Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aukščiausio lygio domenas .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aukščiausio lygio domenas „.eu“

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatoma, kaip įdiegiamas „.eu“ interneto adreso plėtinys, vadinamas aukščiausio lygio domenu (ALD). Juo numatoma įsteigti registrą ir nustatoma bendrosios politikos sistema, pagal kurią funkcionuos šis registras.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

„.eu“ aukščiausio lygio interneto domenas suteikia Europos Sąjungai tapatybę internete. Juo siekiama, kad ES taptų labiau pastebima internete, padidėtų galimybės naudotojams rinktis domenų pavadinimus ir būtų skatinama elektroninės komercijos plėtra vidaus rinkoje.

„.eu“ ALD sukūrimas yra vienas iš 2002 m. e. Europos veiksmų plane nustatytų tikslų, kuriuo siekiama skatinti elektroninę komerciją ir interneto naudojimą.

„.eu“ domenas yra papildomas domenas šalia tų, kurie jau yra Europos Sąjungoje, jis jų nepakeičia. Jis suteikia naudotojams galimybę turėti europinę tapatybę internete (daugiausia interneto svetainę arba elektroninio pašto adresus).

Tikslai

Įdiegiant „.eu“ ALD adresus siekiama kelių tikslų:

 • skatinti interneto tinklų naudojimą ir išplėsti naudotojų pasirinkimą, suteikiant alternatyvą esamiems valstybių kodų aukščiausio lygio domenams (pvz., Prancūzijos „.fr“ arba Italijos „.it“) arba visuotiniams bendriesiems aukščiausio lygio domenams (pvz., „.com“, „.net“);
 • pagerinti transeuropinių serverių sąveiką užtikrinant .eu vardo serverių prieinamumą Europos Sąjungoje;
 • pasiekti, kad ES vidaus rinka taptų labiau pastebima pasauliniame tinkle, ir gerinti Europos Sąjungos įvaizdį pasauliniuose informaciniuose tinkluose.

Registras

Registrą valdo NVO pagal sutartį su Europos Komisija.

Komitetas atlieka šias užduotis:

 • registruoja domenų vardus .eu ALD per akredituotus .eu registratorius Europos Sąjungoje įsteigtoms įmonėms ir organizacijoms arba Europos Sąjungoje gyvenantiems asmenims;
 • priima registracijos politiką dėl .eu ALD konsultuodamasis su Komisija ir kitomis suinteresuotomis šalimis, laikantis viešosios politikos taisyklių;
 • įveda mokesčius, tiesiogiai susijusius su atsiradusiomis išlaidomis;
 • įgyvendina neteisminio konfliktų sureguliavimo politiką, pagal kurią išsprendžiami ginčai dėl domeno vardų arba registro sprendimų;
 • priima ir įgyvendina .eu registratorių akreditacijos procedūras;
 • užtikrina domenų vardų duomenų bazių vientisumą.

Politikos sistema

Komisija yra atsakinga už tai, kad būtų priimtos viešosios tvarkos taisyklės, reguliuojančios .eu ALD įdiegimą ir funkcijas, bei viešosios tvarkos principai, susiję su registracija. Šios taisyklės visų pirma susideda iš:

 • neteisminio konfliktų sureguliavimo politikos;
 • viešosios tvarkos, nukreiptos prieš spekuliacijomis ar piktnaudžiavimu paremtą domenų vardų registraciją;
 • politikos, reguliuojančios galimą domenų vardų panaikinimą;
 • kalbinių klausimų ir geografinių sampratų;
 • intelektinės nuosavybės ir kitų teisių traktavimo.

Teisių išlaikymas

ES išlaiko visas teises, susijusias su „.eu“ ALD, įskaitant visų pirma intelektinės nuosavybės teises ir kitas teises į registro duomenų bazes.

Įdiegimas

Komisija turi kas dvejus metus pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie .eu ALD įdiegimą, veiksmingumą ir funkcionavimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2002 m. balandžio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „.eu aukščiausio lygio domenas“.

DOKUMENTAS

2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo (OL L 113, 2002 4 30, p. 1–5)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 733/2002 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl aukščiausio lygio domeno .eu diegimo, funkcionavimo ir veiksmingumo (COM(2015) 680 final, 2015 12 18)

2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004, nustatantis .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei registracijai taikomus principus (OL L 162, 2004 4 30, p. 40–50). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 07.04.2016

Top