Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vidaus vandenų transporto skatinimo ES taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vidaus vandenų transporto skatinimo ES taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Kartu su iš dalies keičiamais reglamentais jame nustatomos ES laivyno pajėgumų politikos taisyklės.
 • Juo siekiama skatinti tvarią ir konkurencingą vidaus vandenų transporto plėtrą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ES šalys, kurių laivyno tonažas yra daugiau nei 100 000 tonų ir kurių vandenų keliai jungiasi su kitomis ES šalimis, yra raginamos įsteigti Vidaus vandenų fondą (su atskirais rezerviniais fondais sausakrūviams laivams*, tanklaiviams* ir laivams stūmikams*).
 • Šis reglamentas taikomas laivams, gabenantiems krovinius komerciniais tikslais. Yra kelios išimtys, pavyzdžiui, Dunojumi plaukiojantys laivai arba laivai, naudojami vien tik saugoti prekes ar dugno gilinimui.
 • 718/1999 šias lėšas turėtų administruoti nacionalinės valdžios institucijos ir jas galėtų naudoti 2 atvejais:
  • „didelių rinkos sutrikimų“ vidaus vandenų transporto rinkoje atveju (kaip tai apibrėžta Direktyvoje 96/75/EB), ir
  • jei to vieningai prašo vidaus vandenų transportą atstovaujančios organizacijos. Nuo 2014 m. pradžios šie rezerviniai fondai dar nė sykio nebuvo panaudoti.
 • Į Reglamentą (EB) Nr. 718/1999 yra įtraukta taisyklė „senas už naują“. Tai reiškia, kad bet koks savininkas, norintis įtraukti į laivyną naują laivą, turi arba pašalinti iš apyvartos seną laivą, arba sumokėti pinigus. Ši taisyklė nustojo galioti pagal Reglamentą (EB) Nr. 411/2003 ir vėl gali būti atnaujinta, kartu taikant struktūrinius patobulinimus arba jų netaikant, tik esant dideliems Direktyvoje 96/75/EB nurodyto pobūdžio rinkos sutrikimams.

Daugiau įvairių priemonių

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 546/2014 Reglamente (EB) Nr. 718/1999 nurodytos priemonės buvo iš dalies pakeistos ir papildytos. Šios priemonės apima:

 • pagalbos (pvz., informacijos) teikimą darbuotojams dėl pramonę paliekančių vidaus vandenų vežėjų, siekiant suteikti paankstinto išėjimo iš darbo pensiją arba perkeliant darbuotojus į kitą darbą,
 • iš šios pramonės pasitraukiančių įgulos narių profesinio mokymo ar perkvalifikavimo planus,
 • vidaus vandenų laivybos ir logistikos žinių tobulinimą, siekiant apsaugoti šios profesijos raidą ir ateitį,
 • individualių vežėjų skatinimą jungtis į profesines asociacijas ir vidaus vandenų transportą ES lygmeniu atstovaujančių organizacijų stiprinimą,
 • laivų atnaujinimo, siekiant pagerinti darbo sąlygas ir saugą, skatinimą,
 • inovacijų laivuose siekiant geresnių aplinkosaugos rezultatų skatinimą,
 • rezervinių fondų panaudojimo kartu su finansinėmis priemonėmis, kaip antai „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė, skatinimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EB) Nr. 718/1999 taikomas nuo 1999 4 29. Reglamentas (ES) Nr. 546/2014 taikomas nuo 2014 6 18.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Sausakrūviai laivai: laivai, gabenantys sausus krovinius (pvz., grūdus).

*Tanklaiviai: laivai, gabenantys šlapius krovinius (pvz., naftą).

*Laivai stūmikai: laivai, naudojami kitiems laivams stumti, pvz., baržos, tačiau ne kroviniams gabenti.

DOKUMENTAS

1999 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (OL L 90, 1999 4 2, p. 1–5)

Reglamento (EB) Nr. 718/1999 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1996 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 96/75/EB dėl frachtavimo ir kainodaros nacionaliniame ir tarptautiniame Bendrijos vidaus vandens kelių transporte (OL L 304, 1996 11 27, p. 12–14). Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 181/2008, nustatantis tam tikras priemones, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (kodifikuota redakcija) (OL L 56, 2008 2 29, p. 8–12)

paskutinis atnaujinimas 09.02.2016

Top