Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suderinti nacionaliniai įstatymai dėl dizaino apsaugos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suderinti nacionaliniai įstatymai dėl dizaino apsaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/71/EB, užtikrinanti pramoninio dizaino apsaugą

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyvos tikslas yra suderinti nacionalinius dizaino apsaugos įstatymus ir užtikrinti, kad teisių savininkui būtų suteikta vienoda apsauga visose ES šalyse.

Kartu su bendra ES sistema, pagal kurią įgyjamos teisės į Bendrijos dizainą, kuriam suteikiama vienoda apsauga, galioja ir nacionalinė teisė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma teisėms į dizainą*, registruotoms:

Apsaugos reikalavimai

Tam, kad dizainas būtų saugomas, jis turi būti naujas ir turėti individualių savybių. ES šalys saugo dizainus juos registruodamos ir jų savininkams suteikdamos išimtines teises.

Apsaugos galiojimo terminas

Teisė į dizainą saugoma vieną ar kelis penkerių metų laikotarpius, tačiau ne ilgiau kaip 25 metus. Dizaino apsauga suteikia jo savininkui išimtinę teisę jį naudoti ir neleisti jo naudoti trečiajai šaliai.

Registracijos suteikiamos teisės

Dizaino registracija suteikia jo savininkui išimtinę teisę jį naudoti ir be jo sutikimo neleisti jo naudoti trečiajai šaliai.

Teisių apribojimas

Teisė į dizainą netaikoma, jeigu:

 • veiksmai atliekami savo poreikiams tenkinti ir nekomerciniais tikslais;
 • veiksmai atliekami eksperimento tikslais;
 • atgaminama paminėjimo ar mokymo tikslais;
 • tas dizainas naudojamas kitoje šalyje registruotų laivų ir orlaivių įrangoje, kai jie laikinai yra atitinkamos ES šalies teritorijoje;
 • tas dizainas naudojamas į ES šalį įvežtose atsarginėse dalyse ir reikmenyse, skirtuose tokių transporto priemonių remontui, ir
 • remontuojant tokias transporto priemones.

Be to, teisės į dizainą negalioja:

 • toms sudėtinėms dalims, kurių nematyti gaminį įprastai naudojant;
 • jei gaminio išvaizdos savybes lemia tik jo techninė funkcija;
 • jei gaminys turi būti atkurtas taip, kad tas gaminys, kuriam dizainas taikytas ar panaudotas, galėtų būti mechaniškai su kitu gaminiu sujungtas arba į jį, aplink jį ar prie jo padėtas;
 • laivų ir orlaivių įrangai, kai jie laikinai yra kitos ES šalies teritorijoje;
 • į tą ES šalį įvežtoms atsarginėms dalims ir reikmenims, skirtiems tokių transporto priemonių remontui;
 • dizainui, kuris prieštarauja viešajai tvarkai arba moralės principams.

Negaliojimas

Tam tikrais nustatytais atvejais teisė į dizainą gali būti paskelbta negaliojančia net nustojus jai galioti ar atsisakius (t. y. teisių savininkui atsisakius teisės).

Santykis su kitomis apsaugos formomis

Šio reglamento nuostatos nepažeidžia jokių ES šalies teisės normų, reglamentuojančių neregistruotąjį dizainą, autorių teisę, prekių ženklus, patentus ir naudinguosius modelius, ar kitų teisės aktų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. lapkričio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2001 m. spalio 28 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Dizainas: Viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos (OL L 289, 1998 10 28, p. 28–35)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002 1 5, p. 1–24)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 6/2002 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 07.07.2016

Top