Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Centrinio Banko duomenų apie ekonomiką ir pinigus rinkimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos Centrinio Banko duomenų apie ekonomiką ir pinigus rinkimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

SANTRAUKA

Europos Centrinis Bankas (ECB) renka išsamią informaciją apie ekonominę ir pinigų raidą Europos Sąjungoje (ES). Tai atlikti jam padeda ES šalių nacionaliniai centriniai bankai.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu ECB įgaliojamas rinkti statistinę informaciją, kuri reikalinga Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) užduotims vykdyti. ECB turi teisę rinkti statistinę informaciją atraminės atskaitomybės visumos* ribose.

Juo nustatomi ECB įgaliojimai apibrėžti statistinės atskaitomybės reikalavimus atraminės atskaitomybės visumai.

2015 m. reglamentas buvo iš dalies pakeistas numatant konfidencialios statistinės informacijos perdavimą tarp ECBS ir kitų ES arba ES šalių institucijų, atsakingų už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūros priežiūrą arba finansų sistemos stabilumą. Be to, ECBS gali perduoti konfidencialią statistinę informaciją Europos stabilumo mechanizmui. Tačiau bet koks duomenų perdavimas pagal 2015 m. dalinį pakeitimą apsiriboja tik informacija, kuri reikalinga gaunančiosios institucijos užduotims vykdyti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ECB siekia sumažinti atskaitomybės naštą, kiek galima pasinaudodamas turimais statistiniais duomenimis. Jis taip pat atsižvelgia į atitinkamus ES ir tarptautinius statistikos standartus.

ECB glaudžiai bendradarbiauja su Europos statistikos sistema (ESS), kurią sudaro ES statistikos tarnyba (Eurostatas) ir ES šalių nacionalinės statistikos institucijos.

Principai

ECBS tobulina, rengia ir skleidžia statistiką pagal šiuos principus:

 • nešališkumo (neutrali ir vienodai prieinama visiems vartotojams);
 • objektyvumo (sisteminga, patikima ir nepriklausoma);
 • profesinio nepriklausomumo (jokios politinės įtakos);
 • išlaidų efektyvumo;
 • statistinių duomenų konfidencialumo (konfidencialios informacijos, susijusios su atskirais statistiniais vienetais, apsauga);
 • atskaitomybės naštos mažinimo ir
 • aukštos rezultatų kokybės.

ES šalių prievolės

ES šalys privalo organizuoti savo veiklą statistikos srityje ir bendradarbiauti su ECBS.

Renkamos informacijos tipai

Renkami duomenys visų pirma apima:

 • pinigų ir finansų statistiką;
 • banknotų statistiką (pvz., apyvartoje esančių banknotų atsargos ir srautai);
 • mokėjimų ir mokėjimo sistemų statistiką;
 • finansinio stabilumo statistiką;
 • mokėjimų balanso statistiką (t. y. euro, kaip atsiskaitymo / sąskaitoje faktūroje nurodytos valiutos dalį tarptautinėje prekyboje);
 • tarptautinių investicijų balanso statistiką.

Tikrinimo teisė

Jeigu įtariama, kad atskaitingas agentas* euro zonos šalyje pažeidė atskaitomybės reikalavimus, ECB ir nacionalinis centrinis bankas turi teisę tikrinti statistinės informacijos teisingumą arba privalomai tokią informaciją rinkti.

ECB arba atitinkamos šalies nacionalinis centrinis bankas praneša atskaitingam agentui apie savo sprendimą tikrinti jo pateiktą statistinę informaciją arba ją privalomai rinkti. Jei atskaitingas agentas prieštarauja tikrinimo procesui, šalis, kurioje yra jo patalpos, teikia būtiną pagalbą, įskaitant galimybę ECB arba nacionaliniam centriniam bankui patekti į atskaitingo agento patalpas. Šios nuostatos taikomos tik euro zonos šalims.

