Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisų apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisų apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2001) 600 galutinis) dėl euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisių apsaugos

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiuo komunikatu nustatoma euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisių apsaugos sistema ir peržiūrimos jo atgaminimo taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Euro monetų bendro reverso dizainai buvo atrinkti po europinio konkurso. Juose vaizduojami trys skirtingi Europos žemėlapiai dvylikos Europos Sąjungos (ES) žvaigždžių fone.
  • Euro monetų bendras reversas yra saugomas ES priklausančiomis autorių teisėmis. Europos Komisija perleidžia teises ES šalims, kurios įsiveda eurą, ir reikalauja, kad jos užtikrintų autorių teisių laikymąsi jų teritorijoje.
  • Viso ar dalies euro monetų bendro reverso dizaino atgaminimas yra leidžiamas labai konkrečiais atvejais, kaip antai nuotraukose ar filmuose. Tačiau atgaminimas ant medalių ir žetonų yra draudžiamas, nes jie gal būti palaikyti monetomis. Bet kokio kito atgaminimo atveju reikalingas Europos Komisijos (jei ES šalis nepriklauso euro zonai) arba atitinkamos ES šalies paskirtos institucijos (jei ES šalis priklauso euro zonai) leidimas.
  • Siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimą, ES šalių prašoma pranešti Komisijai apie priemones, kurių jos imasi, kad įgyvendintų autorių teises savo teritorijoje. Neteisėto atgaminimo atveju atitinkama šalis turi imtis tinkamų priemonių, kad sustabdytų tokį atgaminimą ir pašalintų reprodukcijas iš apyvartos. Komisija arba euro zonos šalys gali patraukti atsakingą asmenį baudžiamojon atsakomybėn pagal nacionalinę teisę.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas dėl euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisių apsaugos (KOM(2001) 600 galutinis) (OL C 318, 2001 11 13, p. 3–4)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2017

Top