Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES šalių ir ES nepriklausančių šalių susitarimai dėl oro susisiekimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES šalių ir ES nepriklausančių šalių susitarimai dėl oro susisiekimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 847/2004 dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatoma pranešimo ir leidimo Europos Sąjungos (ES) šalims pradėti derybas su ES nepriklausančiomis šalimis dėl dvišalių oro susisiekimo susitarimų tvarka.
 • Jo tikslas yra užtikrinti, kad esantys susitarimai atitiktų ES teisę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES kompetencija

 • 2002 m. lapkričio mėn. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino išimtinę ES teisę vesti derybas, pasirašyti ir sudaryti tarptautinius oro susisiekimo susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis, kai jie yra susiję su ES išimtine kompetencija.
 • Tuo metu, kai šis Teismas priėmė sprendimą, dauguma pasirašytų oro susisiekimo susitarimų neatitiko ES teisės. Vėliau daugelis susitarimų buvo pakeisti taip, kad atitiktų ES teisę.

Tikslas

ES teisės neatitinkantys oro susisiekimo susitarimai turi būti pakeisti siekiant:

 • užtikrinti šių susitarimų teisinį tikrumą abiem šalims;
 • užtikrinti visoms ES oro linijoms teisę įsisteigti ES ir nediskriminuojamą patekimą į skrydžių tarp visų ES šalių ir ES nepriklausančių šalių rinką, dėl kurių buvo pasirašyti oro susisiekimo susitarimai.

Oro susisiekimo susitarimų pakeitimas

Oro susisiekimo susitarimus galima pakeisti dviem būdais:

 • horizontaliaisiais susitarimais: veikdama ES šalių, pasirašiusių dvišalius susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis dėl oro susisiekimo, vardu Europos Komisija veda derybas dėl bendro susitarimo su ta ES nepriklausančia šalimi;
 • dvišalėmis derybomis: keičiant kiekvieną susitarimą atskirai arba pasirašant naują susitarimą.

Dvišalių derybų taisyklės ir tvarka

 • ES šalis gali pradėti dvišales derybas dėl naujo susitarimo pasirašymo ar esamo susitarimo pakeitimo, kai šis susitarimas bent iš dalies patenka į ES kompetencijos sritį, jei:
  • į tokias derybas įtraukiami bendrai ES šalių ir Komisijos nustatyti svarbūs tipiniai straipsniai ir jei laikomasi pranešimo tvarkos;
  • šalis praneša apie savo ketinimus Komisijai raštu.
 • Jei per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo Komisija padaro išvadą, jog tikėtina, kad šios derybos pakenks jau vykstančių derybų su ES nepriklausančia šalimi tikslams ir (arba) gali baigtis susitarimu, neatitinkančiu ES teisės, ji nedelsdama informuoja apie tai ES šalį.
 • ES šalis negali sudaryti naujo susitarimo su ES nepriklausančia šalimi, kuris sumažintų ES oro vežėjų, kuriems leidžiama teikti paslaugas tarp jos teritorijos ir tos šalies, skaičių.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2004 m. gegužės 30 d.

KONTEKSTAS

Išorės aviacijos politika. Horizontalieji susitarimai

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/2004 dėl derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl oro susisiekimo ir jų įgyvendinimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 7–17)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus (OL L 240, 1992 8 24, p. 8–14)

Paskesni Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 13.10.2016

Top