Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MEDIA 2007: Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

MEDIA 2007: Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programa

MEDIA 2007 – tai nauja Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programa. Ji tęsia programas MEDIA Plus ir MEDIA-mokymas. MEDIA 2007 – bendra programa, jungianti dvi egzistuojančias dalis (kūrimas, platinimas, propagavimas / mokymas). Jos biudžetas sudaro beveik 755 mln. EUR ir apima 2007–2013 m. laikotarpį.

DOKUMENTAS

2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) įgyvendinimo.

SANTRAUKA

Audiovizualinis sektorius – esminė priemonė, leidžianti perduoti ir puoselėti Europos kultūros vertybes. Jis atlieka lemiamą vaidmenį kuriant Europos kultūrinį identitetą ir išreiškiant Europos pilietiškumą. Europos audiovizualinių kūrinių (filmų ir televizijos programų) apyvarta padeda stiprinti tarpkultūrį dialogą ir gerinti abipusį Europos kultūrų supratimą ir pažinimą. Taip Bendrijos parama leis užtikrinti, kad audiovizualinis sektorius iki galo atliktų šį Europos pilietiškumo ir kultūros stiprinimo vaidmenį.

Be kultūrinio aspekto Europos audiovizualinis sektorius turi ir stiprų socialinį bei ekonominį potencialą. Todėl Bendrijos parama audiovizualiniam sektoriui taip pat dera su Lisabonos strategija, kuria siekiama, kad ES taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia ekonomika pasaulyje.

Naudodamasi programa MEDIA 2007, Komisija tęsia Bendrijos veiksmus, pradėtus programomis MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus ir MEDIA-mokymas, kurios nuo 1991 m. skatino Europos audiovizualinės pramonės plėtrą.

BENDRIEJI TIKSLAI

Programa MEDIA 2007 apima laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Programos bendrieji tikslai yra:

 • išsaugoti ir sustiprinti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę ir kinematografinį bei audiovizualinį paveldą, užtikrinti jų prieinamumą visuomenei bei skatinti kultūrų dialogą;
 • padidinti Europos audiovizualinių kūrinių apyvartą ir jų auditoriją Europos Sąjungoje ir už jos ribų;
 • stiprinti Europos audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą atviros ir konkurencingos Europos rinkos, kurioje yra geros įdarbinimo galimybės, sąlygomis.

Kad būtų įgyvendinti šie tikslai, MEDIA 2007 tarpininkauja:

 • prieš gaminant audiovizualinius produktus: įgyjant ir tobulinant audiovizualinės srities įgūdžius bei atliekant Europos audiovizualinių kūrinių parengiamuosius darbus;
 • po audiovizualinių produktų gamybos: platinant ir propaguojant Europos audiovizualinius kūrinius;
 • remiant bandomuosius projektus. Ši parama skirta užtikrinti, kad programa prisitaikytų prie rinkos pokyčių.

Šiose veiklos srityse programos prioritetai yra:

 • skatinti kūrybinį procesą Europos audiovizualiniame sektoriuje ir gerinti Europos kinematografinio bei audiovizualinio paveldo pažinimą bei sklaidą;
 • stiprinti Europos audiovizualinio sektoriaus struktūrą, ypač mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ);
 • Europos audiovizualinio sektoriaus rinkoje sumažinti atotrūkį tarp šalių, kurių audiovizualinės srities gamybos pajėgumai dideli, ir šalių, kurių audiovizualinės srities gamybos pajėgumai maži ir (arba) geografinė teritorija ar kalbinė erdvė ribota. Šis prioritetas atitinka būtinybę išsaugoti ir sustiprinti Europos kultūrų įvairovę bei tarpkultūrin dialogą;
 • neatsilikti nuo rinkos skaitmeninės pažangos.

BIUDŽETAS

Programos biudžetas sudaro beveik 755 mln. EUR.

