Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kokybiškas vanduo Europoje (ES vandens direktyva)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kokybiškas vanduo Europoje (ES vandens direktyva)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva nustatomos taisyklės, skirtos užtikrinti, kad Europos Sąjungos (ES) vandens telkinių būklė neprastėtų ir iki 2015 m. Europos upės, ežerai ir požeminis vanduo taptų geros būklės.

Visų pirma reikia:

 • saugoti visus vandenis (paviršinius*, požeminius*, vidaus* ir tarpinius*);
 • atnaujinti ekosistemas šiuose vandens telkiniuose ir aplink juos;
 • mažinti vandens telkinių taršą;
 • užtikrinti, kad asmenys ir įmonės naudotų vandenį subalansuotai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisės aktu nustatomos aiškios nacionalinių institucijų pareigos. Jos turi:

 • nurodyti atskirus jų teritorijoje esančius upių baseinus, t. y. aplinkinius žemės plotus, kurių vanduo patenka į konkrečias upių sistemas;
 • paskirti institucijas, kurios valdytų šiuos baseinus pagal ES taisykles;
 • analizuoti kiekvieno upių baseino ypatybes, įskaitant žmogaus veiklos poveikį, ir atlikti ekonominę vandens naudojimo analizę;
 • stebėti kiekvieno baseino vandens būklę;
 • registruoti saugomas teritorijas, kaip antai teritorijas, kurios naudojamos geriamajam vandeniui ir kurioms reikia ypatingos priežiūros;
 • rengti ir įgyvendinti upių baseinų valdymo planus, užtikrinti, kad neprastėtų paviršinio vandens būklė, apsaugoti bei gerinti požeminį vandenį ir saugoti saugomas teritorijas;
 • užtikrinti vandens paslaugų sąnaudų susigrąžinimą, kad ištekliai būtų veiksmingai naudojami, o teršėjai sumokėtų;
 • teikti viešą informaciją ir konsultacijas dėl upių baseinų valdymo planų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2000 m. spalio 22 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. gruodžio 22 d.

KONTEKSTAS

Europos Sąjungoje (ES) pakankamai geros kokybės vandens poreikiai įvairiems tikslams nuolat auga. Šia direktyva siekiama apsaugoti ir gerinti vandens kokybę.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Paviršinis vanduo: visi vidaus vandenys, išskyrus požeminius, tarpinius ir pakrančių vandenis.

Požeminis vanduo: visoks vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus.

Vidaus vanduo: visoks stovintis ar tekantis vanduo žemės paviršiuje.

Tarpiniai vandenys: vandenys aplink upių žiotis, kurie yra iš dalies sūrūs, bet kuriems didelę įtaką turi įtekantis gėlas vanduo.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73)

Paskesni Direktyvos 2000/60/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19–31)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (OL L 288, 2007 11 6, p. 27–34)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 348, 2008 12 24, p. 84–97)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenys“ (COM(2012) 673 final, 2012 11 14)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Vandens pagrindų direktyva ir Potvynių direktyva: priemonės gerai ES vandens būklei užtikrinti ir potvynių rizikai sumažinti“ (COM(2015) 120 final, 2015 3 9)

paskutinis atnaujinimas 13.02.2017

Top