Sankcijos

ECB gali skirti baudas atskaitingiems agentams, kurie nesilaiko statistinės atskaitomybės reikalavimų. Baudos svyruoja nuo ne daugiau kaip 10 000 EUR per dieną iki 200 000 EUR. ECB privalo veikti pagal principus ir procedūras, nustatytus reglamentu (EB) Nr. 2532/98 dėl ECB teisių taikyti sankcijas.

Konfidencialumas

Statistinė informacija yra konfidenciali tais atvejais, kai ja remiantis tiesiogiai (pvz., pagal pavadinimą, adresą arba oficialiai suteiktą identifikavimo kodą) arba netiesiogiai dedukcijos būdu galima nustatyti atskaitingų agentų arba kokio nors kito juridinio ar fizinio asmens tapatybę.

Atskaitingi agentai turi būti informuoti apie statistinę ir administracinę paskirtį, kuriai gali būti panaudota jų teikiama statistinė informacija. Jei reikia, atskaitingi agentai gali gauti informaciją apie perdavimo juridinį pagrindą ir priimtas apsaugos priemones.

ECBS naudoja konfidencialią statistinę informaciją tik savo užduotims vykdyti, išskyrus toliau išvardytus atvejus:

 • jeigu atskaitingas agentas arba kitas juridinis ar fizinis asmuo, kurių tapatybė gali būti nustatyta, yra davę tiesioginį savo sutikimą minėtą statistinę informaciją naudoti kitiems tikslams;
 • jeigu konfidenciali statistinė informacija perduodama kitiems ESS nariams;
 • suteikiant mokslinio tyrimo įstaigoms teisę naudotis konfidencialia statistine informacija, kuri neleidžia tiesiogiai nustatyti tapatybę (iš anksto gavus tiesioginį informaciją pateikusios valdžios institucijos sutikimą);
 • ECB ir nacionalinių centrinių bankų atveju, jeigu konfidenciali statistinė informacija yra naudojama veiklos riziką ribojančios priežiūros srityje;
 • nacionalinių centrinių bankų atveju, jeigu konfidenciali statistinė informacija naudojama vykdant funkcijas, išskyrus nurodytas Protokole dėl ECBS ir ECB statuto.

ECB, nacionaliniai centriniai bankai ir ES šalys privalo imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų konfidencialios statistinės informacijos apsaugą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Atraminė atskaitomybės visuma: ją daugiausia sudaro centriniai bankai, kitos finansų įstaigos ES šalyse (išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus), pašto žiro įstaigos*, euro zonos šalyje reziduojantys juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo tarpvalstybinius sandorius, leidžia vertybinius popierius* arba elektroninius pinigus*. Visi išvardintieji gali būti atskaitingi agentai pagal ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus.

*Atskaitingi agentai: pagal ECB atskaitomybės reikalavimus, priklausomai nuo aplinkybių, atskaitingais agentais gali būti (t. y. ataskaitas teikti turi) visa atraminės atskaitomybės visuma arba bet kuri jos dalis.

*Pašto žiro įstaigos: jos priklauso „ne finansų bendrovių“ sektoriui ir ne tik teikia pašto paslaugas, bet ir gauna indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansinių įstaigų siekdamos teikti pinigų pervedimo paslaugas savo indėlininkams.

*Vertybiniai popieriai – finansinės priemonės, kaip antai įmonių akcijos ir vyriausybės obligacijos, paprastai išleidžiamos emitentui siekiant surinkti lėšų.

*Elektroniniai pinigai – pinigai, esantys bankų sistemoje, tačiau neegzistuojantys fiziškai. Tik nedidelė dalis visų pinigų atsargų susideda iš banknotų ir monetų.

DOKUMENTAS

1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos (OL L 318, 1998 11 27, p. 8–19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1–50)

2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51–72)

2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/38) (OL L 297, 2013 11 7, p. 73–93)

2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1074/2013 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansų įstaigų (nauja redakcija) (ECB/2013/39) (OL L 297, 2013 11 7, p. 94–106)

2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1075/2013 dėl finansinių priemonių bendrovių, užsiimančių pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais, turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/40) (OL L 297, 2013 11 7, p. 107–121)

paskutinis atnaujinimas 17.08.2015

Top