Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūros ir maisto grandinės apsauga nuo organoalavo junginių poveikio

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūros ir maisto grandinės apsauga nuo organoalavo junginių poveikio

Draudimas laivuose ir tinkluose naudoti tam tikrus cheminius junginius padeda apsaugoti jūros aplinką ir žmonių sveikatą.

DOKUMENTAS

2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius

SANTRAUKA

Draudimas laivuose ir tinkluose naudoti tam tikrus cheminius junginius padeda apsaugoti jūros aplinką ir žmonių sveikatą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu į Europos Sąjungos (ES) teisę įtraukiamos Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) taisyklės (Apsaugos nuo užsiteršimo sistemų (AFS) konvencija*). Juo siekiama uždrausti visuose laivuose, įplaukiančiuose į ES uostus, naudoti organoalavo junginius ir taip sumažinti arba pašalinti neigiamą šių produktų poveikį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kas yra organoalavo junginiai?

Organoalavo junginiai yra cheminės medžiagos, naudojamos augmenijai atspariuose dažuose, kuriais dažomi laivų korpusai ir tinklai. Ši paviršiaus danga veikia kaip biocidai, skirti apsaugoti nuo dumblių, moliuskų ir kitų organizmų, lėtinančių laivo greitį, prilipimo.

Koks jų poveikis?

Organoalavo junginiai yra labai toksiški jūros gyvūnijai (lervoms, midijoms, austrėms ir žuvims), todėl yra draudžiami daugelyje ES šalių.

Šis reglamentas taikomas:

  • laivams, plaukiojantiems su ES šalies vėliava;
  • laivams, plaukiojantiems ne su ES šalies vėliava, bet dirbantiems pagal ES šalies įgaliojimą;
  • laivams, įplaukiantiems į ES šalies uostą, tačiau nepatenkantiems į pirmiau pateiktų punktų kategorijas.

Jis netaikomas jokiems karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ir kitiems valstybei, nesvarbu, ES ar ne, priklausantiems ir naudojamiems laivams, tuo metu atliekantiems vyriausybinę tarnybą.

Reglamentu įtvirtinami šie apribojimai:

  • nuo 2003 m. liepos 1 d. draudžiama organoalavo junginius, veikiančius kaip biocidai apsaugos nuo užsiteršimo sistemose, naudoti su ES šalies vėliava plaukiojančiuose laivuose;
  • nuo 2008 m. sausio 1 d. į ES šalies uostą įplaukiančių laivų dangoje negali būti organoalavo junginių, veikiančių kaip biocidai, arba jie turi būti padengti antru sluoksniu, apsaugančiu nuo organoalavo junginių prasiskverbimo iš po juo esančios reikalavimų neatitinkančios apsaugos nuo užsiteršimo.

Tikrinimas ir sertifikavimas

Reglamentu įtvirtinama su ES šalies vėliava plaukiojančių laivų tikrinimo ir sertifikavimo sistema. Pagal ją reikalaujama, kad:

  • ne mažesnio kaip 400 bendro tonažo laivai būtų tikrinami ir sertifikuojami, nepriklausomai nuo to, kur jie keliauja;
  • ne trumpesni kaip 24 m ilgio, bet mažesnio kaip 400 tonų bendro tonažo laivai turėtų deklaraciją, įrodančią atitiktį reglamentui arba AFS konvencijai;
  • trumpesni kaip 24 m. ilgio laivai, t. y. daugiausia pramoginiai ir žvejybos laivai, nebūtų tikrinami ir sertifikuojami.

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 536/2008, kuriuo iš dalies keičiamas pradinis reglamentas, nustatoma, kaip su ne ES šalies vėliava plaukiojantys laivai turi laikytis apribojimų. Pagal jį reikalaujama, kad:

  • laivai, plaukiojantys su AFS konvenciją pasirašiusios šalies vėliava, įrodytų savo atitiktį pateikdami tarptautinį apsaugos nuo užsiteršimo sistemos liudijimą;
  • laivai, plaukiojantys su AFS konvencijos nepasirašiusios šalies vėliava, pateiktų atitikties pareiškimą, kurį pagal AFS konvencijos ir JTO jūrų aplinkos apsaugos komiteto nuostatas išduoda vėliavos valstybė.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Tarptautinė konvencija dėl laivuose naudojamų žalingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės - susitarimas, kuriuo draudžiama laivuose naudoti kenksmingus organoalavo junginius augmenijai atspariuose dažuose ir kuriuo sukuriamas mechanizmas, užkertantis kelią galimam kitų žalingų medžiagų naudojimui apsaugos nuo užsiteršimo sistemose ateityje.

Daugiau informacijos žr. Europos jūrų saugumo agentūros interneto svetainės skiltyje apie apsaugos nuo užsiteršimo sistemas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 782/2003

2003 5 10

-

OL L 115, 2003 5 9, p. 1-11

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 536/2008

2008 7 4

-

OL L 156, 2008 6 14, p. 10-11

Reglamentas (EB) Nr. 219/2009

2009 4 20

-

OL L 87, 2009 3 31, p. 109-154

paskutinis atnaujinimas 25.08.2015

Top