Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laisvas kapitalo judėjimas ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laisvas kapitalo judėjimas ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 88/361/EEB dėl kapitalo liberalizavimo direktyvos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva siekiama suteikti Europos Sąjungos (ES) bendrajai rinkai visapusišką finansinį aspektą.
 • Jos tikslas – įgyvendinti Europos bendrijos steigimo sutarties 67 straipsnį (67 straipsnis vėliau buvo panaikintas) ir taip palaipsniui panaikinti visus apribojimus laisvam kapitalo judėjimui tarp ES šalių.
 • Direktyvos taisyklės nustojo galioti po to, kai įsigaliojo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnis, kuriuo užtikrinamas laisvas kapitalo judėjimas tarp ES šalių ir tarp ES šalių ir ES nepriklausančių šalių.
 • Vis dėlto, kaip nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kapitalo judėjimų nomenklatūra, numatyta direktyvos I priede, vis dar naudojama apibrėžiant kapitalo judėjimų sąvoką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Šia direktyva įtvirtinamas visiško kapitalo judėjimų liberalizavimo* tarp ES šalių principas, taikomas nuo 1990 m. liepos 1 d. Sandoriai, kuriuose vyksta kapitalo judėjimai, yra išvardyti direktyvos I priede.
 • Pereinamojo laikotarpio priemonės buvo pasiūlytos Ispanijai, Graikijai, Airijai ir Portugalijai. Portugalijai ir Graikijai buvo suteikta galimybė šių priemonių taikymo terminą pratęsti ne daugiau kaip trejus metus.
 • Direktyva siekiama panaikinti bendrus susitarimus dėl kapitalo judėjimo tarp ES šalių rezidentų apribojimo.
 • Tuo tikslu nustatyta apsaugos sąlyga. Kapitalo judėjimai gali sukelti labai didelę įtampą užsienio valiutų rinkose, o tai sąlygoja šalies pinigų ir valiutų keitimo kurso politikos rimtus sukrėtimus. Tokiu atveju Europos Komisija, pasikonsultavusi su Pinigų komitetu ir Centrinių bankų valdytojų komitetu, gali leisti tokiai šaliai imtis apsauginių priemonių.
 • Apsauginės priemonės, susijusios su kapitalo judėjimais, yra išvardytos direktyvos II priede ir negali būti taikomos ilgiau kaip šešis mėnesius.

Direktyva, kuri galioja nuo 1990 m. liepos 1 d., buvo panaikinta:

 • pirmoji direktyva dėl Sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo;
 • Tarybos direktyva 72/156/EEB dėl tarptautinių kapitalo srautų reguliavimo ir jų nepageidaujamo poveikio šalių vidaus likvidumui* panaikinimo.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva buvo taikoma nuo 1988 m. liepos 7 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1990 m. liepos 1 d. Dabar direktyva yra pakeista naujomis Sutarties laisvo kapitalo judėjimo taisyklėmis, tačiau vis dar naudojama apibrėžiant kapitalo judėjimų sąvoką.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kapitalo judėjimai: asmens, organizacijos arba įmonės vykdomi kapitalo pervedimai tarp šalių. Jie apima tiesiogines investicijas, investicijas į nekilnojamąjį turtą, operacijas su vertybiniais popieriais, operacijas su einamosiomis ir indėlių sąskaitomis, finansines paskolas ir kreditus.

Šalies vidaus likvidumas: pinigų arba pinigų ekvivalentų (t. y. turto, kurį galima greitai paversti grynaisiais pinigais) suma šalies ekonomikos apyvartoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1988 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 88/361/EEB dėl Sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo (OL L 178, 1988 7 8, p. 5–18)

paskutinis atnaujinimas 16.11.2016

Top