Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vidaus vandens kelių transporto skatinimas: NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vidaus vandens kelių transporto skatinimas: „NAIADES“

Vidaus vandens keliai gali svariai prisidėti prie tvarios Europos Sąjungos (ES) transporto sistemos ir sumažinti spūstis bei taršą Europos keliuose. Tačiau norint išnaudoti visą jų potencialą, būtinos nacionalinės ir ES lygmens priemonės.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas dėl vidaus vandens kelių transporto skatinimo įgyvendinant „NAIADES“ - Europos integruotą veiksmų programą, skirtą vidaus vandens kelių transportui (KOM(2006) 6 galutinis, 2006 m. sausio 17 d.).

SANTRAUKA

Vidaus vandens keliai gali svariai prisidėti prie tvarios Europos Sąjungos (ES) transporto sistemos ir sumažinti spūstis bei taršą Europos keliuose. Tačiau norint išnaudoti visą jų potencialą, būtinos nacionalinės ir ES lygmens priemonės.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate pristatoma integruota strategija, kuria siekiama laivybą vidaus vandens keliais paversti patrauklesne ir ekonomiškai efektyvia. Laivybos ir vidaus vandens kelių Europoje veiklos ir jos vystymosi (NAIADES) veiksmų programoje daugiausia dėmesio skiriama penkioms strateginėms sritims.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Rinkos. Būtina ieškoti galimybių, ypač naujai atsivėrusiose nišose, kaip antai atliekų, pavojingų prekių ir labai didelių nedalijamų krovinių gabenimo bei upės-jūros transporto srityse.
  • Laivynas. Būtinos nuoseklios investicijos į jo modernizavimą bei naujovių diegimą, siekiant pagerinti laivų konstrukcijas, sumažinti kuro sąnaudas ir patobulinti saugumo technologijas.
  • Darbo vietos ir įgūdžiai. Geresnės darbo ir socialinės sąlygos bei tinkamai veikianti mokymo ir lavinimo sistema turėtų skatinti žmones rinktis darbą šiame sektoriuje.
  • Įvaizdis. Reikia gerinti ir modernizuoti pasenusį laivybos vidaus vandens keliais įvaizdį, kad jis tiksliai atspindėtų technologinę pažangą.
  • Infrastruktūra. Transeuropinis vystymo planas galėtų pašalinti kliūtis, kaip antai žemus tiltus ir siaurus šliuzus. Be to, siekiant pašalinti administracines kliūtis, reikia modernizuoti visą organizacinę struktūrą.

2013 m. Komisija atnaujino programą „NAIADES“ (NAIADES II) ir nustatė konkrečius veiksmus iki 2020 m. Jais siekiama sukurti sąlygas laivybai vidaus vandens keliais, padėsiančias jai tapti kokybiška transporto rūšimi.

2014 m. ES priėmė teisės aktus, leidžiančius vyriausybėms imtis priemonių sektoriaus konkurencingumui didinti, taikant ankstyvo išėjimo į pensiją sistemą ir plačiau naudojant inovacijų, mokymo bei saugumo programas.

KONTEKSTAS

Daugiau nei 37 000 kilometrų vandens kelių ir šimtai vidaus uostų jungia daugybę svarbių Europos pramonės zonų. Krovinių transporto apimtys tolydžio auga, todėl šiam tinklui tenka svarbus ir svarus vaidmuo.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie vidaus vandens kelius.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 546/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (OL L 163, 2014 5 29, p. 15-17).

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kokybiško vidaus vandenų kelių transporto kūrimas. NAIADES II“ (COM(2013) 623 final, 2013 9 10).

1999 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (OL L 90, 1999 4 2, p. 1-5).

paskutinis atnaujinimas 30.04.2015

Top