Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugus ir efektyvus upių transportas: upių informacijos paslaugos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugus ir efektyvus upių transportas: upių informacijos paslaugos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) ES vidaus vandens keliuose

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos suderintų upių informacijos paslaugų (UIP)* naudojimo taisyklės. Jomis siekiama padidinti ES vidaus vandenų transporto saugą, efektyvumą ir ekologiškumą. Taisyklės yra taikomos kanalams, upėms, ežerams ir uostams, galintiems priimti nuo 1 000 iki 1 500 tonų talpos laivus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Upių informacijos paslaugos apima:
  • geografinę, hidrologinę ir administracinę informaciją apie vandens kelius (informacija apie farvaterius);
  • informaciją, kurios reikia priimant skubius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius navigacinius sprendimus (taktinė ir strateginė informacija apie eismą);
  • veiksmus nelaimingo įvykio atveju (pagalbos nelaimės atveju teikimas);
  • statistiką, muitinės paslaugas, vandens kelių rinkliavas ir uostų mokesčius.
 • ES šalys:
  • užtikrina, kad jų UIP būtų efektyvios, kad jas būtų galima plėsti ir kad jos būtų sąveikios su kitomis sistemomis;
  • teikia UIP naudotojams visus būtinus duomenis apie navigaciją ir kelionių planavimą;
  • steigia UIP centrus, atsižvelgdamos į regiono poreikius;
  • skiria kompetentingas institucijas, atsakingas už UIP taikymą ir tarptautinį keitimąsi duomenimis.
 • Europos Komisija yra atsakinga už techninių gairių dėl UIP planavimo, įgyvendinimo ir naudojimo parengimą pagal nustatytą grafiką. Techninės gairės rengiamos šiose srityse:
  • elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistemos;
  • elektroninių pranešimų iš laivų;
  • pranešimų kapitonams;
  • laivo buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemų;
  • UIP įrangos suderinamumo.
 • Komisija, kuriai padėjo nacionalinių ekspertų komitetas, parengė UIP techninius reikalavimus.

Veiksmų programa

2006 m. Komisija pateikė komunikatą dėl ES integruotos veiksmų programos, skirtos vidaus vandens kelių transportui. Vadinamoji NAIADES (Laivybos ir vidaus vandens kelių Europoje veiklos ir jos vystymosi) programa buvo atnaujinta 2013 m. (NAIADES II). Joje nustatyti konkretūs tikslai iki 2020 m. Komisijos komunikato dėl NAIADES II tikslas yra sudaryti sąlygas, kad vidaus vandenų transportas taptų kokybiška transporto rūšimi.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2005 m. spalio 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2007 m. spalio 20 d.

KONTEKSTAS

 • Daugiau nei 37 000 kilometrų kanalų ir upių jungia daugybę pagrindinių ES miestų ir pramonės zonų. Vidaus vandens keliai gali svariai prisidėti prie tvarios transporto sistemos ir sumažinti spūstis bei taršą ES keliuose.
 • Upių informacijos paslaugų portalas

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Upių informacijos paslaugos (UIP) – paslaugos, skirtos palengvinti eismo ir transporto valdymą vidaus navigacijos srityje, įskaitant, jei įmanoma, sąsajas su kitomis transporto rūšimis.

DOKUMENTAS

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose (OL L 255, 2005 9 30, p. 152–159)

Paskesni Direktyvos 2005/44/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 25.07.2016

Top