Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mokamų elektroninių paslaugų apsauga nuo piratavimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mokamų elektroninių paslaugų apsauga nuo piratavimo

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvos tikslas – užtikrinti sąlygine prieiga (t. y. prieiga už abonementinį mokestį) grindžiamų paslaugų teisinę apsaugą.

Ja siekiama apsaugoti mokamas elektronines paslaugas nuo piratavimo.

Šia direktyva draudžiama visa komercinė veikla, susijusi su lustinių kortelių (plastikinių kortelių su integruotais mikroprocesoriais arba mikroschemomis) ir kitų priemonių, padedančių apeiti saugomą prieigą prie mokamų televizijos, radijo ir interneto paslaugų, gamyba, platinimu arba prekyba.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma visoms paslaugoms, kurios grindžiamos sąlygine prieiga, kaip antai mokamos televizijos arba radijo paslaugos, užsakomosios vaizdo ir garso paslaugos, elektroninė leidyba ir daugelis internetu teikiamų paslaugų, kuriomis galima naudotis už abonementinį mokestį arba mokant už peržiūrą.

Neteisėta veikla

Kiekviena ES šalis privalo priimti įstatymus, kuriais būtų draudžiama:

siekti komercinio pelno gaminant, importuojant, parduodant, nuomojant arba laikant nelegalius įrenginius arba programinę įrangą, kuria galima be leidimo prisijungti prie apsaugotųjų paslaugų;

siekti komercinio pelno montuojant, aptarnaujant arba keičiant nelegalius įrenginius;

reklamuoti nelegalius įrenginius arba programinę įrangą.

Sankcijos ir teisės gynimo priemonės

Kiekviena ES šalis privalo užtikrinti, kad imsis priemonių, siekdama:

nustatyti sankcijas, kurios būtų veiksmingos, atgrasančios ir proporcingos galimam neteisėto elgesio poveikiui;

užtikrinti, kad paslaugų teikėjai, kurie nukentėjo dėl neteisėto elgesio, galėtų pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, pasiekti, kad teismas uždraustų atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, ir, prireikus, reikalauti konfiskuoti neteisėtas priemones.

Vidaus rinkos principai

ES šalys negali apriboti:

apsaugotųjų paslaugų ar susijusiųjų paslaugų, kurių kilmės šalis yra kita ES šalis, teikimo;

laisvo sąlyginės prieigos priemonių judėjimo, išskyrus tas priemones, kurios pagal šią direktyvą yra laikomos neteisėtomis (t. y. bet koks įrenginys ar programinė įranga, sukurta arba pritaikyta tam, kad būtų galima suprantama forma gauti apsaugotąją paslaugą be paslaugos teikėjo leidimo).

Europos Tarybos konvencija

2015 m. Europos Sąjungos Taryba ES vardu patvirtino 2003 m. įsigaliojusią Europos Tarybos konvenciją dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos. Tikėtina, kad šis ES sprendimas paskatins kitus Europos Tarybos narius ją ratifikuoti. Tai praplėstų nuostatų, panašių į direktyvos 98/84/EB nuostatas, taikymą už ES ribų bei leistų užtikrinti, kad teisės aktas dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų būtų taikomas visame Europos žemyne.

KONTEKSTAS

Sąlyginės prieigos paslaugų teisinė apsauga

DOKUMENTAS

1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos (OL L 320, 1998 11 28, p. 54–57)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/243/ES dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 128, 2014 m. balandžio 30 d., p. 61)

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1293 dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 199, 2015 7 29, p. 3–5)

Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Antroji ataskaita dėl 1998 m. lapkričio 20 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos įgyvendinimo“ ( KOM(2008) 593 galutinis, 2008 m. rugsėjo 30 d.)

Dėl mokamų elektroninių paslaugų apsaugos nuo piratavimo: Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl 1998 m. lapkričio 20 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos įgyvendinimo (KOM(2003) 198 galutinis, 2003 m. balandžio 24 d.)

paskutinis atnaujinimas 26.10.2015

Top