Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tos pačios ES šalies akcinių bendrovių skaidymas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tos pačios ES šalies akcinių bendrovių skaidymas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 82/891/EEB dėl akcinių bendrovių skaidymo toje pačioje ES šalyje

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva (Šeštoji bendrovių teisės direktyva) taikoma akcinių bendrovių* skaidymui vienoje ES šalyje. Ja užtikrinama akcininkų, kreditorių ir darbuotojų apsauga.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje aptariami įvairūs bendrovių skaidymo būdai.

Skaidymo įsigyjant ir skaidymo steigiant naują bendrovę atveju administraciniai arba valdymo organai parengia skaidymo sąlygų projektą, kuriame pateikiama konkreti informacija, įskaitant:

bendrovių teisinė forma, pavadinimas ir įregistruotos buveinės vieta;

akcijų keitimo kursas (kiek bendrovės, kuri buvo įsigyta arba sujungta su kita bendrove, naujų akcijų gauna esami akcininkai jiems atsisakius pradinių akcijų);

akcijų paskirstymo sąlygos;

teisės, kurias suteikia įgyjančioji bendrovė;

data, nuo kurios akcininkai gali gauti pelno dalį.

Skaidymui būtinas bent kiekvienos iš skaidyme dalyvaujančios bendrovės visuotinio susirinkimo pritarimas.

Kiekvienos iš skaidyme dalyvaujančių bendrovių administraciniai arba valdymo organai parengia detalią ataskaitą raštu, paaiškinančią skaidymo sąlygų projektą, įskaitant teisinį bei ekonominį tų sąlygų pagrindimą.

Nepriklausomi ekspertai turi išnagrinėti skaidymo sąlygų projektą ir parengti akcininkams skirtą ataskaitą raštu. Akcininkai turi teisę peržiūrėti atitinkamus dokumentus, įskaitant skaidymo sąlygų projektą bei skaidyme dalyvaujančių bendrovių metines finansines atskaitomybes, ir, pateikus prašymą, gauti tokių dokumentų kopijas.

ES šalys turi apsaugoti skaidyme dalyvaujančių bendrovių kreditorius. Pavyzdžiui, ES šalys gali numatyti, kad įgyjančiosios bendrovės yra visos kartu ir kiekviena atskirai atsakingos už padalijamosios bendrovės įsipareigojimus.

Bendrovių skaidymą taip pat gali prižiūrėti teisminė institucija (pavyzdžiui, teismas). Jei akcininkams ar kreditoriams nebus padaryta žala, tokia teisminė institucija gali leisti skaidyme dalyvaujančioms bendrovėms netaikyti tam tikrų taisyklių, kurios paprastai taikomos skaidymui įsigyjant arba steigiant naujas bendroves.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1982 m. gruodžio 31 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1986 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis apie bendrovių teisę

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Akcinė bendrovė – bendrovė, kuri siūlo savo akcijas plačiajai visuomenei ir kurios akcininkai turi ribotą atsakomybę, t. y. jų atsakomybė yra dažniausiai susijusi su jų už akcijas sumokėta suma.

DOKUMENTAS

1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji tarybos direktyva 82/89/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL L 378, 1982 12 31, p. 47–54)

Paskesni Direktyvos 82/891/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 11.11.2015

Top