Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES ir JAV susitarimai dėl aviacijos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES ir JAV susitarimai dėl aviacijos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2007/339/EB dėl ES bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

 • Šiuo sprendimu Europos Sąjunga (ES) patvirtina susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl oro susisiekimo pasirašymą.
 • Pagal šį susitarimą ES ir JAV oro transporto bendrovėms atveriami visi transatlantiniai maršrutai.
 • Jis taip pat apima priemonę, skirtą toliau plėtoti susitarimą tokiais klausimais kaip oro transporto bendrovės priklausymas nuosavybės teise ir kontrolė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Dalyvavimas rinkoje: skrydžių teisės ir komerciniai bei naudojimo klausimai

 • Šiuo susitarimu ES oro transporto bendrovėms leidžiama:
  • vykdyti skrydžius į JAV iš bet kurio ES oro uosto, nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje jos yra įsteigtos („Bendrijos oro vežėjo“ sąvoka);
  • vykdyti skrydžius tarptautiniais maršrutais tarp ES ir JAV (trečioji* ir ketvirtoji*skrydžių laisvės teisės) ir maršrutais už ES ir JAV ribų (penktoji skrydžių laisvės teisė*), neribojant skrydžių skaičiaus ar orlaivio tipo;
  • be apribojimų įgyvendinti septintąją skrydžių laisvės teisę*krovinių pervežimui (tačiau JAV oro transporto bendrovės neturės papildomų septintosios skrydžių laisvės teisių krovinių pervežimams, tik tas, kurias anksčiau suteikė aštuonios ES šalys);
  • vykdyti ribotus septintosios laisvės skrydžius teikiant keleivių vežimo paslaugas tarp JAV ir bet kurios vietos Europos bendrojoje aviacijos erdvėje (EBAE)* (tačiau tokios teisės nesuteikiamos JAV oro transporto bendrovėms).
 • Šis susitarimas suteikia galimybę taikyti laisvą kainodarą (tačiau JAV vežėjai negali nustatyti kainų ES vidaus skrydžiams). Jame pateikiamos išsamios taisyklės dėl frančizės ir registruoto pavadinimo naudojimo siekiant leisti ES oro transporto bendrovėms plėsti veiklą JAV rinkoje.
 • Juo taip pat suteikiama galimybė neribotai naudoti bendrą kodą (kai dvi arba daugiau oro transporto bendrovių gali dalytis tuo pačiu skrydžiu) ir naujos galimybės ES oro transporto bendrovėms suteikti JAV oro transporto bendrovėms, kurios vykdo skrydžius tarptautiniais maršrutais, orlaivį su įgula (sudarant nuomos su įgula sutartį).

Dalyvavimas rinkoje: priklausymas nuosavybės teise ir kontrolė

 • JAV oro transporto bendrovės garantuoja:
  • leistiną procentinę dalį, kuri nuosavybės teise gali priklausyti ES piliečiams, įskaitant galimybę turėti daugiau nei 50 % visų akcijų;
  • teisingą ir skubų sandorių, susijusių su ES investicijomis į JAV oro transporto bendroves, svarstymą.
 • ES oro transporto bendrovės garantuoja:
  • teisę riboti JAV investicijas į ES oro transporto bendroves iki 25 % akcijų, suteikiančių balso teisę (atspindint JAV sistemą);
  • bet kokios ES oro transporto bendrovės, kurią valdo arba kontroliuoja ES arba EBAE piliečiai, pripažinimą JAV.
 • ES nepriklausančių šalių oro transporto bendrovės garantuoja:
  • bet kokios oro transporto bendrovės Europos ekonominėje erdvėje, EBAE ir 18 Afrikos šalių, kurią valdo arba kontroliuoja ES, vienašališką pripažinimą JAV.
 • Šiuo susitarimu įsteigtas Jungtinis komitetas rūpinasi klausimais, susijusiais su priklausymu nuosavybės teise ir kontrole.

