Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Balsavimo tvarka ECB valdančiojoje taryboje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Balsavimo tvarka ECB valdančiojoje taryboje

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2003/223/EB dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 10.2 straipsnio pakeitimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS SPRENDIMAS?

 • Sprendimu nustatoma balsavimo rotacijos sistema Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiojoje taryboje, kad būtų užtikrintas sąžiningas ir veiksmingas sprendimų priėmimas.
 • Juo atsižvelgiama į didėjantį nacionalinių centrinių bankų valdytojų skaičių naujoms šalims įsivedant eurą.
 • Taip pat nustatomos valdytojų balsavimo teisių paskyrimo ir rotacijos taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Valdančioji taryba

 • Valdančioji taryba yra vienas iš trijų sprendimus priimančių organų ECB. Kiti du yra Vykdomoji valdyba ir Bendroji taryba.
 • Valdančioji taryba yra pagrindinis sprendimus priimantis organas. Visų pirma jis nustato euro zonos pinigų politiką.
 • Valdančiąją tarybą sudaro šeši Vykdomosios valdybos nariai ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Valdytojų skaičius didėja kaskart prie euro zonos prisijungus naujai šaliai.

Balsavimo rotacijos sistema pagal grupes

 • Nuo datos, kai Valdančiosios tarybos skaičius viršija 21, balsavimo sistema yra koreguojama.
 • Balsavimo teisių skaičius yra apribotas iki 21. Šeši Vykdomosios valdybos nariai ir toliau turi nuolatines balsavimo teises. Valdytojai dalijasi ir keičiasi likusiomis 15 balsavimo teisių.
 • Valdytojai yra suskirstomi į grupes, kurios skiriasi narių naudojimosi balsavimo teise dažnumu. Grupės sudaromos pagal euro zonos šalių įvertinimą, paremtą:
  • dalies dydžiu euro zonos šalių agreguotame bendrajame vidaus produkte rinkos kainomis (BVP rk);
  • dalies dydžiu euro zonos šalių pinigų finansinių institucijų bendrame agreguotame balanse.
 • Šiais rodikliais siekiama užtikrinti objektyvumą, atsižvelgiant į euro zonos šalies ekonominę svarbą ir jos finansinio sektoriaus dydį.
 • Sprendimu numatyta balsavimo rotacijos sistema bus įgyvendinama dviem pakopomis.

Pirmoji pakopa: balsavimo teisės, kai valdytojų skaičius viršija 15

 • Nuo datos, kai valdytojų skaičius viršija 15 iki jis pasiekia 22, valdytojai suskirstomi į dvi grupes.
  • Pirmąją grupę sudaro penki nacionalinių centrinių bankų valdytojai iš šalių, kurios pagal pirmiau aprašytus rodiklius turi didžiausią dalį bendrame euro zonos balanse.
  • Antrąją grupę sudaro visi kiti valdytojai.
 • Pirmojoje grupėje esantiems penkiems valdytojams skiriamos keturios balsavimo teisės, o antrosios grupės valdytojams – vienuolika balsavimo teisių.
 • Pirmajai grupei priskirti valdytojai balsavimo teise naudojasi ne rečiau nei antrosios grupės valdytojai.
 • Pirmoji pakopa turėjo būti pasiekta 2009 m. sausio mėn., kai prie euro zonos prisijungė Slovakija ir tapo 16-ąja jos nare. Tačiau 2008 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba priėmė sprendimą atidėti rotacijos sistemos pradžią.
 • Naujoji rotacijos sistema pradėta taikyti 2015 m. sausio 1 d., kai prie euro zonos prisijungė ir 19-ąja jos nare tapo Lietuva.

Antroji pakopa: balsavimo teisės, kai valdytojų skaičius pasiekia 22

 • Nuo datos, kai valdytojų skaičius pasiekia 22, valdytojai bus suskirstyti į tris grupes.
  • Pirmąją grupę sudarys penki nacionalinių centrinių bankų valdytojai iš šalių, kurios turi didžiausią dalį bendrame euro zonos balanse.
  • Antrąją grupę sudarys viso valdytojų skaičiaus pusė. Šiai grupei priskirti valdytojai bus iš šalių, kurios užima paskesnes pozicijas, nustatomas pagal prieš tai minėtus kriterijus, nacionalinių centrinių bankų.
  • Trečiąją grupę sudarys visi kiti valdytojai.
 • Pirmajai grupei bus skiriamos keturios, antrajai – aštuonios, o trečiajai – trys balsavimo teisės.
 • Kiekvienoje grupėje valdytojai savo balsavimo teisėmis naudosis vienodą laiko tarpą. Valdančioji taryba imsis būtinų priemonių šiam principui įgyvendinti.

Įgyvendinimas, koregavimai ir būsimi pokyčiai

 • Grupių sudėtis bus koreguojama padidėjus valdytojų skaičiui. Pakoregavimai taikomi nuo dienos, kurią valdytojas (-ai) įsijungia į Valdančiąją tarybą. Patikslinus BVP rk* (tą būtina atlikti kas penkerius metus), grupių sudėtis pakoreguojama pagal pokyčius ir taikoma nuo pirmos kitų metų dienos.
 • Valdančioji taryba, veikdama dviejų trečdalių visų savo narių, nesvarbu, ar tuo metu jie turi balsavimo teisę, dauguma, priima sprendimą, būtiną rotacijos sistemai įgyvendinti, išskyrus klausimus dėl naujosios balsavimo tvarkos.
 • 2009 m. Valdančioji taryba patvirtino priemones dėl rotacijos dažnio, rotacijos laikotarpio, valdytojų tvarkos jų grupėse ir perėjimo nuo dviejų prie trijų grupių sistemos (Sprendimas 2009/328/EB).

KONTEKSTAS

Tam, kad ES šalys galėtų įsivesti eurą, jos turi įgyvendinti įvairias ekonomines ir finansines sąlygas, atitikti vadinamuosius konvergencijos kriterijus.

Šiuo metu šiuos kriterijus atitinka ir eurą kaip bendrą valiutą įsivedė tik 19 iš 28 ES šalių. Kitoms šalims yra taikomi nukrypimai, kol jos atitiks šiuos kriterijus. Danijai ir Jungtinei Karalystei yra taikomos išimtys, nes jos kol kas neketina įsivesti euro.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis (BVP rk) – visų šalies galutinės bendrosios produkcijos ar produktų piniginė vertė.

DOKUMENTAS

2003 m. kovo 21 d. Tarybos, susitikusios valstybių arba vyriausybių vadovų sudėties, sprendimas 2003/223/EB dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 10.2 straipsnio pakeitimo (OL L 83, 2003 4 1, p. 66–68)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2009/5/EB atidėti rotacijos sistemos Europos centrinio banko valdančiojoje taryboje pradžią (ECB/2008/29) (OL L 3, 2009 1 7, p. 4–5)

2009 m. kovo 19 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2009/328/EB, iš dalies keičiantis 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2009/5) (OL L 100, 2009 4 18, p. 10–11)

paskutinis atnaujinimas 08.03.2016

Top