Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūrų sauga: Jūrų saugumo komitetas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūrų sauga: Jūrų saugumo komitetas

Šiuo reglamentu įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), kuris padeda ir pataria Europos Komisijai dėl ES teisės aktų, reglamentuojančių jūrų saugą, teršimo prevenciją ir gyvenimo bei darbo laivuose sąlygas, įgyvendinimo.

DOKUMENTAS

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu yra įsteigtas COSS, kurį sudaro ES šalių atstovai ir kuriam pirmininkauja Komisija. Komiteto tikslas - padėti laiku atnaujinti ir keisti ES jūrų teisės aktus. Jis centralizuoja pagal įvairius ES teisės aktus šioje srityje įkurtų komitetų anksčiau atliktą darbą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

COSS dirba įvairiose srityse, kurias apima ES jūrų teisės aktai, kaip antai srityse, susijusiose su:

  • uosto priėmimo įrenginiais (jeigu laivai gali kaupti savo atliekas arba krovinio liekanas), siekiant sumažinti teršalų išmetimą į jūrą ir taip užkirsti kelią jūrų teršimui;
  • laivų įrenginiais: laivų ir jūrų statinių, kaip antai naftos platformų, statybai, pertvarkymui ir techninei priežiūrai tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų sauga;
  • keleiviniais laivais, keltų bei kruizinių laivų sauga ir gyvenimo laivuose sąlygomis;
  • minimaliu jūrininkų parengimu.

Tarptautinės taisyklės

Daugelį pokyčių ES jūrų teisėje lemia tarptautinių organizacijų, kaip antai Tarptautinės jūrų organizacijos arba Tarptautinės darbo organizacijos, sutarti pakeitimai.

Atitikties tikrinimo procedūra

ES šalys ir Komisija, siekdamos užtikrinti ES jūrų teisės ir tarptautiniu lygmeniu pasiektų susitarimų atitikimą, bendradarbiauja ir derina savo veiksmus nustatant bendrą ES poziciją.

Nustatyta atitikties tikrinimo procedūra sudaro sąlygas COSS tikrinti tarptautiniu lygmeniu priimtų konvencijų ar rezoliucijų pataisas, kurios gali sumažinti ES standartus. Komisijos iniciatyva arba ES šalies prašymu gali būti sušauktas COSS neeilinis posėdis, kurio metu būtų patikrintos atitinkamos pataisos ir pareikšta nuomonė dėl tinkamų ES priemonių.

Dėl atsargumo Komisija taip pat, kur tinkama, gali paprašyti ES šalių sustabdyti arba atidėti bet kokius planus priimti arba taikyti atitinkamą tarptautinę pataisą.

COSS įgaliojimai

COSS darbas pagreitina ir supaprastina tarptautinių taisyklių įtraukimą į ES teisės aktus, nes sudaroma galimybė atlikus atitikties patikrą šių taisyklių pataisas taikyti tiesiogiai.

Reglamente (ES) Nr. 182/2011 nustatytos taisyklės ir principai dėl Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų (komiteto procedūros). COSS padedamos ES šalys kontroliuoja, kaip Komisija panaudoja savo įgyvendinimo įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal įvairias ES jūrų teisės srityje priimtas direktyvas ir reglamentus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. gruodžio 19 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos mobilumo ir transporto generalinio direktorato interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 2099/2002

2002 12 19

2002 12 19

OL L 324, 2002 11 29, p. 1-5

paskutinis atnaujinimas 15.03.2015

Top