Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendra mokesčių sistema: įmonių jungimas, skaidymas, turto perleidimas, keitimasis akcijomis ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendra mokesčių sistema: įmonių jungimas, skaidymas, turto perleidimas, keitimasis akcijomis ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimas

Šia direktyva nustatoma bendra tarptautinio restruktūrizavimo operacijų apmokestinimo sistema.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma:

Jungimuisi, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis taikomos taisyklės

Jungimasis, skaidymas arba dalinis skaidymas nėra pagrindas apmokestinti turto vertės padidėjimo pajamas, apskaičiuotas pagal skirtumą tarp perleisto turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės ir jų vertės mokesčių tikslais atitinkamos operacijos atlikimo metu, bet tik tada, kai toks padidėjimas iš tiesų susidaro.

ES valstybės privalo imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad gaunančiosios įmonės nuolatinės buveinės, esančios valstybėje narėje, kurioje yra perleidžiančioji įmonė, galėtų perleisti tuos atidėjimus arba atsargas, kurie yra iš dalies arba visiškai atleisti nuo mokesčių.

Gaunančiosios arba įgyjančiosios įmonės kapitalui atstovaujančių vertybinių popierių paskirstymas perleidžiančiosios arba įgytosios įmonės akcininkui privalo nesukelti tokio akcininko pajamų, pelno arba turto vertės padidėjimo pajamų apmokestinimo.

SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui taikomos taisyklės

Tais atvejais, kai SE arba SCE perkelia savo registruotą buveinę iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę arba tampa kitos valstybės narės rezidente, toks perkėlimas nesudaro pagrindo apmokestinti pajamas, pelną arba turto vertės padidėjimo pajamas akcininkams. Tačiau ES šalys gali apmokestinti turto vertės padidėjimo pajamas, susidariusias dėl registruotą buveinę perkeliančios SE arba SCE kapitalui atstovaujančių vertybinių popierių paskesnio perleidimo.

ES valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad tais atvejais, kai SE arba SCE iki registruotos buveinės perkėlimo tinkamai suformuoti atidėjimai arba atsargos yra iš dalies arba visiškai atleisti nuo mokesčių ir nėra gauti iš užsienyje esančių nuolatinių buveinių, SE arba SCE nuolatinė buveinė, esanti tos valstybės narės, iš kurios buvo perkelta registruota buveinė, teritorijoje, gali perkelti šiuos atidėjimus arba atsargas naudodamasi tokiais pat atleidimais nuo mokesčių.

Šia direktyva panaikinama Direktyva 90/434/EB.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2009/133/EB

2009 12 15

-

OL L 310, 2009 11 25

Direktyva 2013/13/ES

2013 7 1

-

OL L 141, 2013 5 28

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012/772/ES : 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendacija dėl agresyvaus mokesčių planavimo [Oficialusis leidinys L 338, 2012 12 12].

Vykdant agresyvų mokesčių planavimą pasinaudojama mokesčių sistemos techniniais aspektais arba dviejų ar daugiau mokesčių sistemų neatitikimais, siekiant sumažinti mokestinę prievolę. Šia rekomendacija siekiama paskatinti ES valstybes nares užtikrinti, kad dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys nelemtų visiško neapmokestinimo, ir priimti bendras kovos su piktnaudžiavimu taisykles, kurios galėtų pasipriešinti tokiai praktikai kaip dirbtinės priemonės.

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.04.2014

Top