KONKRETŪS TIKSLAI IR VEIKSMAI

Ikigamybinis etapas

Prieš gaminant audiovizualinius produktus, programos tikslai yra:

 • audiovizualinės srities įgūdžių įgijimas ir tobulinimas: programa rems projektus, kurių tikslas – tobulinti Europos garso ir vaizdo specialistų kūrybinius ir vadybos įgūdžius, taip pat pritaikyti techninius jų įgūdžius prie skaitmeninių technologijų. Taip pat bus stengiamasi stiprinti audiovizualinio sektoriaus mokymo veiklos Europos dimensiją remiant susijusių subjektų jungimąsi į tinklus ir mobilumą (Europos kino mokyklų, mokymo institutų ir profesinio sektoriaus partnerių). Be to, bus nustatytos specialios stipendijos specialistams iš naujųjų valstybių narių, kad šie specialistai galėtų atsakyti į padidėjusios Europos audiovizualinės rinkos iššūkius;
 • parengiamieji darbai: programa rems nepriklausomų prodiuserių bendrovių gamybos projektų parengiamuosius darbus. Ji padės šioms bendrovėms rengti patikimus finansavimo planus, įskaitant bendrų projektų finansavimo schemas.

Pogamybinis etapas

Po audiovizualinių produktų gamybos, programos tikslai yra:

 • platinimas ir sklaida: platinimo ir sklaidos etapo rėmimas išlieka prioritetu konsoliduojant Europos bendrąją rinką ir gerinant audiovizualinės pramonės konkurencingumą. Nepaprastai svarbu sukurti europinę platinimo strategiją, kad Europos audiovizualiniai kūriniai galėtų konkuruoti su pasauliniais. Bendrijos veiksmais bus siekiama:
 • propagavimas: programos tikslas šioje srityje – gerinti Europos audiovizualinių kūrinių apyvartą užtikrinant, kad jie patektų į profesionalias Europos ir tarptautines rinkas. Programa taip pat siekiama gerinti Europos ir tarptautinės visuomenės galimybes susipažinti su Europos audiovizualiniais kūriniais. Joje skatinami nacionalinių organizacijų, propaguojančių filmus ir audiovizualines programas, bendri veiksmai bei Europos kinematografinio ir audiovizualinio paveldo propagavimas;

Bandomieji projektai

Programoje skatinamos inovacijos pasitelkiant bandomuosius projektus, ypač, kai tai susiję su informacinių ir ryšių technologijų naudojimu. Bandomieji projektai leidžia užtikrinti programos prisitaikymą prie technologinių pokyčių.

ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

Nuostatos dėl trečiųjų šalių

Jei įvykdomi privalomi reikalavimai ir skiriami papildomi asignavimai, programoje gali dalyvauti šios trečiosios šalys:

 • ELPA šalys, Europos ekonominės erdvės (EEE) narės;
 • šalys kandidatės, turinčios pasirengimo stojimui į ES strategiją;
 • Vakarų Balkanų šalys (remiantis pagrindų susitarimų dėl jų dalyvavimo Bendrijos programose nustatyta tvarka);
 • šalys, pasirašiusios Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų (EN) (FR);
 • kitos trečiosios šalys, sudariusios su Europos Sąjunga asociacijos arba bendradarbiavimo susitarimus, kuriuose yra audiovizualiniam sektoriui skirtų nuostatų.

Paramos gavėjai ir finansinės nuostatos

Programos paramos gavėjai gali būti fiziniai asmenys. Atsižvelgiant į veiksmo rūšį, finansinė pagalba gali būti teikiama kaip subsidijos ar stipendijos.

Pagal programą skiriama finansinė pagalba negali būti didesnė nei 50 proc. remiamos veiklos išlaidų. Tam tikrais konkrečiais atvejais parama gali siekti iki 75 proc. išlaidų.

Įgyvendinimas

Komisija, patariama komiteto, yra atsakinga už programos įgyvendinimą.

Įgyvendinančioji įstaiga – europinis tinklas MEDIA desks (EN) (FR). Jis užtikrina informacijos apie programą, ypač susijusios su tarpvalstybiniais projektais, platinimą nacionaliniu lygiu.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas Nr. 1718/2006/EB (priėmimas: bendras sprendimas COD/2004/0151)

2006 11 25

-

OL L 327, 2006 11 24

See also

 • Daugiau informacijos apie programą MEDIA (EN)

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.01.2007

Top