Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valiutų kurso mechanizmas: euras ir kitos dalyvaujančios nacionalinės valiutos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valiutų kurso mechanizmas: euras ir kitos dalyvaujančios nacionalinės valiutos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutų kurso mechanizmo sukūrimo

Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių ES šalių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape

KOKS ŠIOS REZOLIUCIJOS IR SUTARTIES TIKSLAS?

 • Šia rezoliucija siekta sukurti euro zonos ir euro zonai nepriklausančių šalių sistemą, kuri garantuotų skirtingų valiutų kurso stabilumą ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, prasidėjusiame 1999 m. sausio 1 d.
 • Sutartis yra grindžiama rezoliucija. Ja panaikinama ir pakeičiama panaši sutartis, sudaryta 1998 m. Sutartimi sukuriamas stabilus euro ir ES šalių, kurios neįsivedė euro, bet dalyvauja sutartyje, nacionalinių valiutų valiutų kurso mechanizmas (VKM II), kuriuo pakeičiama pradinė Europos pinigų sistema. Šiuo metu Danijos krona yra vienintelė VKM II valiuta.
 • Pagrindinis tikslas yra išvengti didelių valiutos kurso svyravimų, kurie sutrikdytų bendrąją rinką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Sutartimi:
  • patvirtinama, kad dalyvavimas VKM II yra savanoriškas euro zonai nepriklausančioms šalims, kurios turi galimybę pasirinkti neturėti bendros valiutos, tačiau tikimasi, kad dalyvaus;
  • numatomas kiekvienos dalyvaujančios šalies nacionalinės valiutos centrinis kursas euro atžvilgiu, kuriam pritaria Europos Centrinis Bankas (ECB) ir atitinkamas nacionalinis centrinis bankas. Jis gali svyruoti 15 % į bet kurią pusę;
  • leidžiama ECB ir nacionalinio centrinio banko automatiška ir neribota intervencija, jei peržengiama 15 % riba;
  • nustatomos išsamios procedūros dėl:
   • euro zonos nacionalinio banko dalyvavimo bet kokioje intervencijoje;
   • ECB ir euro zonai nepriklausančios šalies nacionalinio centrinio banko labai trumpo laikotarpio finansavimo galimybių;
   • negrąžintų labai trumpo laikotarpio finansavimo balansų grąžinimo;
   • finansavimo operacijų pratęsimo;
   • ECB ir euro zonai nepriklausančių šalių nacionalinių centrinių bankų glaudesnio bendradarbiavimo valiutos kurso srityje;
   • bendros VKM II sistemos stebėsenos;
   • centrinių kursų ir 15 % svyravimo ribos galimo keitimo.
 • Sutartis turi būti iš dalies keičiama prisijungus naujam nacionaliniam centriniam bankui. Visi keitimai yra išvardyti dalyje „Susiję dokumentai“.

NUO KADA TAIKOMOS ŠI REZOLIUCIJA IR SUTARTIS?

 • Rezoliucija taikoma nuo 1997 m. birželio 16 d.
 • Sutartis taikoma nuo 2006 m. balandžio 1 d.

KONTEKSTAS

 • Tam, kad būtų galima išlaikyti stabilų valiutos kursą, reikia pagrindinių ekonominių rodiklių konvergencijos. Bendrajai rinkai reikia stabilios ekonominės aplinkos, kad ji galėtų tinkamai veikti ir skatinti didesnes investicijas, augimą bei užimtumą.
 • Valiutų kurso mechanizmas suteikia euro zonai nepriklausančioms šalims atskaitos tašką stipriai ekonominei politikai, taip sudarydamas joms sąlygas pasiruošti euro įvedimui.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutų kurso mechanizmo sukūrimo ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape Amsterdame, 1997 m. birželio 16 d. (OL C 326, 1997 8 2, p. 5–6)

2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 73, 2006 3 25, p. 21–27)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 21 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 14, 2007 1 20, p. 6–8)

2007 m. gruodžio 14 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 319, 2007 12 29, p. 7–9)

2010 m. gruodžio 13 d. Sutartis, kuria iš dalies keičiama2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 5, 2011 1 8, p. 3–6)

2013 m. birželio 21 d. Sutartis tarp Europos Centrinio Banko ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinių centrinių bankų, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 187, 2013 6 29, p. 1–4)

2014 m. lapkričio 13 d. Sutartis, Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 64, 2015 2 21, p. 1–4)

paskutinis atnaujinimas 11.04.2017

Top