Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teisės aktų nustatytas auditas: tikslios įmonių finansinės atskaitomybės užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teisės aktų nustatytas auditas: tikslios įmonių finansinės atskaitomybės užtikrinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva sujungiami du esami teisės aktai (Direktyva 78/660/EEB dėl bendrovių finansinės atskaitomybės ir Direktyva 83/349/EEB dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės), taip siekiant padidinti įmonių finansinės atskaitomybės patikimumą.
 • Ja nustatomi minimalūs reikalavimai dėl metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės teisės aktų nustatyto audito*.
 • Direktyva siekiama užtikrinti, kad įmonių finansinė atsakomybė teisingai atspindėtų jų turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį ir pelną arba nuostolį.
 • Šioje santraukoje atsižvelgiama į tai, kad Direktyva 2006/43/EB buvo tris kartus iš dalies keista: Direktyva 2008/30/EB, Direktyva 2013/34/ES (kurioje pateikiamos Europos Sąjungos (ES) apskaitos taisyklės) ir Direktyva 2014/56/ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Viešas auditorių registras

 • Teisės aktų numatytus auditus gali atlikti tik teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir audito įmonės, kuriuos tvirtina ES šalių kompetentingos institucijos.
 • ES šalys privalo vesti jų viešą registrą.

Audito įmonių pripažinimas už savo šalies ribų

 • Audito įmonė, kuri nori atlikti teisės aktų nustatytus auditus kitoje ES šalyje, turi užsiregistruoti priimančiosios šalies kompetentingoje institucijoje.
 • Priimančiosios šalies kompetentinga institucija turi įregistruoti audito įmonę, jei ji yra registruota buveinės šalies kompetentingoje institucijoje.

Teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių iš kitos ES šalies patvirtinimas

Auditoriams iš kitų ES šalių gali būti taikomas adaptacijos laikotarpis (ne ilgesnis kaip treji metai) ir (arba) jiems gali tekti laikyti testą. Tokiu būdu užtikrinama, kad auditoriai turi pakankamai žinių tokiose srityse kaip įmonių teisė, mokesčių teisė ir socialinė teisė. Patvirtinti auditoriai turi būti įtraukti į viešą registrą.

Tęstinis mokymas

 • Teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai turi dalyvauti tęstinio mokymo programose, kad palaikytų ir gilintų savo teorines žinias, įgūdžius bei etikos lygį.
 • Nesilaikantiems tęstinio mokymo reikalavimų taikomos atitinkamos sankcijos.

Nepriklausomumas ir objektyvumas

 • ES šalys turi užtikrinti, kad atlikdamas savo darbą teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė ir bet koks fizinis asmuo, kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai turėti poveikio teisės aktų nustatyto audito rezultatams, nebūtų priklausomi nuo audituojamo subjekto ir nedalyvautų priimant sprendimus audituojamame subjekte.
 • Nepriklausomumą reikia išlaikyti abiem laikotarpiais:
  • laikotarpį, kurį apima audituojama finansinė atskaitomybė;
  • laikotarpį, kurį atliekamas teisės aktų nustatytas auditas.

Konfidencialumas ir komercinė paslaptis

 • Auditoriams taikomos griežtos klientų privatumo saugojimo taisyklės, tačiau jos neturi kliudyti šios direktyvos nuostatų vykdymui.
 • Šios taisyklės ir toliau taikomos audito įmonėms, kurios nebedalyvauja atliekant konkrečią audito užduotį.

Tarptautiniai standartai

Visi teisės aktų nustatyti auditai turi būti atliekami pagal tarptautinius audito standartus, jei ir kai juos patvirtina Europos Komisija. Komisija gali tvirtinti šiuos standartus savo nuožiūra ir tik tokiu atveju, jei jie atitinka tam tikras sąlygas. Jei Komisija nėra patvirtinusi kokio nors tarptautinio standarto, ES šalys gali taikyti nacionalinius standartus.

Skyrimas ir atleidimas

 • Teisės aktų nustatytą auditą atliekantį auditorių ar audito įmonę skiria audituojamo subjekto visuotinis akcininkų susirinkimas arba nariai. ES šalys gali leisti naudoti alternatyvias sistemas arba būdus, jeigu tos sistemos ar būdai yra skirti užtikrinti teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito įmonės nepriklausomumą nuo audituojamo subjekto.
 • Auditoriai ar audito įmonės gali būti atleidžiami tik esant tinkamam pagrindui. Nuomonių skirtumas dėl apskaitos ar audito procedūrų nėra tinkamas pagrindas atleisti.

Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas

Konsoliduotos (t. y. patronuojančiosios įmonės ir dukterinių įmonių) finansinės atskaitomybės atveju grupės komponento auditą atliekančių auditorių pareigos yra aiškiai apibrėžiamos. Grupės auditorius (t. y. teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė, kuris (-i) atlieka konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą) prisiima visą atsakomybę už audito išvadą.

Kokybės užtikrinimas

 • ES šalys turi užtikrinti kokybės užtikrinimo sistemą, kuri yra nepriklausoma nuo tikrinamų auditorių ir kuriai būtų taikoma viešoji priežiūra.
 • Tokia sistema apima vertinimą dėl:
  • taikomų audito standartų ir nepriklausomumo reikalavimų laikymosi;
  • panaudotų išteklių kiekio ir kokybės;
  • priskaičiuotų audito mokesčių;
  • audito įmonių vidaus kokybės kontrolės sistemų.
 • Kokybės užtikrinimo sistemos finansavimas turi būti užtikrintas ir jam neturi būti daroma jokia teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių netinkama įtaka.
 • Kontrolierių atranka konkrečioms kokybės užtikrinimo peržiūros užduotims atlikti turi būti vykdoma laikantis objektyvios procedūros, skirtos išvengti interesų konflikto tarp kontrolierių ir kontroliuojamų teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ar audito įmonių.

Tyrimai ir sankcijos

 • ES šalys turi nustatyti veiksmingas tyrimų ir sankcijų sistemas, kad būtų pastebėtas, ištaisytas ir išvengtas netinkamas teisės aktų nustatyto audito atlikimas.
 • Priemonės, kurių buvo imtasi, ir sankcijos, paskirtos teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams ir audito įmonėms, turi būti tinkamai paskelbtos visuomenei. Sankcijos turi apimti galimybę panaikinti patvirtinimą.

Mažosios įmonės

 • ES nereikalaujama teisės aktų nustatytą auditą atlikti mažosiose įmonėse.
 • Jei ES šalyse reikalaujama mažosiose įmonėse atlikti teisės aktų nustatytą auditą, jis turi būti atliekamas atsižvelgiant į atitinkamos įmonės dydį ir veiklą.

Visuomenės intereso įmonės*

Visuomenės intereso įmonių teisės aktų nustatytam auditui yra taikomos griežtos taisyklės dėl poreikio gauti patikimos informacijos ir jos aktualumo visuomenei bei investuotojams. Šiose taisyklėse numatyta, kad:

 • turi būti pateikta išsamesnė auditoriaus išvada, kurioje pateikiama informacija apie audito atlikimą;
 • auditoriai / audito įmonės turi keistis rotacijos principu;
 • ES šalys turi parengti su auditu nesusijusių paslaugų, kurių teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius ar audito įmonė negali teikti audituojamam subjektui, sąrašą;
 • turi būti ribojami mokesčiai už su auditu nesusijusias paslaugas;
 • turi būti įsteigtas audito komitetas, kuris būtų atsakingas už auditoriaus skyrimą ir audito stebėseną.

Reglamente (ES) Nr. 537/2014 pateikiamos tolesnės taisyklės, specialiai skirtos visuomenės intereso įmonėms.

Įgyvendinimo ir deleguotieji aktai

Direktyva leidžiama Komisijai priimti įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus dėl direktyvos tarptautinių aspektų. Juose gali būti išsamiau nurodyta, kaip ES šalių institucijos ir įvairūs rinkos dalyviai turi laikytis direktyva nustatytų įsipareigojimų šioje srityje.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2006 m. birželio 29 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2008 m. birželio 29 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teisės aktų nustatytas auditas: teisiškai reikalaujama finansinių įrašų peržiūra, kurios tikslas – pateikti akcininkams išvadą dėl įmonių ar viešojo sektoriaus subjektų finansinės atskaitomybės tikslumo.

Visuomenės intereso įmonės: tarp tokių įmonių yra:

 • įmonės, kurios yra įtrauktos į bet kokios ES šalies vertybinių popierių biržos sąrašus;
 • kredito įstaigos;
 • draudimo bendrovės;
 • įmonės, kurias ES šalys priskiria visuomenės intereso įmonėmis dėl jų veiklos pobūdžio, dydžio ar darbuotojų skaičiaus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87–107)

Paskesni Direktyvos 2006/43/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (OL L 158, 2014 5 27, p. 77–112)

paskutinis atnaujinimas 29.05.2017

Top