Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimas

Visoje ES galiojantys traukinių mašinistų standartai:

DOKUMENTAS

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo

SANTRAUKA

Visoje ES galiojantys traukinių mašinistų standartai:

 • palengvina geležinkelių tarnybų tarpvalstybines paslaugas;
 • stiprina visuomenės pasitikėjimą geležinkelių sistemomis;
 • sukuria lankstesnę darbo rinką mašinistams.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ji nustato ES geležinkelių sistemų traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius, sertifikavimo sąlygas bei tvarką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys gali netaikyti priemonių, kurios taikomos įgyvendinant šią direktyvą, traukinio mašinistams, kurie vykdo veiklą tik:

 • metro, tramvajuose ir kitose lengvosiose bėginio transporto sistemose;
 • geležinkelių tinkluose, kurie funkciniu požiūriu yra atskirti nuo likusios geležinkelių transporto sistemos dalies ir yra skirti tik vietinėms, miesto ar priemiestinėms keleivių bei krovinių vežimo paslaugoms teikti;
 • privačioje geležinkelio infrastruktūroje;
 • geležinkelių ruožuose, kurie yra laikinai uždaryti įprastam eismui.

Mašinistų sertifikavimas

Mašinistai turi atitikti tinkamumo ir kvalifikacijos valdyti traukinį reikalavimus. Jie privalo turėti šiuos dokumentus:

 • pažymėjimą, kuris rodo, kad mašinistas atitinka būtiniausias sąlygas, susijusias su tinkamumo medicininiu požiūriu reikalavimais, pagrindiniu išsilavinimu ir bendrais profesiniais įgūdžiais;
 • suderintą papildomą sertifikatą, kuriame nurodyti geležinkeliai ir traukiniai, kuriuos mašinistui leidžiama valdyti.

Pažymėjimo ir sertifikato gavimo tvarka

Pareiškėjai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 • būti ne jaunesni kaip 20 metų amžiaus, tačiau ES šalys gali išduoti pažymėjimus pareiškėjams nuo 18 metų, kurie galioja tik juos išdavusios šalies teritorijoje;
 • baigę pagrindinio mokymo kursus ir atitinkantys direktyvoje išdėstytus medicininius reikalavimus;
 • praėję sveikatos patikrinimą, kurį atlieka kompetentingos institucijos pripažintas gydytojas, ir turėti fizinį bei psichologinį tinkamumą patvirtinantį dokumentą;
 • praėję sveikatos patikrinimą, kurį atlieka kompetentingos institucijos pripažintas psichologas, ir įrodę savo psichologinį tinkamumą;
 • įrodę savo profesinę kompetenciją ir kalbų mokėjimą, jei taikytina.

Kompetentinga institucija išduoda pažymėjimą per 1 mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Pažymėjimas galioja 10 metų.

Koks yra nacionalinių kompetentingų institucijų vaidmuo?

ES šalies institucija, išduodanti traukinio mašinisto pažymėjimą, yra taip pat atsakinga už:

 • pažymėjimų išdavimą ir pažymėjimo duomenų atnaujinimą, dublikatų išdavimą ir pažymėjimų galiojimo sustabdymą ar nutraukimą;
 • periodinių patikrinimų atlikimą;
 • akredituotų ar pripažintų asmenų (gydytojų, instruktorių, egzaminuotojų ir kt.) ar įstaigų registro skelbimą ir atnaujinimą;
 • išduotų ir pataisytų pažymėjimų, pažymėjimų, kurių galiojimas sustabdytas ar nutrauktas, taip pat pažymėjimų, apie kuriuos pranešta, kad jie pamesti ar sunaikinti, registro vedimą ir atnaujinimą;
 • mašinistų sertifikavimo proceso priežiūrą ir būtinąją traukinių, kursuojančių ES šalyse, patikrą.

Geležinkelio įmonės privalo:

 • vesti visų išduotų ir pataisytų suderintų papildomų sertifikatų, sertifikatų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, sustabdytas ar nutrauktas, taip pat sertifikatų, apie kuriuos pranešta, kad jie pamesti ar sunaikinti, registrą;
 • nustatyti savo mašinistų stebėjimo sistemą ir imtis skubių priemonių, suabejojus mašinisto kompetencija dirbti šį darbą.

Iki 2018 m. spalio 29 d. visi mašinistai turi turėti šios direktyvos reikalavimus atitinkančius pažymėjimus ir sertifikatus.

Šią direktyvą iš dalies keičia direktyva 2014/82/ES. Nežymūs pakeitimai susiję su pažymėjimo ir sertifikato išdavimo reikalavimais, siekiant užtikrinti vienodą jų taikymą visose ES šalyse.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2007/59/EB

2007 12 4

2009 12 3

OL L 315, 2007 12 3, p. 51-78

Iš dalies keičiantis aktas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/82/EB

2014 7 15

2015 7 1

OL L 184, 2014 6 25, p. 11-15

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas 2010/17/EB patvirtinti pagrindinius traukinio mašinisto pažymėjimų ir papildomų sertifikatų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/59/EB, registrų parametrus (OL L 8, 2010 1 13, p. 17-31)

2009 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 36/2010 dėl traukinio mašinisto pažymėjimų, papildomų sertifikatų, patvirtintų papildomų sertifikatų nuorašų ir prašymo išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą formų Bendrijos modelių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB (OL L 13, 2010 1 19, p. 1-27)

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas 2011/765/ES dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinių mašinistų mokymo centrai bei traukinių mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB (OL L 314, 2011 11 29, p. 36-40)

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos rekomendacija 2011/766/ES dėl traukinių mašinistų mokymo centrų ir tikrintojų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB tvarkos (OL L 314, 2011 11 29, p. 41-46)

2014 m. vasario 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/89/ES dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/59/EB nustatytų administracinio bendradarbiavimo įsipareigojimų įgyvendinimo naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema bandomojo projekto (OL L 45, 2014 2 15, p. 36-39)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2015

Top