Bendradarbiavimas reguliavimo srityje

Susitarimu taip pat stiprinamas dviejų šalių bendradarbiavimas šiose srityse:

 • saugumo, siekiant suderinamų praktikų bei standartų ir mažinant saugumo priemonių reglamentavimo skirtumus;
 • saugos, gerinant konsultacijas ir bendradarbiavimą iškilus saugumo problemoms bet kurioje šalyje;
 • konkurencijos politikos, įsipareigojant bendradarbiauti taikant konkurencinę tvarką susitarimams, turintiems įtakos transatlantinei rinkai, ir skatinant suderinamus reguliavimo metodus susitarimams;
 • vyriausybės subsidijų, pripažįstant, kad tai gali turėti įtakos oro transporto bendrovių teisingoms ir lygioms galimybėms, ir sudarant sąlygas kelti klausimus dėl subsidijų;
 • aplinkos, pripažįstant aplinkos apsaugos svarbą ir siekiant geresnio techninio bendradarbiavimo siekiant sumažinti oro transporto išmetamų teršalų kiekį ir padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

Susitarime taip pat yra aiškus planas, kuriame pateikiamas nebaigtinis ypač svarbių antrojo etapo susitarimo derybų klausimų sąrašas.

Antrojo etapo susitarimas

Tolesnės ES ir JAV derybos buvo pradėtos 2008 m., o 2010 m. buvo pasirašytas antrojo etapo susitarimas. Šis protokolas pagrįstas pirmuoju susitarimu ir apima papildomas investicijas bei dalyvavimo rinkoje galimybes. Juo taip pat sustiprinama bendradarbiavimo sistema reguliuojamose srityse, kaip antai saugos, saugumo, socialinių aspektų ir, svarbiausia, aplinkos, kur abi šalys susitarė dėl Bendro pareiškimo dėl aplinkos.

2011 m. prie susitarimo prisijungė Norvegija ir Islandija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2007 m. balandžio 25 d. Susitarimo dėl oro susisiekimo 25 straipsnyje dėl laikino taikymo nurodoma, kad šalys susitaria jį taikyti nuo 2008 m. kovo 30 d.

KONTEKSTAS

Iki 2007 m. susitarimo santykiai su JAV oro susisiekimo srityje buvo reglamentuojami ES šalių ir JAV dvišaliais susitarimais. 16 ES šalių jau buvo sudariusios „atviros oro erdvės“ susitarimus. Tačiau paaiškėjo, kad šis fragmentiškas požiūris buvo kliūtis sukurti tikrą bendrąją rinką.

2002 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimus dėl bylų, kurias jam pateikė Europos Komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 ir C-476/98). Tai padėjo paaiškinti ES ir ES šalių pasidalijimą išorės kompetencija ir patikslinti tam tikrus klausimus, susijusius su įsisteigimo laisve.

Todėl Komisija gavo leidimą vykdyti derybas dėl susitarimo su JAV, kuris buvo taikomas visai ES.

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Trečioji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti nutūpti pirmosios šalies teritorijoje su keleiviais ir kroviniais iš vežėjo buveinės šalies.

Ketvirtoji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti pakilti iš pirmosios šalies teritorijos su keleiviais ir kroviniais į vežėjo buveinės šalį.

Penktoji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti nutūpti pirmosios šalies teritorijoje arba iš jos pakilti su keleiviais ir kroviniais, gabenamais iš ES nepriklausančios šalies arba į ją.

Septintoji skrydžių laisvės teisė: teisė arba privilegija, kurią viena šalis suteikia kitai šaliai dėl reguliarių tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo, leidžianti gabenti keleivius ir krovinius tarp teisę suteikusios šalies teritorijos ir bet kurios ES nepriklausančios šalies. Paslauga neturi būti sujungta su kita paslauga arba tapti paslaugos, kuri teikiama į vežėjo buveinės šalį arba iš jos, dalimi.

Europos bendroji aviacijos erdvė: jai priklauso ES šalys, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublikos Makedonija, Islandija, Juodkalnija, Norvegija, Serbija ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misija Kosove.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2007 m. balandžio 25 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2007/339/EB dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo pasirašymo ir laikino taikymo (OL L 134, 2007 5 25, p. 1–3)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. birželio 24 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2010/465/ES dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, pasirašymo ir laikino taikymo (OL L 223, 2010 8 25, p. 1–2)

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas (OL L 223, 2010 8 25, p. 3–19)

2011 m. birželio 16 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas 2011/708/ES dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo; ir dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 283, 2011 10 29, p. 1–2)

paskutinis atnaujinimas 18.12.2016

Top