Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinė sauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinė sauga

Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencija siekiama apsaugoti branduolines medžiagas ir objektus, taip pat nustatomos sankcijos už pažeidimus šioje srityje. Be to, ja siekiama skatinti konvencijos šalių bendradarbiavimą.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

  • Sprendimu patvirtinamas Europos atominės energijos bendrijos prisijungimas prie Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencijos.
  • Konvencija siekiama:
    • apsaugoti branduolines medžiagas ir objektus;
    • nustatyti sankcijas už pažeidimus šioje srityje;
    • skatinti susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Naująja Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencija siekiama užkrinti medžiagų, naudojamų taikiems tikslams, veiksmingą fizinę saugą jas naudojant, laikant ir gabenant, taip pat išvengti nusikaltimų, susijusių su tokiomis medžiagomis ir objektais, ir su jais kovoti. Ji yra paremta Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencija (CPPNM), prie kurios yra prisijungusios visos ES šalys.

Kiekviena valstybė, esanti šios konvencijos šalis, turi nustatyti ir įgyvendinti priemones, skirtas garantuoti veiksmingą saugą, siekiant visų pirma užkirsti kelią branduolinių medžiagų, už kurias ji atsako, vagystei ir jos teritorijoje esančių branduolinių objektų sabotažui. Euratomo sutartis yra platesnė. Ja nustatoma, kad ES šalys privalo užkirsti kelią branduolinių medžiagų neteisėtam panaudojimui kitiems tikslams, nei jos skirtos.

Valstybės, šios konvencijos šalys, įgyvendindamos šią konvenciją turi laikytis tam tikrų pagrindinių principų, visų pirma valstybės ir licencijų turėtojų atsakomybės principo, taip pat saugumo, kokybės užtikrinimo ir konfidencialumo principų.

Susitariančiosios šalys turi užtikrinti, kad branduolinės medžiagos, kurias jos importuoja, eksportuoja ar leidžia gabenti tranzitu per savo teritoriją, būtų saugomos pagal atitinkamą saugos lygį.

Susitariančiosios šalys turi paskirti ir viena kitai tiesiogiai ar per Tarptautinę atominės energijos agentūrą pateikti informaciją apie kompetentingą instituciją, atsakingą už konvencijos taikymą, ir centrinę įstaigą. Be to, jos turi bendradarbiauti vagystės, sabotažo ir vagystės ar sabotažo pavojaus atveju. Visų pirma jos turi keistis informacija, išlaikydamos tokios informacijos konfidencialumą trečiųjų šalių atžvilgiu.

Susitariančiosios šalys turi taikyti tinkamas sankcijas už tam tikrus pažeidimus, priklausomai nuo jų sunkumo. Visų pirma sankcijos yra taikomos už veiksmus neturint įgaliojimų, sukeliančius ar galinčius sukelti žmogaus mirtį ar sunkų sužalojimą, branduolinių medžiagų vagystę, branduolinio objekto sabotažą, grasinimą panaudoti branduolines medžiagas, kad sukeltų trečiosios šalies mirtį ar rimtą sužalojimą arba padarytų didelės žalos turtui, mėginimus įvykdyti kurį nors iš šių nusikaltimų, dalyvavimą juos vykdant ir jų organizavimą.

Bet kuri susitariančioji šalis turi jurisdikciją dėl jos teritorijoje arba joje registruotame laive ar orlaivyje įvykdytų nusikaltimų, taip pat kai manoma, kad nusikaltimą įvykdęs asmuo yra tos šalies pilietis. Susitariančiosios šalys už šiuos nusikaltimus taiko ekstradiciją. Jos taip pat privalo teikti viena kitai išsamią teisminę pagalbą tokių nusikaltimų atveju. Politiniai nusikaltimo motyvai nelaikomi priežastimi, dėl kurios galima atsisakyti taikyti ekstradiciją ar teikti tarpusavio teisminę pagalbą.

Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencija (CPPNM) buvo priimta 1979 m., o įsigaliojo 1987 m. Ji buvo iš dalies pakeista 2005 m. konferencijoje, kurios metu buvo siekiama sugriežtinti konvencijos nuostatas. Pakeistos konvencijos peržiūrai yra organizuojamos konferencijos, vykstančios kas penkerius metus nuo 2005 m. sutarto pakeitimo įsigaliojimo.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas įsigaliojo 2007 m. liepos 10 d.

KONTEKSTAS

Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencija (CPPNM) ir jos keitimas

DOKUMENTAS

2007 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas 2007/513/Euratomas, patvirtinantis Europos atominės energijos bendrijos prisijungimą prie pakeistos Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencijos – Europos atominės energijos bendrijos deklaracija pagal CPPNM 18 straipsnio 4 dalį ir 17 straipsnio 3 dalį (OL L 190, 2007 7 21, p. 12–14)

paskutinis atnaujinimas 13.12.2015

Top