Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Norminė informacija, kurią turi atskleisti Europos Sąjungos (ES) bendrovių filialai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Norminė informacija, kurią turi atskleisti Europos Sąjungos (ES) bendrovių filialai

Direktyva nustatomi atskleidimo reikalavimai kurioje nors valstybėje narėje esantiems filialams, kuriuos įsteigė kitos valstybės narės arba valstybės, nesančios valstybe nare, ribotosios atsakomybės bendrovės. Jos tikslas - pašalinti skirtumus, susijusius su akcininkų ir trečiųjų šalių apsauga, bei užtikrinti įsisteigimo teisę.

DOKUMENTAS

1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktoji Tarybos direktyva 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai (žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)).

SANTRAUKA

Direktyva taikoma valstybėse narėse veikiantiems filialams, kuriuos įsteigė ribotosios atsakomybės bendrovės (išvardytos Direktyvoje 2009/101/EB), kurioms taikomos kitos valstybės narės teisė, arba bendrovės, kurioms taikoma trečiosios šalies teisė ir kurių teisinė forma yra panaši.

Kitų valstybių narių bendrovių filialai

Privalomo atskleidimo reikalavimai apima šiuos dokumentus ir duomenis:

 • adresą ir veiklą;
 • bendrovės registracijos vietą ir registravimo numerį;
 • bendrovės pavadinimą ir teisinę formą bei filialo pavadinimą, jeigu jis skiriasi nuo bendrovės pavadinimo;
 • paskyrimą, pareigų ėjimo pabaigą ir bendrovės atstovų duomenis;
 • bendrovės pasibaigimą, likvidatorių paskyrimą, jų duomenis;
 • atskaitomybės dokumentus;
 • filialo uždarymą.

Dokumentai ir duomenys, kuriuos privaloma atskleisti, bus viešai prieinamai per centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveiką, sukurtą Direktyva 2012/17/ES ir veiksiančią iki 2017 m. vidurio. Filialai privalo turėti unikalų atpažinimo kodą, kuris leistų aiškiai identifikuoti bent:

 • registro valstybę narę;
 • kilmės nacionalinį registrą;
 • filialo numerį.

Atitinkamais atvejais jame taip pat turėtų būti žymos, kurios padėtų išvengti identifikavimo klaidų.

Valstybė narė, kurioje buvo įsteigtas filialas, gali numatyti, kad papildomai būtų atskleisti, pvz., bendrovės atstovų parašai ar steigimo dokumentai.

Jei atskleidimo reikalavimai bendrovei ir filialui skiriasi, atskleidimo reikalavimai filialui yra viršesni, kiek tai susiję su filialo vykdomais sandoriais. Jei bendrovė valstybėje narėje įsteigė keletą filialų, ji gali pasirinkti, kurio filialo registre atskleisti savo atskaitomybės ir steigimo dokumentus, nurodydama tai kitų filialų registruose.

Bendrovės registras, pasitelkdamas registrų sąveikos sistemą, nedelsdamas padaro prieinamą informaciją apie bendrovės likvidavimo ar nemokumo bylų pradėjimą arba užbaigimą ir apie bendrovės pašalinimą iš registro, jei tai turi teisinių pasekmių bendrovės registro valstybėje narėje. Filialo registras turi gauti tokią informaciją per registrų sąveikos sistemą, kad taip pat galėtų pašalinti filialus iš registro.

Ne ES šalių bendrovių filialai

Privalomo atskleidimo reikalavimai ne ES bendrovių įsteigtiems filialams, kurių teisinė forma yra panaši į ES ribotosios atsakomybės bendrovių formą, papildomai apima šiuos dokumentus ir duomenis:

 • teisę valstybės, kuri reglamentuoja bendrovės veiklą;
 • steigimo dokumentus, steigimo sutartį bei įstatus;
 • bendrovės teisinę formą.

Jeigu atskaitomybės dokumentai nėra sudaryti pagal ES teisės aktus ar panašiu būdu, valstybės narės gali reikalauti, kad būtų parengti ir atskleisti su filialo veikla susiję atskaitomybės dokumentai.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 89/666/EEB

1990 1 3

1992 1 1

OL L 395, 1989 12 30

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES

2012 7 6

2014 7 7

OL L 156, 2012 6 16

Paskesni Direktyvos 89/666/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.07.2014

Top