Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendrijos dizainas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendrijos dizainas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino apsaugos

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatoma visoje ES taikoma sistema, pagal kurią įgyjamos teisės į Bendrijos dizainą, kuriam suteikiama vienoda apsauga. Juo nustatoma dizainų registracijos Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (VRDT) tvarka.

ES sistema veikia kartu su nacionalinėmis apsaugos sistemomis. Visi klausimai, kurie nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, yra reglamentuojami ES šalių nacionaliniais įstatymais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Tam, kad dizainui būtų taikoma apsauga, jis turi būti naujas ir turėti individualių savybių (jis turi skirtis nuo esamų gaminių).
 • Apsauga pagal šią sistemą neteikiama sudėtinių gaminių sudedamosioms dalims, nuo kurių išvaizdos atitinkamas dizainas priklauso (kaip antai matomoms automobilių pakaitinėms dalims).
 • Apsauga gali būti teikiama kitų gaminių sudedamosioms dalims, kurios išlieka matomos įprastai naudojant gaminį, į kurį jos įmontuotos.

Bendrijos dizaino suteikiamos teisės

Teisė į Bendrijos dizainą yra suteikiama dizaineriui arba jo teisių perėmėjui. Reglamentu numatoma dviejų rūšių dizaino apsauga, ir abi jos yra taikomos tiesiogiai visose ES šalyse.

 • 1.

  Neregistruotasis Bendrijos dizainas:

  • jokių formalumų;
  • trumpalaikė apsauga, teikiama ne ilgiau kaip trejus metus nuo tos datos, kai tas dizainas pirmą kartą tapo prieinamas ES visuomenei, t. y. kai produktu pradėta prekiauti pasitelkiant rinkodaros ar išankstinio skelbimo priemones.
 • 2.

  Registruotasis Bendrijos dizainas:

  • registruotas VRDT;
  • apsauga teikiama ne trumpiau kaip penkerius ir ne ilgiau kaip 25 metus.

Registruotieji dizainai yra apsaugoti nuo kopijavimo ir savarankiško panašių dizainų kūrimo, o neregistruotieji dizainai – tik nuo kopijavimo.

Teisių apribojimas

Bendrijos dizaino suteikiamomis teisėmis nesinaudojama, jeigu veiksmai atliekami:

 • savo poreikiams tenkinti ir nekomerciniais tikslais;
 • eksperimento tikslais;
 • atgaminant, pavyzdžiui, mokymo tikslais.

Reglamentas netaikomas ES nepriklausančioje šalyje registruotų laivų ir orlaivių įrangai, kai jie laikinai yra atitinkamos ES šalies teritorijoje.

Bendrijos dizaino registracija

 • Prašymą įregistruoti Bendrijos dizainą galima pateikti VRDT arba nacionalinei pramoninės nuosavybės tarnybai.
 • Visi prašymai yra perduodami VRDT, kuri atlieka oficialią ekspertizę ir, jei tinkama, išduoda Bendrijos dizainą pareiškėjui, įtraukdama jį į Bendrijos dizainų registrą.
 • Tarnyba praneša apie įrašą registre viešai skelbiamame biuletenyje.
 • Pareiškėjas gali prašyti atidėti paskelbimą 30 mėnesių laikotarpiui nuo paraiškos padavimo dienos, kad apsaugotų konfidencialią informaciją.

Licencijos

Gali būti suteikiama licencija naudoti Bendrijos dizainą visoje ES arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė. Privaloma gauti teisių savininko sutikimą.

Negaliojimas

Registruotasis Bendrijos dizainas gali būti pripažintas negaliojančiu, jei:

 • dizainas neatitinka Bendrijos dizainui nustatytų reikalavimų;
 • savininkas neturi teisės į Bendrijos dizainą;
 • dizainas yra sukurtas netinkamai naudojant atitinkamos ES šalies autorių teisės saugomą kūrinį.

Sankcijos

Reglamentu nustatomos priemonės, kurių galima imtis pažeidimo atveju. Tarp tokių priemonių yra draudimas gaminti ir pažeidžiančių gaminių konfiskavimas. ES šalies teismas taip pat gali skirti kitas sankcijas.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. kovo 6 d.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002 1 5, p. 1–24)

Reglamento (ES) Nr. 6/2002 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 29.02.2016

Top