Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalo pritraukimui

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalo pritraukimui

Šia direktyva reglamentuojamas valstybių narių netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui, rinkimas. Ja nustatomas bendras tokių mokesčių, visų pirma kapitalo mokesčio, draudimas, nors kai kurioms šalims vis dar gali būti leidžiama jį rinkti esant tam tikroms nukrypti leidžiančioms sąlygoms.

DOKUMENTAS

2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/7/EB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui.

SANTRAUKA

Kapitalo mokestis yra netiesioginis mokestis, kuris kliudo laisvam kapitalo judėjimui. Remiantis direktyva, geriausias sprendimas būtų panaikinti šį mokestį, nes jis kenkia verslo plėtrai Europos Sąjungoje (ES).

Mokestis ir susijusios bendrovės

Šios direktyvos tikslas yra reglamentuoti netiesioginių mokesčių rinkimą už:

 • kapitalo įnašus į kapitalo bendroves;
 • restruktūrizavimo operacijas, kuriose dalyvauja kapitalo bendrovės;
 • tam tikrų vertybinių popierių ir obligacijų išleidimą.

Ji taikoma:

 • uždarosioms akcinėms bendrovėms;
 • ribotos atsakomybės bendrijoms su akciniu kapitalu;
 • ribotos atsakomybės bendrovėms.

Ji taip pat taikoma bet kokiai bendrovei, firmai, asociacijai ar juridiniam asmeniui:

 • kurių akcijomis gali būti prekiaujama vertybinių popierių biržoje;
 • kurių dalyviai gali laisvai perleisti savo akcijas ir už bendrovės skolas atsako tiktai savo akcijomis;
 • kurie siekia pelno.

Direktyvoje paaiškinama, kas yra kapitalo įnašai (įskaitant kapitalo bendrovės steigimą, pertvarkymą į kapitalo bendrovę, kapitalo bendrovės kapitalo padidinimą turto įnašais arba kapitalizuojant pelną, arba iš rezervų…) ir restruktūrizavimo operacijos, kaip antai bendrovių sujungimas turto įnašais arba apsikeitus akcijomis.

Draudimas rinkti netiesioginį mokestį, taikomą kapitalo pritraukimui

ES šalys negali rinkti netiesioginio mokesčio, taikomo kapitalo pritraukimui į kapitalo bendroves.

Šie sandoriai visų pirma susiję su:

 • kapitalo įnašais;
 • paskolomis arba teikiamomis paslaugomis, kurios yra kapitalo įnašų dalis;
 • registracija arba kitais formalumais, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant verslą, nes jie privalomi bendrovei dėl jos teisinės formos;
 • bendrovės steigimo dokumento keitimu;
 • restruktūrizavimo operacijomis.

Direktyva taip pat draudžiama rinkti netiesioginius mokesčius už tam tikrų vertybinių popierių ir obligacijų išleidimą. Tačiau ES šalys gali taikyti tam tikrus perleidimo mokesčius, rinkliavas ir panašius mokėjimus bei pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Išimtys

Specialios nuostatos taikomos ES šalims, kurios rinko kapitalo mokestį 2006 m. sausio 1 d. Tokios šalys gali toliau taikyti šį mokestį, kuris turi būti vienodo tarifo ir neviršyti 1 %. Toks mokestis gali būti renkamas tik už kapitalo įnašus. Tai reiškia, kad kapitalo mokestis negali būti renkamas už kitus sandorius, kaip antai restruktūrizavimo operacijas.

ES šalis gali taikyti kapitalo mokestį tik tuomet, jei kapitalo įnešimo metu kapitalo bendrovės faktinio valdymo centras yra toje ES šalyje. Be to, kapitalo mokestį galima rinkti tik vieną kartą.

Nuo mokesčio gali būti atleistos kapitalo bendrovės, kurios teikia viešąsias paslaugas arba kurių veikla yra išimtinai susijusi su kultūra ar socialiniais tikslais.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 2008/7/EB

2008 3 12 (1, 2, 6, 9, 10, 11 straipsniai nuo 2009 1 1)

3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 ir 14 straipsniai nuo 2008 12 31

OL L 46, 2008 2 21

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/7/EB (KOM(2011) 594 galutinis - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Tam, kad būtų užtikrintos saugesnės finansinės paslaugos, šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti bendrą finansinių sandorių mokesčio sistemą, kurios tikslas:

 • išvengti finansinių paslaugų vidaus rinkos susiskaidymo;
 • užtikrinti, kad finansų įstaigos deramai prisidėtų prie krizės padarinių šalinimo išlaidų padengimo;
 • sukurti atitinkamas priemones, kuriomis būtų didinamas finansų rinkų veiksmingumas.

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/13/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojamos tam tikros mokesčių srities direktyvos (Oficialusis leidinys L 141, 2013 5 28).

2013 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/52/ES, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (Oficialusis leidinys L 22, 2013 1 25).

Šiuo sprendimu Belgijai, Vokietijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Austrijai, Portugalijai, Slovėnijai ir Slovakijai leidžiama pradėti tvirčiau bendradarbiauti tarpusavyje nustatant bendrą finansinių sandorių mokesčio sistemą.

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (COM(2013) 71 final, 2013 2 14).

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.04.2014

Top