Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Plataus masto tarptautinis eksperimentas, vadinamas ITER, buvo vykdomas siekiant įrodyti branduolių sintezės kaip energijos šaltinio perspektyvumą. Europos Sąjunga (ES) įsteigė ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę, kad ši tvarkytų ES įnašą į ITER.

DOKUMENTAS

2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2007/198/Euratomas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas

SANTRAUKA

Plataus masto tarptautinis eksperimentas, vadinamas ITER, buvo vykdomas siekiant įrodyti branduolių sintezės kaip energijos šaltinio perspektyvumą. Europos Sąjunga (ES) įsteigė ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę, kad ši tvarkytų ES įnašą į ITER.

KAM REIKALINGAS ŠIS SPRENDIMAS?

Šiuo sprendimu įsteigiama ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E), kuri savo veiklą vykdys 35 metus, pradedant nuo 2007 m. balandžio 19 d. F4E būstinė yra Barselonoje, Ispanijoje.

F4E nariai yra Europos atominės energijos bendrija (Euratomas), atstovaujama Europos Komisijos, 28 ES šalys ir Šveicarija, kuri su Euratomu yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl kontroliuojamos branduolių sintezės.

Tikslai

Tikslai yra šie:

teikti Euratomo įnašą Tarptautinei ITER branduolių sintezės energijos organizacijai ir su Japonija vykdomai „platesnio požiūrio“ veiklai, siekiant kuo greičiau sukurti branduolių sintezės energiją, ir parengti bei koordinuoti veiklos programą, skirtą pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus ir susijusių įrengimų, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų apšvitinimo įrenginį, statybai.

Be kitų veiklos sričių pagrindiniai bendrosios įmonės uždaviniai yra:

prižiūrėti ITER projekto statybos vietos parengimą,

aprūpinti ITER organizaciją materialiniais, finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais,

koordinuoti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą branduolių sintezės srityje ir

bendradarbiauti su ITER organizacija.

Biudžetas

Euratomo įnašas į F4E 2014-2020 m. laikotarpiui siekia 2 915 mln. EUR.

2007-2041 m. laikotarpiu F4E orientacinė visų finansinių išteklių suma sudaro 9 653 mln. EUR, o Euratomo įnašas - 7 649 mln. EUR (administracinės išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 15 %).

Struktūra

F4E yra juridinis asmuo. Įmonė atsako už F4E veiklos įgyvendinimo priežiūrą.

F4E turi:

valdybą, kurią sudaro F4E narių atstovai. Jai padeda:

biuras,

Valdyba atsakinga už F4E veiklos įgyvendinimo priežiūrą.

direktorių, kuris atsako už atstovavimą F4E ir kasdienį vadovavimą organizacijai, įskaitant sutarčių pasirašymą.

Atsakomybė ir jurisdikcija

F4E sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkama sutartis ir jai taikoma teisė.

Jurisdikciją nagrinėti F4E atžvilgiu pareikštus ieškinius ir apeliacinius skundus turi ES Teisingumo Teismas.

KONTEKSTAS

Branduolių sintezės energija kartu su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir branduolių dalijimosi energija yra viena iš trijų iškastinio kuro alternatyvų. Šios energijos ištekliai yra gausiausi visatoje - tai saulės ir kitų žvaigždžių spinduliuojamas energijos šaltinis. Nepaisant to, iš šių trijų neiškastinių energijos išteklių jis yra mažiausiai išplėtotas žemėje.

1978 m. pradėtas JET (Jungtinio Europos toro) projektas kelerius metus prisidėjo prie pažangių mokslinių tyrimų branduolių sintezės energijos srityje. Nuo 1988 m. ITER projekto plėtra simbolizavo naują etapą branduolių sintezės srityje. Šio darbo rezultatas - 2001 m. parengtas išsamus mokslinių tyrimų įrenginio techninis projektas, kuriuo siekiama pademonstruoti, jog branduolių sintezė yra energijos šaltinis, kuris galėtų ES suteikti didelės naudos, visų pirma užtikrinant ilgalaikį energijos tiekimo patikimumą ir šaltinių įvairovę.

2003 m. lapkričio mėn. ES ITER priimančiąja šalimi paskyrė Prancūziją, o ITER statybos vieta - Kadarašą.

Daugiau informacijos žr. Branduolių sintezės energijai (F4E) interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2007/198/Euratomas

2007 4 19

-

OL L 90, 2007 3 30, p. 58-72

Iš dalies keičiantys aktai

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 2013/791/Euratomas

2013 12 24

-

OL L 349, 2013 12 21, p. 100-102

Sprendimas (Euratomas) 2015/224

2015 3 5

-

OL L 37, 2015 2 13, p. 8-14

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.07.2015

Top