Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nuomos ir panaudos teisės bei tam tikros teisės, gretutinės autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nuomos ir panaudos teisės bei tam tikros teisės, gretutinės autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje

Šia direktyva suderinama teisinė padėtis dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, siekiant užtikrinti didesnę literatūros bei meno kūrinių apsaugą. Ja reikalaujama, kad ES šalys priimtų teisės aktus dėl teisės leisti arba uždrausti nuomoti ir teikti panaudai autorių kūrinių originalus ir kopijas. Direktyvoje nustatoma, kas turi šias teises ir kaip jomis pasinaudoti.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (kodifikuota redakcija).

SANTRAUKA

ES šalys turi priimti teisės aktus, suteikiančius teisę leisti arba uždrausti nuomoti ir teikti panaudai autorių kūrinių originalus ir kopijas.

  • Nuoma reiškia perdavimą naudoti tam tikrą laiką siekiant tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos.
  • Panauda reiškia perdavimą neatlygintinai naudoti tam tikrą laiką viešai prieinamose įstaigose nesiekiant tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos.

Teisės turėtojai

Nuomos ir panaudos teisių turėtojai yra autoriai, įskaitant filmų pagrindinius režisierius, atlikėjus, fonogramų gamintojus ir filmų prodiuserius. Atlikėjų, pasirodančių filmuose, teisių perdavimui taikomos specialios taisyklės.

Teisių atsisakymas arba perdavimas

Jei autorius arba atlikėjas yra perdavęs arba suteikęs fonogramos arba filmo originalo ar kopijos nuomos teisę, tas autorius arba atlikėjas išsaugo teisę gauti teisingą atlyginimą už nuomą. Šios teisės negalima atsisakyti, tačiau jos administravimas gali būti patikėtas autorius arba atlikėjus atstovaujančioms kolektyvinio teisių administravimo organizacijoms.

Nukrypimas nuo panaudos teisės reikalavimų

ES šalys gali nukrypti nuo išimtinės viešos panaudos teisės, jeigu atlyginimas už tokią panaudą mokamas bent jau autoriams. Atsižvelgdamos į savus kultūros rėmimo tikslus, ES šalys turi teisę pačios nustatyti tokio atlyginimo dydį.

Teisės, gretutinės autorių teisėms

Teisių, gretutinių autorių teisėms, atveju ES šalys turi užtikrinti, kad atlikėjams ir transliuojančioms organizacijoms būtų suteiktos išimtinės įrašymo teisės. ES šalys turi užtikrinti, kad atlikėjai turėtų išimtinę teisę transliuoti ir viešai paskelbti savo tiesioginį atlikimą. Atlikėjai turi teisę į atlyginimą už fonogramos, kuri buvo išleista komerciniais tikslais, transliavimą arba viešą paskelbimą. Transliuojančios organizacijos turi išimtinę teisę leisti arba uždrausti retransliuoti jų laidas, o taip pat viešai skelbti jų transliacijas, jeigu tai daroma viešai prieinamose vietose už įėjimo mokestį.

ES šalys turi užtikrinti, kad atlikėjai, fonogramų gamintojai, pirmųjų filmo įrašų gamintojai ir transliuojančios organizacijos turėtų išimtinę teisę parduoti arba kitu būdu viešai pateikti savo atlikimų įrašus, fonogramas, filmų originalus ir kopijas, transliacijų įrašus. Šių objektų platinimo teisė ES neišsemiama, išskyrus tuos atvejus, kai pirmas tokio objekto pardavimas įvykdomas paties teisių turėtojo arba jam sutikus.

ES šalys gali apriboti gretutines teises asmeninio naudojimo, trumpų ištraukų naudojimo ar kito naudojimo atvejais.

Gretutinių autorių teisėms teisių apsauga pagal šią direktyvą neturi jokios įtakos autorių teisių apsaugai.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2006/115/EB

2007 1 16

194 7 1 - Direktyvos 92/100/EBB nuostatoms (panaikinta), 1995 6 30 - Direktyvos 93/98/EBB nuostatoms (panaikinta), 2002 12 21 - Direktyvos 2001/29/EB nuostatoms (panaikinta).

OL L 376, 2006 12 27

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (Oficialusis leidinys L 84, 2014 3 20).

Šia direktyva siekiama leisti internetinių paslaugų teikėjams gauti tarpvalstybinių muzikos paslaugų licencijas iš kolektyvinio administravimo organizacijų, veikiančių ES. Ji taip pat turėtų padidinti autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijų veiklos skaidrumą ir efektyvumą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.06.2014

Top