Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistema (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistema (SESAR)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos ES oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Reglamentu sukuriamas SESAR (bendro Europos dangaus oro eismo valdymo (ATM) mokslinių tyrimų programos) projektas.
 • SESAR tikslas – pagerinti ATM, modernizuojant ir suderinant Europos ATM sistemas, tuo tikslu apibrėžiant, plečiant, patvirtinant ir diegiant novatoriškus technologinius bei operacinius ATM sprendimus.
 • Bendra įmonė SESAR yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, atsakinga už SESAR projekto rengimo etapą. 2007 m. ją įsteigė Europos Sąjunga ir Europos saugios oro navigacijos organizacija Eurokontrolė.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Bendra įmonė SESAR yra atsakinga už SESAR projekto rengimo etapą, bendro Europos dangaus (BED), ES priemonių, skirtų patenkinti būsimus pajėgumų ir oro saugos poreikius, rinkinio, technologinį (mokslinių tyrimų ir plėtros, MTTP) komponentą.
 • Jai pavesta užduotis iki 2035 m. pagal ATM pagrindinį planą pasirūpinti ES veiksminga oro eismo kontrolės infrastruktūra. Tokiu būdu siekiama užtikrinti saugesnį, labiau aplinką tausojantį ir veiksmingą oro transportą, t. y. daugiau tiesioginių kelionių naudojant mažiau kuro ir mažiau vėluojant.
 • Bendros įmonės SESAR veikloje dalyvauja Europos Komisija, Eurokontrolė, oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro transporto keleivių organizacijos, oro erdvės naudotojai, reguliatoriai, oro uostų veiklos vykdytojai, oro vežėjų, oro uostų ir oro eismo navigacijos darbuotojai, mokslininkai ir įrangos gamintojai (apie 3 000 ekspertų). Bendra įmonė yra ES įstaiga, įsteigta tam, kad būtų įgyvendintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnis.
 • Bendra įmonė SESAR jau parengė ATM pagrindinį planą (atnaujintą 2012 ir 2015 m.), kuriame apibrėžiamas ATM sistemų naujos kartos turinys ir nustatomi rengimo bei diegimo planai.
 • Bendra įmonė SESAR valdo procedūras, skirtas teikti dotacijas savo nariams pagal dalyvavimo ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir plėtros programoje „Horizontas 2020“ taisykles po jos veiklos pratęsimo 2014 m.

Iki šiol pasiekti bendros įmonės SESAR pasiekimai:

 • pirmasis pasaulyje keturmatis (trys matmenys + laikas) skrydis, siekiant sustiprinti keitimąsi visos trajektorijos informacija;
 • išsamus priemonių rinkinys, skirtas padidinti oro uostų takų saugą;
 • laisvasis maršrutų sudarymas, skirtas sumažinti skrydžių ir kuro išmetamųjų teršalų kiekį.

Nuo 2014 m. bendros įmonės SESAR mokslinių tyrimų ir inovacijų programose didžiausias dėmesys skiriamas, pavyzdžiui:

 • optimizuotoms ATM tinklo paslaugoms;
 • pažangioms oro eismo paslaugoms;
 • veiksmingoms oro uostų operacijoms;
 • pažangiai, integruotai ir racionalizuotai aviacijos infrastruktūrai.

Finansavimas

ES indėlis į SESAR rengimo etapą yra 700 mln. EUR pagal TEN-T ir BP 7 programas. Dar 585 mln. EUR skirta pagal programą „Horizontas 2020“. Atsižvelgiant į programos „Horizontas 2020“ trukmę, visi SESAR kvietimai teikti pasiūlymus turi būti paskelbti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2007 m. kovo 3 d.

KONTEKSTAS

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2007 buvo sukurta bendra įmonė SESAR. Reglamentas buvo du kartus iš dalies keistas: 2008 m. (Reglamentu (EB) Nr. 1361/2008) ir 2014 m. (Reglamentu (ES) Nr. 721/2014), bendros įmonės SESAR veiklą pratęsiant iki 2024 m.

DOKUMENTAS

2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, p. 1–11)

Reglamento (EB) Nr. 219/2007 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 08.02.2016

Top