Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas

SANTRAUKA

Europos Centrinis Bankas (ECB) vykdo euro zonos pinigų politiką, kurios pagrindinis tikslas – išlaikyti kainų stabilumą. Jis taip pat stebi euro zonos ir kitų ES šalių bankus, kurie nusprendė dalyvauti bendrame priežiūros mechanizme.

Vykdydamas savo pinigų politiką ir priežiūros uždavinius, ECB gali taikyti sankcijas įmonėms (pvz., kredito įstaigoms), kurios nesilaiko ECB arba ES teisės aktų.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, pagal kurias ECB gali skirti baudas ir delspinigius įmonėms, kurios nevykdo įsipareigojimų, nustatytų ECB ir ES teisės aktuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įmonėms skiriamos baudos atveju viršutinė riba yra 500 000 EUR arba, jei sankciją ECB skiria vykdydamas savo su priežiūra susijusius uždavinius, suma, lygi dvigubai dėl pažeidimo gauto pelno arba išvengtų nuostolių sumai, arba 10 % visos metinės įmonės apyvartos.

Delspinigiai negali viršyti 10 000 EUR už kiekvieną pažeidimo dieną arba, jei sankciją ECB skiria vykdydamas savo su priežiūra susijusius uždavinius, 5 % vidutinės dienos apyvartos už kiekvieną pažeidimo dieną.

Priimdamas sprendimą dėl sankcijos taikymo, ECB atsižvelgia į:

  • atitinkamos įmonės sąžiningumą ir atvirumą,
  • pažeidimo pasekmių sunkumą,
  • pelną, kurį įmonė gauna dėl tokio pažeidimo,
  • įmonės dydį,
  • kitų kompetentingų institucijų sankcijas, anksčiau taikytas tai pačiai įmonei dėl to paties pažeidimo.

Sprendimą dėl pažeidimo bylos iškėlimo priima Vykdančioji valdyba.

Atitinkamai įmonei leidžiama ne mažiau kaip per 30 dienų atsakyti į ieškinį ECB arba savo nacionaliniam centriniam bankui.

Vykdančioji valdyba priima motyvuotą sprendimą dėl sankcijų taikymo. Per 30 dienų nuo pranešimo apie sprendimą gavimo įmonė gali reikalauti, kad Valdančioji taryba peržiūrėtų šį sprendimą. To nepadarius, sprendimas tampa galutiniu.

Esant prašymui, Valdančioji taryba peržiūri Vykdančiosios valdybos sprendimą ir apie savo išvadas informuoja atitinkamą įmonę. Įmonė informuojama apie savo teisę reikalauti, kad sprendimą peržiūrėtų teismas.

Pažeidimo byla turi būti pradėta per vienerius metus nuo tada, kai pirmą kartą apie šį pažeidimą informuojamas ECB arba nacionalinis centrinis bankas, kurio jurisdikcijoje buvo padarytas pažeidimas. Pasibaigus šiam terminui, tokia teisė netenka galios.

Tarybos reglamentu (ES) 2015/159 pridedama naujų nuostatų, įgalinančių ECB taikyti sankcijas vykdant priežiūros uždavinius. Naujosios taisyklės numato tokiais atvejais taikytinas baudas, laiko terminus ir procedūras.

DOKUMENTAS

1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas. (OL L 318, 1998 11 27, p. 4–7)

paskutinis atnaujinimas 11.08.2015

Top