Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spinduliuotė: uždarųjų šaltinių sukeliamos apšvitos prevencija (iki 2018 m.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spinduliuotė: uždarųjų šaltinių sukeliamos apšvitos prevencija (iki 2018 m.)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/122/Euratomas dėl saugos standartų, skirtų apsaugoti nuo spinduliuotės

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos griežtesnės taisyklės, taikomos uždariesiems radioaktyviesiems šaltiniams. Ja suderinami visoje ES taikomi reikalavimai.

Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai yra nedideli radioaktyviosios medžiagos kiekiai, kurie:

yra visam laikui hermetizuoti kapsulėje arba

neradioaktyviojoje medžiagoje,

siekiant užkirsti kelią nuotėkiams ar užteršimui.

Jie gali būti daug kur naudojami (pvz., medicinoje, moksliniuose tyrimuose ir pramonėje).

Direktyva yra taikoma didelio aktyvumo uždariesiems radioaktyviesiems šaltiniams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Palikti, pamesti ar padėti ne vietoje šaltiniai (arba šaltiniai, kurie perkelti be leidimo) yra vadinami paliktaisiais šaltiniais.

Paliktieji šaltiniai gali kelti pavojų sveikatai. Direktyva siekiama sumažinti šį pavojų.

Joje ES šalių prašoma:

paaiškinti, kas atsako už paliktųjų šaltinių atgavimą;

nustatyti sistemas, skirtas aptikti paliktuosius šaltinius (pvz., metalo laužo aikštelėse);

vykdyti kampanijas, skirtas atgauti paliktuosius šaltinius;

apmokyti darbuotojus, kaip saugiaiaptarnauti šaltinius.

Taisyklės šaltinių turėtojams

Turėtojai turi registruoti visus šaltinius, už kuriuos jie atsako. Įrašuose reikia nurodyti:

vietą;

(vietos ir (arba) atsakomybės) perdavimo duomenis;

identifikavimo žymes.

Jie taip pat turi:

reguliariai tikrinti šaltinių būklę;

atlikti bandymus (pvz., nuotėkio bandymus) pagal tarptautinius standartus;

užkirsti kelią praradimui, vagystei ar neleistinam naudojimui (ir pranešti institucijoms, jei taip nutinka);

pasirūpinti darbuotojų radiacinės saugos mokymais;

informuoti institucijas, jei žmonės patiria apšvitą.

ES šalys turi:

paskirti kompetentingą instituciją, kuri įgyvendintų direktyvą;

nustatyti išankstinių leidimų išdavimo sistemą, skirtą didelio aktyvumo šaltinius naudojančiai įrangai;

užtikrinti, kad turėtojai būtų nusistatę saugos taisykles ir galėtų sumokėti už pakartotinį panaudojimą ar pašalinimą;

sukurti perdavimų sekimo sistemą;

užtikrinti finansavimą paliktiesiems šaltiniams atgauti;

bendradarbiauti su kitomis ES šalimis paliktųjų šalinių praradimo, perkėlimo, vagystės ar šaltinių atradimo atveju.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2003 m. gruodžio 31 d.

Ji panaikinta Direktyva 2013/59/Euratomas, į kurią įtrauktos pagrindinės jos nuostatos. Direktyva 2013/59/Euratomas įsigalios 2014 m. vasario 6 d.

DOKUMENTAS

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2003/122/Euratomas

2003 12 31

2005 12 31

OL L 346, 2003 12 31, p. 57–64

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų bei panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, p. 1–73)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui: „Patirtis, įgyta įgyvendinant Direktyvą 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės“ (COM(2015) 158 final, 2015 4 16)

paskutinis atnaujinimas 15.10.2015

Top