Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Privalomosios atsargos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Privalomosios atsargos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo

Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

 • Tarybos reglamentu ir Europos Centrinio Banko (ECB) reglamentu nustatomos taisyklės dėl privalomųjų atsargų sistemos taikymo euro zonoje. Šiomis taisyklėmis reikalaujama, kad euro zonoje įsisteigusios kredito įstaigos turėtų indėlius nacionalinių centrinių bankų sąskaitose. Šie indėliai vadinami privalomosiomis atsargomis.
 • Reglamentu (EB) Nr. 2531/98 apibrėžiama privalomųjų atsargų bazė bei maksimalūs leistini tų atsargų ir jų bazės santykiai.
 • ECB gali priimti reglamentus ar sprendimus šioje srityje. Todėl Reglamentu (EB) Nr. 1745/2003 ECB nustato:
  • įstaigas, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai;
  • atsargų bazės sudėtį;
  • faktines atsargų normas;
  • privalomųjų atsargų reikalavimo apskaičiavimą ir laikymą;
  • atleidimą nuo privalomųjų atsargų reikalavimo;
  • ataskaitų ir tikrinimo taisykles.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įstaigos, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai

 • Reglamentas taikomas euro zonoje įsisteigusioms kredito įstaigoms ir už euro zonos ribų įsisteigusių kredito įstaigų skyriams, veikiantiems euro zonoje.
 • ECB skelbia įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąrašą.

Laikymo laikotarpiai

 • Įstaigos privalo laikyti privalomąsias atsargas vidutiniškai 6 savaites – tai ir yra laikymo laikotarpis.
 • Norėdamas padėti įstaigoms pasiruošti atsargų valdymui, ECB skelbia laikymo laikotarpių grafiką.

Vidurkio sąlyga

Įstaiga įvykdo savo atsargų reikalavimą, jeigu vidutinis dienos likutis jos atsargų sąskaitoje per laikymo laikotarpį yra ne mažesnis už jos privalomųjų atsargų reikalavimą. Tai reiškia, kad įstaigos kapitalas gali laisvai kisti jos privalomųjų atsargų reikalavimo atžvilgiu, tačiau einamosios sąskaitos vidurkis turi būti ne mažesnis už privalomųjų atsargų reikalavimą visu laikymo laikotarpiu.

Privalomųjų atsargų reikalavimo apskaičiavimas

Privalomųjų atsargų suma, kurią turi laikyti kiekviena įstaiga, apskaičiuojama jos atsargų bazę dauginant iš atsargų normos. Kiekvienai įstaigai leidžiama iš privalomųjų atsargų reikalavimo išskaityti 100 000 eurų sumą.

Atsargų bazė

Atsargų bazė yra nustatoma pagal įstaigos balansą prieš laikymo laikotarpio pradžią. Atsargų bazė apima įvairius įstaigos įsipareigojimus, visų pirma indėlius ir skolos vertybinius popierius.

Atsargų norma

ECB nustato atsargų normas, taikomas konkretiems atsargų bazės įsipareigojimams. Šios normos gali svyruoti nuo 0 iki 10 %. Konkrečioms įsipareigojimų kategorijoms (pvz., indėliams, kurių sutartas terminas yra ilgesnis kaip dveji metai, arba indėliams, kurie atsiimami įspėjus prieš ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį) gali būti taikomos skirtingos atsargų normos. 2012 m. sausį daugumai įstaigų balanse esančių trumpalaikių įsipareigojimų buvo nustatyta 1 % atsargų norma.

Atlyginimas

Siekiant užtikrinti, kad privalomųjų atsargų reikalavimas neapsunkintų ir netrukdytų veiksmingam išteklių paskirstymui, euro zonos nacionaliniai centriniai bankai gali mokėti įstaigoms palūkanas už jų privalomųjų atsargų kapitalą.

Atleidimas nuo privalomųjų atsargų reikalavimo

ECB gali atleisti įstaigą nuo privalomųjų atsargų reikalavimų, jei:

 • panaikinama ar atmetama jos banko licencija;
 • teisminė ar kita kompetentinga institucija priima sprendimą pradėti šios įstaigos likvidavimo procedūrą;
 • jai yra taikomos reorganizavimo priemonės;
 • jai taikomas turto įšaldymas ir (arba) kitos priemonės, ribojančios jos naudojimąsi lėšomis ar turtu arba Eurosistemos atviros rinkos operacijomis ar nuolatinėmis galimybėmis (pinigų politikos operacijomis);
 • taikant šiai įstaigai privalomųjų atsargų reikalavimą nebus pasiektas privalomųjų atsargų sistemos tikslas.

Informacijos rinkimas ir tikrinimas

 • ECB turi teisę rinkti iš įstaigų informaciją, kurios reikia privalomųjų atsargų reikalavimui nustatyti.
 • Be to, ECB turi teisę tikrinti informacijos, kurią įstaigos teikia siekdamos įrodyti, kad laikosi privalomųjų atsargų reikalavimų, tikslumą ir kokybę.

Sankcijos

ECB gali taikyti sankcijas įstaigai, kuri nelaiko visų ar dalies nustatytų privalomųjų atsargų.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

 • Reglamentas (EB) Nr. 2531/98 taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d., išskyrus 5 straipsnį (teisė leisti norminio pobūdžio teisės aktus), kuris taikomas nuo 1998 m. lapkričio 27 d.
 • Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 taikomas nuo 2004 m. sausio 24 d., išskyrus 5 straipsnį (privalomųjų atsargų reikalavimo apskaičiavimas ir pranešimas), kuris taikomas nuo 2004 m. kovo 10 d.

KONTEKSTAS

 • Privalomosios atsargos yra viena iš Eurosistemos pinigų politikos priemonių.
  • Pagrindinis šių atsargų tikslas yra stabilizuoti pinigų rinkos palūkanų normas, taikant vidurkio sąlygą. Jos padeda kredito įstaigoms susidoroti su kasdieniais likvidumo svyravimais, visų pirma atsirandančiais dėl banknotų paklausos svyravimų.
  • Kita svarbi šių atsargų funkcija yra padidinti bankų sistemos struktūrinį likvidumo trūkumą.
  • Reikalavimas kredito įstaigoms laikyti privalomuosius rezervus nacionaliniuose centriniuose bankuose prisideda prie centrinių bankų kreditų paklausos didinimo ir palengvina ECB valdyti pinigų rinkos palūkanų normas sudarant reguliarius likvidumo didinimo sandorius.
 • Daugiau informacijos žr. ECB interneto svetainės skiltyje „Privalomosios atsargos“.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (OL L 318, 1998 11 27, p. 1–3)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2531/98 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2003 m. rugsėjo 12 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10–16)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo konsoliduota redakcija. Protokolas (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (OL C 202, 2016 6 7, p. 230–250)

2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1–50)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 27.02.2017

Top