Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oro vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oro vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šio reglamento tikslas yra nustatyti būtiniausius draudimo reikalavimus oro vežėjams ir orlaivių naudotojams keleivių, bagažo, krovinių ir trečiųjų šalių atžvilgiu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visiems oro vežėjams ir orlaivių naudotojams, skraidantiems ES šalies teritorijoje, į ją, iš jos ar per ją. Oro vežėjai ir orlaivių naudotojai draudžiami:

 • keleivių,
 • bagažo,
 • krovinių, trečiųjų šalių ir
 • rizikos, susijusios su aviacijai būdinga atsakomybe, atžvilgiu (įskaitant karo veiksmus, terorizmą, lėktuvo nuvarymą, sabotažo veiksmus, neteisėtą orlaivio užgrobimą ir pilietinius neramumus).

Reglamentas netaikomas:

 • valstybiniams orlaiviams (kariniams, muitinės ir policijos orlaiviams);
 • modeliniams orlaiviams, kurių didžiausias kilimo svoris (MTOM)* mažesnis kaip 20 kg;
 • kojomis paleidžiamiems skraidymo aparatams (tarp jų ir motoriniams parasparniams ir skraidyklėms);
 • pririšamiems aerostatams;
 • aitvarams;
 • parašiutams (tarp jų ir kilimo parašiutams);
 • orlaiviams, įskaitant sklandytuvus, kurių MTOM mažesnis kaip 500 kg, ir mikrolėktuvams, kurie naudojami nekomerciniais tikslais arba naudojami vietinių skrydžių instruktažams, kurių metu nereikia kirsti tarptautinių sienų (tiek, kiek kalbama apie draudimo įsipareigojimą pagal šį reglamentą, susijusį su karu ir terorizmu).

Reikalavimų laikymasis

Oro vežėjai, o jeigu reikalaujama, ir orlaivių naudotojai parodo, kad jie laikosi šio reglamento reikalavimų, pateikdami atitinkamų ES šalių* kompetentingoms institucijoms turimą draudimo liudijimą ar kitą galiojančio draudimo įrodymą.

Atsakomybės už keleivius, bagažą ir krovinius draudimas

Būtiniausias atsakomybės už keleivius draudimas yra 250 000 SST* vienam keleiviui. Tačiau nekomercinių orlaivių, kurių MTOM neviršija 2 700 kg, naudojimo atžvilgiu ES šalys gali nustatyti žemesnį būtiniausios draudiminės apsaugos lygį, kuris negali būti mažesnis kaip 100 000 SST vienam keleiviui.

Būtiniausia atsakomybės už bagažą draudimo suma yra 1 131 SST vienam keleiviui komercinio naudojimo atveju.

Būtiniausia atsakomybės už krovinį draudimo suma yra 19 SST vienam kilogramui komercinio naudojimo atveju.

Atsakomybės trečiųjų šalių atžvilgiu draudimas

Būtiniausia draudimo suma vieno nelaimingo atsitikimo atveju vienam orlaiviui priklauso nuo orlaivio MTOM.

Įgyvendinimas ir sankcijos

 • ES šalys užtikrina, kad oro vežėjai ir orlaivių naudotojai laikytųsi šio reglamento. Sankcijos už šio reglamento pažeidimus turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
 • ES oro vežėjų atžvilgiu šios sankcijos gali būti veiklos licencijos atėmimas.
 • ES nepriklausančių šalių oro vežėjų ir orlaivių naudotojų, kurie naudoja ne ES registruotus orlaivius, atžvilgiu šios sankcijos gali būti atsisakymas suteikti leidimą nusileisti ES šalies teritorijoje.
 • Jeigu ES šalis nėra įsitikinusi, kad laikomasi šio reglamento reikalavimų, ji privalo uždrausti orlaiviui pakilti, kol oro vežėjas ar orlaivio naudotojas nepateikia pakankamos draudimo apsaugos įrodymo.

Remiantis infliacijos koeficientu, Reglamente (ES) Nr. 285/2010 pateikiamos persvarstytos atsakomybės ribos, kurios buvo nustatytos Reglamente (EB) Nr. 785/2004.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Oro transportas. Draudimas“

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Didžiausias kilimo svoris – svoris, atitinkantis patvirtintą dydį, būdingą visoms orlaivių rūšims, kaip nurodyta orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjime.

* Atitinkama ES šalis – ES šalis, kuri išdavė veiklos licenciją ES oro vežėjui arba kurioje įregistruotas oro vežėjas ar orlaivio naudotojas. ES nepriklausančių šalių oro vežėjams ir orlaivių naudotojams, kurie naudoja ne ES šalyse registruotus orlaivius, „atitinkama ES šalis“ reiškia ES šalį, į kurią ar iš kurios vykdomi skrydžiai.

* SST – specialios skolinimosi teisės arba galimos Tarptautinio valiutos fondo narių pretenzijos dėl laisvai konvertuojamos valiutos (SST apibrėžtį pateikia Tarptautinis valiutos fondas).

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams (OL L 138, 2004 4 30, p. 1–6)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 785/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 35–50). Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (OL L 293, 2008 10 31, p. 3–20)

2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (O L L 140, 2002 5 30, p. 2–5)

2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001 7 18, p. 38)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Orlaivių naudotojams Europos Sąjungoje taikomi draudimo reikalavimai – Reglamento Nr. 785/2004 įgyvendinimo ataskaita (KOM(2008) 216 galutinis, 2008 4 24)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2016

Top