Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Negrynosios mokėjimo priemonės – kova su sukčiavimu ir klastojimu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Negrynosios mokėjimo priemonės – kova su sukčiavimu ir klastojimu

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Pamatinis sprendimas 2001/413/TVR skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Sprendimas papildo kitas ES taisykles, skirtas kovoti su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis. Visų pirma juo nustatomos nesąžiningo elgesio rūšys, kurios turėtų būti laikomos nusikalstama veikla už kurią baudžiama visose ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Remiantis šiuo pamatiniu sprendimu, sukčiavimas bet kokiomis negrynosiomis mokėjimo priemonėmis (pvz., kredito pervedimu, tiesioginiu debetu, mokėjimo kortelėmis) yra pripažįstamas nusikalstama veikla, už kurią visose ES šalyse yra taikomos veiksmingos, atitinkančios nusikaltimą ir atgrasančios sankcijos.

Nusikaltimai

Pamatinis sprendimas neapima konkrečių nusikaltimų pagal esamą ES šalių nacionalinę baudžiamąją teisę, nes įvairiose šalyse ji gali būti skirtinga.

Skirtingos veiklos rūšys apibūdinamos pagal tai, ar jos susijusios su:

  • pačia mokėjimo priemone, pvz., kredito kortelės arba kelionių čekio vagystė;
  • mokėjimo priemonių procesu, pvz., neteisėtas banko pervedimas;
  • mokėjimo operacijų užsakymo, surinkimo, apdorojimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistema, pvz., sukuriant arba įsigyjant kompiuterinę programą, kuri leidžia atlikti neteisėtą banko pervedimą.

Bausmės

  • Pamatiniu sprendimu reikalaujama, kad šios elgesio formos būtų laikomos nusikalstama veikla visose ES šalyse.
  • ES šalys privalo nustatyti bausmes už tokius nusikaltimus priklausomai nuo to, ar juos įvykdė asmenys ar organizacijos.
  • Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. ES šalys gali iš dalies savo nuožiūra nustatyti nusikaltimo sunkumą ir taikytinų bausmių pobūdį bei griežtumą.

Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

Pamatiniu sprendimu taip pat reikalaujama, kad ES šalys teiktų viena kitai tarpusavio pagalbą dėl šių nusikaltimų vykstančiuose teismo procesuose. Be to, jos turi nustatyti susisiekimo padalinius arba naudotis esamais mechanizmais, užtikrindamos keitimąsi informacija apie tokius nusikaltimus.

Bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu ir klastojimu ES yra įmanomas naudojant tam tikras priemones, mechanizmus, agentūras ir įstaigas, įskaitant:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Reglamentas taikomas nuo 2001 m. birželio 2 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. birželio 2 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1–4)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112–142)

Ataskaitos

Komisijos ataskaita, pateikiama remiantis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinio sprendimo, skirto kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, 14 straipsniu (KOM(2004) 346 galutinis, 2004 4 30)

Komisijos ataskaita – Antroji ataskaita, pateikiama remiantis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinio sprendimo, skirto kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, 14 straipsniu (KOM(2006) 65 galutinis, 2006 2 20)

paskutinis atnaujinimas 01.08.2016

Top