyventojų ir kurios yra nurodytose jautriose zonose*;
  • užtikrinti, kad valymo įrenginiai būtų tinkamai prižiūrimi, užtikrinant pakankamai gerus veiklos rezultatus ir darbą įprastinėmis oro sąlygomis;
  • imtis priemonių, kad būtų ribojama priimančiųjų vandenų tarša, atsirandanti dėl liūčių sukeliamų potvynių esant ekstremalioms situacijoms, kaip antai ypač smarkioms liūtims;
  • stebėti valymo įrenginių veiklos rezultatus ir priimančiuosius vandenis;
  • stebėti nuotekų dumblo šalinimą ir pakartotinį panaudojimą.
 • I priede yra nustatyti rezultatų stebėsenos ir vertinimo metodai, taip pat bendrieji reikalavimai:
  • surinkimo sistemoms;
  • nuotekų išleidimui iš miesto nuotekų valymo įrenginių, įskaitant išmetamų teršalų ribines vertes;
  • gamybinėms nuotekoms, išleistoms į miestų surinkimo sistemas.
 • II priede aprašomi jautrių zonų ir mažiau jautrių zonų nustatymo kriterijai.
 • Naujausioje Europos Komisijos ataskaitoje dėl įgyvendinimo būklės ir įgyvendinimo programų, paskelbtoje 2016 m., pažymima, kad ši direktyva vaidina esminį vaidmenį gerinant ES vandenų kokybę. Tačiau tebėra keletas įgyvendinimo spragų, visų pirma susijusių su tinkamu išvalymu. Iki šiol ES šalys investavo ir planuoja investuoti nemažai lėšų, tačiau jų reikia, kad būtų pašalintos minėtos spragos ir palaikoma atitiktis. Be to, miesto nuotekų sektorius reikšmingai prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1991 m. gegužės 29 d., tačiau reikalavimams yra nustatyti skirtingi terminai. Dėl direktyvos skirtingo aiškinimo ES šalyse 1998 m. Komisija priėmė direktyvą 98/15/EB, kuria siekta paaiškinti tam tikras taisykles. Ši direktyva įsigaliojo 1998 m. kovo 27 d. Šalims, kurios įstojo į ES 2004 m. arba vėliau, yra taikomi kiti terminai. Jie nustatyti kiekvienos susijusios šalies stojimo sutartyje.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Eutrofikacija: vandens pagerinimas maistingomis medžiagomis, taip, be kita ko, pagreitinant dumblių augimą, kuris sutrikdo organizmų pusiausvyrą vandenyje ir turi įtakos tokio vandens kokybei.

Antrinis valymas: nuotekų valymas, paprastai taikant biologinį būdą, kai yra laikomasi direktyvos I priede nurodytų reikalavimų.

Jautrios zonos: natūralus vanduo, kuris yra arba artimoje ateityje gali būti eutrofinis, jei nebus imamasi veiksmų, arba natūralus vanduo, kuriame reikia atlikti papildomą valymą, kad būtų užtikrinta atitiktis kitoms ES direktyvoms (pvz., Maudyklų vandens direktyvai).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52)

Paskesni Direktyvos 91/271/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/431/ES dėl Tarybos direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo nacionalinių programų ataskaitų formų (OL L 197, 2014 7 4, p. 77–86)

Komisijos ataskaita „1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, įgyvendinimas. Valstybių narių įgyvendintų priemonių ir informacijos, gautos pagal direktyvos 17 ir 13 straipsnius, vertinimo santrauka“ (COM(98) 775 galutinis, 1999 1 15)

Komisijos ataskaita „1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, įgyvendinimas“ (COM(2001) 685galutinis, 2001 11 21)

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, iš dalies pakeistos 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB, įgyvendinimas“ (COM(2004) 248galutinis, 2004 4 23)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Siekiant tausiojo vandens valdymo Europos Sąjungoje – Pirmasis Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo etapas“ (COM(2007) 128 galutinis) (SEK(2007) 363) (SEK(2007) 362 galutinis, 2007 3 22)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „5-oji Komisijos Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo santrauka“ (SEK(2009) 1114 galutinis, 2009 8 3)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „6-oji Komisijos Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo santrauka“ (SEK(2011) 1561 galutinis, 2011 12 7)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Septintoji Miesto nuotekų valymo direktyvos (91/271/EEB) įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2013) 574 final, 2013 8 7)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Aštuntoji Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo įgyvendinimo būklės ir įgyvendinimo programų (kaip reikalaujama tos direktyvos 17 straipsniu) ataskaita“ (COM(2016) 105 final, 2016 3 4)

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017

Top