Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Įmonių perėmimo pasiūlymai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Įmonių perėmimo pasiūlymai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos priemonės, skirtos suderinti ES šalių įstatymus, reglamentus, administracines taisykles, praktikos kodeksus ir kitus susitarimus dėl perėmimo pasiūlymų*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalių vyriausybės privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi šių principų:
  • visiems pasiūlymą gaunančios bendrovės* tos pačios klasės vertybinių popierių * savininkams turi būti taikomas vienodas režimas;
  • jie turi turėti pakankamai laiko ir informacijos, kad galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl pasiūlymo;
  • pasiūlymą gaunančios bendrovės valdyba privalo veikti paisydama visos bendrovės interesų;
  • draudžiama imtis veiksmų, dėl kurių vertybinių popierių kainos didėjimas arba mažėjimas taptų dirbtinis;
  • siūlytojas gali skelbti pasiūlymą tik tuomet, jei jis turi pakankamai finansinių išteklių;
  • pasiūlymą gaunančiai bendrovei neturi būti kliudoma tvarkyti savo reikalus ilgiau nei pagrįstai būtina.
 • ES šalys privalo paskirti instituciją arba institucijas perėmimo pasiūlymams prižiūrėti. Jos taip pat paskiria teismines ar kitokias institucijas, atsakingas už ginčų sprendimą ir sprendimų dėl pažeidimų teikiant pasiūlymą priėmimą.
 • Pasiūlymą gaunanti bendrovė nusprendžia, kuri nacionalinė priežiūros institucija turi priimti sprendimą dėl pasiūlymo, jei jos vertybiniais popieriais prekiaujama daugiau kaip vienoje ES šalyje.
 • Siekiant apsaugoti smulkiuosius akcininkus, bet kas, perimantis bendrovės kontrolę, turi kuo anksčiau pateikti pasiūlymą visiems vertybinių popierių savininkams teisinga kaina.
 • Teisinga kaina – tai aukščiausia kaina, kurią už vertybinius popierius mokėjo siūlytojas per ne trumpesnį kaip šešių mėnesių ir ne ilgesnį kaip dvylikos mėnesių laikotarpį iki pasiūlymo. Tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis nacionalinės priežiūros institucijos gali šią kainą pakoreguoti.
 • Sprendimas pateikti pasiūlymą turi būti paskelbtas kaip galima greičiau, kad būtų užtikrintas rinkos skaidrumas ir pasiūlymą gaunančios bendrovės vertybinių popierių vientisumas.
 • Pasiūlymo dokumente turi būti pateikta pagrindinė informacija, kaip antai susijusios sąlygos ir pasiūlymą teikiančios bendrovės, asmens arba asmenų tapatybės.
 • Nacionalinės institucijos nustato, per kurį laiką pasiūlymas turi būti priimtas. Tai trunka nuo dviejų iki dešimties savaičių.
 • Prieš pradedant veiksmus, kurie galėtų blokuoti pasiūlymą, pasiūlymą gaunančios bendrovės valdyba privalo (priklausomai nuo ES šalies galimybės pasirinkti) gauti išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimą.
 • Darbuotojų atstovai turi būti informuoti apie bet kokį perėmimo pasiūlymą.
 • Egzistuoja nacionalinės taisyklės tokiems klausimams kaip pasiūlymų galios netekimas arba pakeitimas ir planuojamo pasiūlymo rezultato atskleidimas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. gegužės 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 20 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perėmimo pasiūlymas: viešas pasiūlymas įsigyti visus bendrovės vertybinius popierius ar jų dalį.

Vertybiniai popieriai: perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys savininkui balsavimo teises bendrovėje.

Pasiūlymą gaunanti bendrovė: bendrovė, kuri yra pasiūlymo objektas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL L 142, 2004 4 30, p. 12–23)

Paskesni Direktyvos 2004/25/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 16.11.2016

Top