Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ribojančios priemonės siekiant kovoti su terorizmu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ribojančios priemonės siekiant kovoti su terorizmu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama užkirsti kelią ir uždrausti teroro aktų finansavimą*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys vieningai nustato asmenų, grupių ir susivienijimų, kuriems taikomas šis teisės aktas, sąrašą.
 • Į minėtą sąrašą įtraukiami fiziniai ir juridiniai asmenys, grupės ar susivienijimai, kurie vykdo arba kėsinasi vykdyti teroro aktus, juose dalyvauja arba padeda juos vykdyti, taip pat yra kontroliuojami bet kurios iš tokių grupių arba veikia jos vardu.
 • Visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai*, priklausantys į minėtą sąrašą įtrauktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, arba jo valdomi ar disponuojami, yra įšaldomi, ir jais neleidžiama naudotis niekam kitam.
 • Sąmoningas ir tyčinis bandymas išvengti bet kokio turto įšaldymo laikomas nusikaltimu.
 • ES šalys tam tikromis sąlygomis gali leisti naudoti įšaldytas lėšas:
  • svarbiausioms asmeninėms reikmėms tenkinti, pavyzdžiui, mokėti už maisto produktus, vaistus arba būstą;
  • mokesčių mokėjimui, draudimo įmokoms ir mokesčiams už komunalines paslaugas, pavyzdžiui, dujas, vandenį, elektrą ir telekomunikacijas bei banko mokesčiams;
  • mokėjimams pagal sutartis, sudarytas iki šio teisės akto įsigaliojimo.
 • Bankai, draudimo įmonės ir kitos finansų įstaigos privalo pateikti nacionalinėms valdžios institucijoms visą reikiamą informaciją apie įšaldytas sąskaitas.
 • Šis reglamentas taikomas:
  • Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę, ir visuose ES šalies jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;
  • bet kuriam ES šalies piliečiui;
  • bet kuriam juridiniam asmeniui, grupei ar susivienijimui, įsikūrusiems arba turintiems verslo reikalų ES.
 • Per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Europos Komisija privalo pateikti ataskaitą apie jo poveikį ir prireikus pasiūlyti jo dalinius pakeitimus.
 • Sprendimu 2002/475/TVR ir iš dalies jį keičiančiu Sprendimu 2008/919/TVR reikalaujama, kad ES šalys suderintų savo teisės aktus ir nustatytų mažiausias bausmes už teroristinius nusikaltimus.
 • 2001 m. gruodžio mėn. ES šalių vyriausybės susitarė parengti sąrašą su teroristiniais veiksmais susijusių asmenų, grupių ir susivienijimų, kurių lėšos ir kitas finansinis turtas turi būti įšaldyti (2001/931/BUSP).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2001 m. gruodžio 28 d.

KONTEKSTAS

2001 m. rugsėjo mėn., po rugsėjo 11-osios išpuolių, vyriausybių vadovai kovą su terorizmu padarė vienu iš ES prioritetų. Pagrindinis būdas to pasiekti yra kovos su terorizmu finansavimas. Tą patį mėnesį Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pritarė siūlymui įšaldyti visą finansinį turtą ir ekonominius išteklius, kurie naudojami teroro aktams vykdyti.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teroro aktai: tyčinės veikos, kurios gali padaryti didelę žalą valstybei ar tarptautinei organizacijai ir kurios apibrėžiamos kaip nusikaltimas pagal nacionalinę teisę.

Lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai: bet kokios rūšies materialinis arba nematerialinis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28,, p. 70–75)

Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3–7)

Žr. konsoliduotą versiją.

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93–96)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 09.01.2017

Top