Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akcinių bendrovių (AB) akcininkų ir kreditorių apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Akcinių bendrovių (AB) akcininkų ir kreditorių apsauga

Direktyva 2012/30/ES suderina taisykles visose ES šalyse dėl akcinių bendrovių steigimo ir valdymo.

DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/30/ES dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, akcines bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (buvusi Antroji bendrovių teisės direktyva).

SANTRAUKA

Šios direktyvos tikslas - apsaugoti akcinių bendrovių akcininkus ir kreditorius, koordinuojant nacionalines taisykles dėl bendrovių steigimo ir valdymo bei jų kapitalo didinimo ar mažinimo.

Direktyva pirmiausia apibrėžia bendrovių tipus, kuriems ji taikoma. Jų pavadinimai skiriasi priklausomai nuo šalies.

Šios direktyvos išimtys

Nacionalinės vyriausybės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos investicinėms bendrovėms su kintamu kapitalu ir tam tikriems kooperatyvų tipams.

Standartinės taisyklės pagal direktyvą

 • 1

  Būtiniausi informavimo reikalavimai

Akcinės bendrovės (AB) įstatuose ar steigimo dokumente turėtų būti pateikta ši informacija:

 • bendrovės tipas ir pavadinimas;
 • bendrovės veiklos objektas;
 • kapitalo dydis;
 • taisyklės, kurios reguliuoja narių, atsakingų už bendrovės valdymą, veiklą ir priežiūrą, paskirstymą;
 • bendrovės veiklos laikotarpis.

Įstatuose, steigimo dokumente ar atskirame dokumente taip pat turi būti pateikta ši informacija:

 • registruota buveinė;
 • pasirašytų akcijų (kurias išleido bendrovė) vertė, skaičius ir rūšis;
 • pasirašytojo (bendrovės išleisto) kapitalo dydis;
 • asmenys, kurie pasirašo steigimo dokumentą ar įstatus;
 • visų išlaidų, kurias patiria bendrovė arba kurios jai taikytinos, suma.
 • 2

  Kiti ES taikomi standartai apima:

 • minimalų kapitalo dydį, kurio reikia registruojant akcinę bendrovę (25 000 eurų). Ši minimali suma bus nagrinėjama ir galimai patikslinama kas penkerius metus, atsižvelgiant į ES ekonomikos ir pinigų rinkos raidą;
 • akcijų leidimą ir įsigijimą;
 • dividendų paskirstymą;
 • bendrovių teikiamą finansinę paramą savo akcijų įsigijimui;
 • kapitalo didinimą ir mažinimą, ypač užtikrinant, kad nacionaliniai įstatymai garantuotų visų akcininkų, kurių padėtis yra vienoda, lygias teises ir kreditorių, kurių reikalavimai yra ankstesni nei sprendimas dėl kapitalo sumažinimo, apsaugą;
 • akcinės bendrovės likvidavimą.

Ši direktyva taip pat riboja akcinės bendrovės galimybes įsigyti savo pačios akcijų.

Ši direktyva panaikina ir nauja redakcija išdėsto Antrąją bendrovių teisės direktyvą (Direktyvą 77/91/EEB), kuri buvo iš esmės keičiama nuo 1979 m.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2012/30/ES

2012 12 4

-

OL L 315, 2012 11 14

paskutinis atnaujinimas 21.03.2014

Top