Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS)

Reikalavimas, kad visos ES biržinės bendrovės rengtų savo ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS)* ir (arba) tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS)*, užtikrina įmonių finansinių ataskaitų skaidrumą ir palyginamumą. Tai didina rinkų veiksmingumą, mažina įmonių kapitalo pritraukimo sąnaudas, gerina konkurencingumą ir spartina augimą ES.

DOKUMENTAS

2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

SANTRAUKA

Reikalavimas, kad visos ES biržinės bendrovės rengtų savo ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS)* ir (arba) tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS)*, užtikrina įmonių finansinių ataskaitų skaidrumą ir palyginamumą. Tai didina rinkų veiksmingumą, mažina įmonių kapitalo pritraukimo sąnaudas, gerina konkurencingumą ir spartina augimą ES.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu reikalaujama, kad visos ES biržinės bendrovės, įskaitant bankus ir draudimo įmones, 2005 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančių finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas rengtų pagal TAS.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalims paliekama galimybė leisti arba reikalauti, kad biržinės bendrovės rengtų metines finansines ataskaitas pagal TAS, priimtus reglamente nustatyta tvarka. Be to, jos gali nuspręsti šį leidimą arba reikalavimą taikyti ir kitoms įmonėms rengiant konsoliduotąsias ir (arba) metines finansines ataskaitas.

Siekiant užtikrinti tinkamą politinę priežiūrą, reglamentu nustatomas naujas ES mechanizmas Londone įsikūrusios Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) sukurtiems TAS įvertinti ir suteikti teisinį pagrindą (patvirtinimą) taikyti juos visoje ES.

Reglamente numatyta, kad šiam procesui paspartinti bus įsteigti du organai:

Apskaitos reguliavimo komitetas (ARK), pirmininkaujamas Komisijos ir sudarytas iš ES šalių atstovų, sprendžia, ar patvirtinti TAS, atsižvelgdamas į Komisijos pateiktus pasiūlymus.

Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (EFAPG) teikia Komisijai paramą ir dalijasi patirtimi vertinant tarptautinius apskaitos standartus. Ją sudaro finansinės apskaitos specialistai iš kelių ES šalių privačiojo sektoriaus.

Patvirtinimo mechanizmą sudaro du tarpusavyje susiję procesai:

reguliavimo procesas, kuomet ARK, atsižvelgdama į Komisijos pateiktus pasiūlymus, sprendžia, ar patvirtinti TFAS;

techninis procesas, kurio metu EFAPG teikia Komisijai paramą ir dalijasi patirtimi vertinant TFAS, taip pat pataria Komisijai, ar patvirtinti svarstomą TFAS.

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 nustatomi tarptautiniai apskaitos standartai (IAS) ir susiję aiškinimai. Šis reglamentas buvo kelis kartus keičiamas, siekiant nuo 2008 m. įtraukti visus TASV pateiktus standartus, įskaitant tam tikrus nuo 2012 m. įsigaliojusius dalinius pakeitimus dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, partnerystės ir informacijos apie kitose įmonėse turimas dalis pateikimo.

Komisijos svetainės lentelėje skelbiami ir reguliariai atnaujinami visi daliniai reglamento Nr. 1126/2008 pakeitimai.

2015 m. birželio mėn. Europos Komisija patvirtino šio reglamento taikymo vertinimo ataskaitą. Joje konstatuojama, kad TFAS pagerino finansinių ataskaitų skaidrumą bei palyginamumą ir sustiprino ES kapitalo rinkų efektyvumą. Vis dėlto ataskaitoje paminėtos ir tobulintinos sritys, visų pirma glaudesnis patvirtinimo proceso dalyvių bendradarbiavimas.

KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. rugsėjo 14 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tarptautiniai apskaitos standartai - tai tarptautiniai apskaitos standartai (TAS), tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) ir su jais susijusios interpretacijos (NAK-TFAAK), šių standartų ir jų interpretacijų vėlesni pakeitimai, būsimi standartai bei su jais susijusios interpretacijos, kuriuos skelbia arba priima Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV).

NAK-TFAKK: Nuolatinis aiškinimų komitetas (NAK) yra Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) pirmtakas.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos svetainės skiltyje apie TAS / TFAS ir jų aiškinimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

2002 9 14

-

OL L 243, 2002 9 11, p. 1-4

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 297/2008

2008 4 10

-

OL L 97, 2008 4 9, p. 62-63

Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Oficialusis leidinys L 320, 2008 11 29, p. 1-481).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „2002 m. liepos 19 d. Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo vertinimas“ (COM(2015) 301 final, 2015 m. birželio 15 d.).

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.06.2015

Top