Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tarpvalstybinių traukinių brigados: darbo sąlygos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarpvalstybinių traukinių brigados: darbo sąlygos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/47/EB dėl susitarimo dėl darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, darbo sąlygų tam tikrų aspektų

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Susitarimu suderinama:
    • būtinybė rūpintis mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, sveikata ir saugumu;
    • būtinybė užtikrinti geležinkelių transporto įmonių lankstumą integruotame Europos Sąjungos (ES) geležinkelių tinkle.
  • Susitarimu numatoma, kad darbuotojų dienos poilsis turi trukti ne mažiau kaip 12 valandų iš eilės, o pertraukos – 30–45 minutes. Vairavimo trukmė neturi viršyti 9 valandų dienos pamainos metu ir 8 valandų nakties pamainos metu.
  • Susitarimu darbuotojams taip pat suteikiama daugiau lankstumo. Išskirtinėmis aplinkybėmis jie gali sutrumpinti dienos poilsį iki 9 valandų vietoj 11 valandų, kaip numatyta Direktyvoje 2003/88/EB dėl darbo laiko organizavimo.
  • ES šalys gali išlaikyti arba įvesti palankesnes nuostatas nei numatytos šioje direktyvoje.
  • Šios direktyvos įgyvendinimas nėra pakankamas pagrindas mažinti darbuotojų apsaugos lygį, jei esamais nacionaliniais teisės aktais yra nustatyta didesnė apsauga.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2005 m. liepos 27 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2008 m. liepos 27 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra viena iš ES geležinkelių sistemos sąveikos bendrosios sistemos dalių. Geriau integruotas geležinkelių tinklas padės ES apkarpyti išlaidas kelių transportui ir sumažinti žalingą jo poveikį. Socialiniai partneriai yra įtraukti tam, kad darbuotojams, teikiantiems su sąveika susijusias paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, būtų užtikrintos patenkinamos darbo sąlygos.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Mobilusis darbuotojas: traukinio brigados narys, paskirtas teikti su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas ilgiau nei vienai valandai per pamainą.

Su sąveika susijusi tarpvalstybinė paslauga: vienai šaliai priklausančių traukinių vairavimas kitos šalies bėgiais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. liepos 18 d. Tarybos direktyva 2005/47/EB, dėl Europos geležinkelių bendrijos (CER) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) susitarimo dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas geležinkelių transporto sektoriuje, darbo sąlygų tam tikrų aspektų (OL L 195, 2005 7 27, p. 15–17)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai – Prie Direktyvos 2005/47/EB pridėto 2004 m. sausio 27 d. socialinių partnerių susitarimo dėl mobiliųjų darbuotojų, teikiančių su sąveika susijusias tarpvalstybines paslaugas, darbo sąlygų tam tikrų aspektų, ekonominis ir socialinis poveikis (KOM(2008) 855 galutinis, 2008 12 15)

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9–19)

paskutinis atnaujinimas 06.09.2016

Top