Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radijo spektro reguliavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radijo spektro reguliavimas

Radijo dažniai, būtini tam, kad veiktų daugelis dalykų, kuriuos laikome savaime suprantamais, kaip antai mobilieji telefonai, visuomeninis transliavimas, plačiajuostis internetas arba nuotolinio valdymo prietaisai, yra ribotas išteklius. Siekdama užtikrinti optimalų radijo dažnių panaudojimą, Europos Sąjunga susitarė derinti savo politiką šioje srityje, kad būtų išvengta, pavyzdžiui, trukdžių svarbiose ryšių sistemose.

DOKUMENTAS

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro).

SANTRAUKA

Šiuo sprendimu Europos Sąjungoje siekiama koordinuoti radijo spektro prieinamumo politiką ir veiksmingam jo naudojimui būtinas technines sąlygas. Jis yra taikomas radijo ir belaidžio ryšio, įskaitant GSM ir trečios bei ketvirtos kartų judrųjį ryšį (3G, 4G), dažnių paskirstymui 9 kHz-3 000 GHz dažniams, kurie svarbūs vidaus rinkai.

Šiame sprendime numatytuose veiksmuose atsižvelgiama į tokių tarptautinių organizacijų, kaip antai radijo spektrą prižiūrinčios Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (TTS) ir 48 šalyse veikiančios tarpvyriausybinės Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), veiklą.

Radijo spektro komitetas

Radijo spektro komitetas, be kita ko, remdamasis bendraisiais 2012 m. priimtos Radijo spektro politikos programos principais, padeda Komisijai nustatyti, plėtoti ir įgyvendinti ES radijo spektro politiką. Šis iš ES šalių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas, nagrinėja pasiūlymus dėl techninių priemonių, kurių paskirtis - suderinti radijo spektro prieinamumo ir naudojimo sąlygas.

Komitetas taip pat išsako savo nuomonę dėl įgaliojimų, kuriuos Komisija parduoda CEPT dėl radijo dažnių paskirstymo suderinimo ir su spektro naudojimu susijusios informacijos prieinamumo. Komiteto patvirtinti ir Komisijos priimti Komisijos priemonių projektai tampa privalomi visoje ES, ir jų turi laikytis ES šalys, suteikdamos teises naudoti radijo spektrą.

Kontekstas

Radijo dažnius skirsto tarptautinės organizacijos, visų pirma TTS, Pasaulio radijo ryšių konferencijos (WRC), o Europoje - CEPT. Šiuo sprendimu ES taip pat prisiėmė tam tikrą vaidmenį užtikrinant optimalų radijo spektro panaudojimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 676/2002/EB

2002 2 24

-

OL L 108, 2002 4 24, p. 1-6

SUSIJĘ DOKUMENTAI

DAŽNIŲ JUOSTŲ DERINIMAS

Dauguma Komisijos priimtų sprendimų, susijusių su techninių sąlygų, leidžiančių užtikrinti spektro prieinamumą ir veiksmingą naudojimą, suderinimu, yra pateikti Komisijos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai dėl radijo spektro“.

RADIJO SPEKTRO POLITIKOS GRUPĖ

2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (Oficialusis leidinys L 198, 2002 7 27, p. 49-51).

Šiuo sprendimu įsteigta patariamoji grupė, pavadinta Radijo spektro politikos grupe, kurios tikslas - padėti ir patarti Komisijai tokiais klausimais kaip radijo spektro prieinamumas ir naudojimas, radijo dažnių suderinimas ir paskirstymas, teisių naudoti spektrą suteikimas, kainų nustatymas ir pan.

Žr. konsoliduotą versiją.

RADIJO SPEKTRO POLITIKOS PROGRAMA

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (Oficialusis leidinys L 81, 2012 3 21, p. 7-17).

Paskutinį kartą atnaujinta: 18.07.2014

Top