Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES pagalba euro neįsivedusioms šalims, susiduriančioms su mokėjimų balanso deficitu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES pagalba euro neįsivedusioms šalims, susiduriančioms su mokėjimų balanso deficitu

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl ES pagalbos euro neįsivedusioms šalims, susiduriančioms su mokėjimų balanso deficitu

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Juo įsteigiama finansavimo priemonė euro neįsivedusioms ES šalims, susiduriančioms su mokėjimų balanso deficitu*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamente išdėstyti reikalavimai dėl 50 mlrd. EUR neviršijančių vidutinės trukmės paskolų teikimo euro neįsivedusioms šalims, susiduriančioms su mokėjimų balanso sunkumais.

Paskolos suteikimo procedūra:

  • paskolos teikimą gali inicijuoti Europos Komisija arba suinteresuotoji euro neįsivedusi ES šalis;
  • ES šalis aptaria su Komisija savo finansinių poreikių įvertinimą ir pateikia perspektyvinės programos projektą;
  • Europos Sąjungos Taryba, išnagrinėjusi pateiktą perspektyvinę programą, priima sprendimą dėl paskolos suteikimo ir jos sumos bei trukmės;
  • Komisija ir ES šalis sudaro susitarimo memorandumą, kuriame išsamiai išdėstomos Tarybos nustatytos sąlygos.

Nustatant paskolos pobūdį turi būti užfiksuota, kad skolinimosi ir kreditavimo operacijos turi būti atliekamos eurais su mažiausia rizika Komisijai. Paskolą ES vardu administruoja Europos Centrinis Bankas (ECB). Su paskola susijusias išlaidas apmoka finansavimą gaunanti ES šalis, kuri savo nacionaliniame centriniame banke turi atidaryti specialią sąskaitą gautai paskolai valdyti.

Europos Audito Rūmai turi teisę ES šalyje savo nuožiūra atlikti finansinį auditą, jei tai būtina tinkamam finansinės paramos valdymui užtikrinti.

Kas treji metai Taryba, vadovaudamasi Komisijos ataskaita, privalo patikrinti, ar nustatyta priemonė vis dar atitinka tą poreikį, dėl kurio ji buvo sukurta.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2002 m. vasario 24 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Prekybos balanso deficitas atsiranda tada, kai šalies importo vertė viršija eksporto vertę.

DOKUMENTAS

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (OL L 53, 2002 2 23, p. 1–3)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 332/2002 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. lapkričio 7 d. Europos Centrinio Banko sprendimas 2003/797/ES dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo (ECB/2003/14) (OL L 297, 2003 11 15, p. 35–36). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 27.01.2016

Top